10-Het Respecteren van Zijn Engagementen

1.Definitie van ahd, engagement:

Ahd betekent in de islamitische cultuur als zelfstandig naamwoord bevel, verdrag, en­gagement, te vertrouwen woord.

In het woord ahid bevindt zich zowel een kasem (eed: zweren op Allah) en een zekere belofte. Het zweren duidt op het godsdienstige aspect van ahid en het beloven duidt op het ethische aspect van beloven.

Het heilige boek van de joden heet Ahd-i Atik. Omdat dit boek alle beloftes van de joden tegenover Allah inhoudt. Hetzelfde geval is ook aanwezig bij de christenen. Hun heilige boek heet Ahd-i Cedid.

2.Ahd in de Koran

In de Koran is het geloof niet alleen een daad die plaatsvindt in de gedachten of in het verstand. Maar het geloof (iman) is ook een ahid, een belofte van een mens tegenover Allah die in praktijk moet gebracht worden. Met deze ahid belooft de mens Allah zijn goddelijke wetten na te leven.

Dus het geloof (iman) is niet alleen theoretisch maar ook praktisch gericht. Daarom is er een belangrijk verband tussen ahid en het geloof (iman). De mens gaat persoonlijk een belangrijk engagement aan met Allah en dit moet hij respecteren. Dit is zijn ver­antwoordelijkheid. Ahid of een belofte of een engagement wordt in de islam zeer be­langrijk geacht. Dit wordt ook meermaals in de Koran uitgedrukt. Degenen die hun engagementen respecteren worden geprezen en beloond en degenen die dit niet doen worden vervloekt en gestraft.

3.Soorten van ahd

Nu zijn er wel twee soorten beloftes: de eerste is de belofte die tegenover Allah gemaakt wordt en de tweede is de belofte die tegenover je medemens gemaakt wordt. Natuurlijk moeten beide beloftes gehouden worden. Houden van beloftes of het res­pecteren van engagementen wordt in de Koran “ahde vefa” of “ahde riayet = belofte houden” genoemd.

“…En die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan en de geduldigen in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd …” (Bakara: 2/ 177)

“En degenen die goed zorgen voor wat hen is toevertrouwd en voor hun beloften.” (Mu’minoen: 23/ 8)

4.Belang van het houden van beloftes in de islamitische ethiek

Je houden aan je beloftes is ook een zeer belangrijke principe van de islamitische ethiek. Een moslim moet zich ethisch verantwoordelijk voelen voor zijn belofte. Hij moet het voortdurend in zijn geweten houden totdat hij zijn belofte heeft gehouden of nagekomen.

Wanneer men in de Koran of in de profetische traditie over de kenmerken van een volmaakte moslim spreekt, is het houden van beloftes of respecteren van engagemen­ten zeker één van de belangrijkste kenmerken,

“En degenen die over het hun toevertrouwde (emaneh) en hun beloften waken.” (Me°aridj: 70/32)

In de Koran wordt zelfs sterk bevolen dat de moslims hun engagementen tegenover niet-moslims moeten respecteren. (Tevbe: 9/l, 4, 5)

5.Ahd in de profetische traditie (soennah)

In de profetische traditie wordt ook opgemerkt dat de profeet al degenen die hun enga­gementen respecteerden, heeft geprezen en al degenen die dat niet deden in de categorie van moenafïkoen (schijnheiligen) heeft geplaatst. Een voorbeeld hiervan is de vol­gende hadith:

“Er zijn vier bijzondere gebreken. Indien iemand die allemaal bezit, gaat het om een echte hypocriet (schijnheilige); maar indien iemand van jullie slechts één van die gebreken heeft, heeft hij één van de tekenen van hypocrisie totdat hij ermee stopt:

1. Wanneer men hem vertrouwt, verraadt hij,

2. Wanneer hij spreekt, zegt hij enkel leugens,

3. Wanneer hij zich engageert, komt hij zijn belofte niet na,

4. En wanneer hij ruziet, wordt hij onuitstaanbaar!” (Boekhari volgens Abdoellah ibn °Amr)

6.Voorbeelden uit de profetische traditie

Een belangrijk voorbeeld van het respecteren van een engagement van onze geliefde profeet is dat hij na het tekenen van het verdrag van Hoedaybiyye Aboe Djendel heeft overgele­verd aan de ongelovigen.

Aboe Djendel was een Mekkaan die zijn toevlucht zocht bij onze profeet. Maar volgens het verdrag moesten alle vluchtelingen uit Mekka die in Medina wilden verblijven teruggeleverd worden aan de ongelovigen. Daarom heeft onze geliefde profeet tegen zijn wil en tegen de wil van alle moslims Aboe Djendel teruggeleverd aan de ongelovi­gen uit Mekka. Onze geliefde profeet moest zich houden aan zijn woord.

Het feit dat de ongelovigen hem de bijnaam “Amien” hebben gegeven, is een belangrijk teken voor zijn vertrouwelijkheid. Onze geliefde profeet hield altijd zijn woord, loog nooit en was dus een vertrouwelijke persoon, man van zijn woord.

7.Enkele hadith over het respecteren van engagementen

Mohammed (saw) zei: “Allah zegt: Op de Dag des Oordeels zal ik de vijand zijn van drie personen: van de persoon die op mij zweert en zijn woord niet houdt, van de persoon die een vrije mens als slaaf verkoopt en het geld ervan opmaakt en van de persoon die de loon van zijn arbeider niet uitbetaalt.” (Tedjried: VI / 662)

Mohammed (saw) zei: “Wie zijn woord t.o.v. een moslim niet houdt, zal de woede van Allah, de vloek van de engelen en de haat van alle mensen op zich krijgen.” (Tedjried: IV/ 276)

“Maak geen ruzie met je moslimbroeder, plaag hem niet en breek je beloftes niet!” (Tiermiedzie: Birr / 58)

Doordat wij onze profeet als voorbeeld moeten nemen, hem vertrouwen en hem gelo­ven, moeten wij ook ons houden aan zijn bovenvermeldde hadith.

8.Het mogelijke beloven

Het is natuurlijk ook zeer belangrijk dat wij dingen moeten beloven die wij echt kun­nen nakomen. Als we weten dat wij ons aan een bepaalde belofte niet kunnen houden, moeten wij dat ook niet gaan beloven.

Wij moeten ook onze beloftes op alle gebieden houden. Voorbeelden zijn onze beloftes tegenover Allah, onze beloftes tegenover onze medemens; onze sociale en economische beloftes.

Enkele voorbeelden uit de geschiedenis

De joden (Benie Israël) hebben Allah beloofd om Hem te gehoorzamen. “Zij zouden bidden, zekat geven, in de profeten geloven en hen steunen. Zij zouden goede daden verrichten” (Maide: 5/ 12)

“Zij zouden geen andere god aanbidden dan Allah, zij zouden hun ouders respec­teren en de minder bedeelden helpen” (Bakara: 2/ 83).

“Zij zouden geen bloed vergieten en elkaar niet verbannen uit hun land” (Bakara: 2/ 84-85)

“De joden hebben ook profeet Moesa (Mozes) genegeerd en wanneer zij bestraft werden, heeft Moesa (Mozes) hen herinnerd aan hun woord.” (Taha: 20/ 86)

“Want de joden hebben in de geschiedenis meestal hun beloftes gebroken.” (Baka­ra: 2/ 100)

Allah heeft ook beloftes gekregen van de christenen, maar een gedeelte ervan had zijn belofte vergeten. (Maideh: 5/ 14)

Alle oemma’s hebben een gelofte gedaan tegenover Allah, alleen de oemma van Mo­hammed niet.

“Maar degenen die de profeet Mohammed gehoorzamen, worden geprezen in de Koran en degenen die hun beloftes breken vervloekt.” (Feth: 48/ 10)

Nemen we de Koran en de profetische traditie als bron dan zien wij duidelijk dat de moslims hun engagementen moeten respecteren en zeker geen dingen beloven die zij niet kunnen nakomen. Beloven eist een godsdienstige verantwoordelijkheid van een moslim.

Doelstellingen:

– Definitie van “ahd” kunnen geven
– Ahd in de Koran kunnen beschrijven
– Ahd in de profetische traditie kunnen beschrijven
– Verschillende voorbeelden van ahd kunnen geven
– Hadith kunnen opnoemen i.v.m.ahd
– Andere voorbeelden van ahd kunnen geven uit de geschiedenis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *