Berouw – Tewbeh

berouw tevbeBerouw – Tewbeh

1.Tewbeh betekent:

Berouw tonen en terugkeren naar het rechte pad. Tewbeh komt voor uit een gevoel van kwelling dat een gelovige heeft wanneer hij beseft dat hij door zijn zonden en overtredingen verwijderd is geraakt van Allah’s liefde en barmhartigheid. Allah spoort de gelovigen met de volgende woorden tot tewbeh aan:

“O, jullie die geloven, wendt jullie tot Allah in oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie slechte daden bedekken en jullie het Paradijs laten binnengaan, waar onder door rivieren stromen…” (Tahriem: 66 / 8)

“Waarlijk, Allah heeft het Zich tot een plicht gesteld om berouw te aanvaarden van hen, die uit onwetendheid het kwade doen en daarna spoedig berouw tonen. Dat zijn degenen tot wie Allah zich in genade wendt, en Allah is wetend en wijs. Maar er is geen aanvaarding van berouw voor hen, die (willens en wetens) het kwade doen, totdat de dood tot één van hen komt en dan zegt:

“Waarlijk, nu heb ik berouw “. En ook niet voor hen die sterven, terwijl zij ongelovigen zijn, voor hen hebben wij een pijnlijke straf gereed gemaakt.” (Nisa: 4/17-18)

Allah is “Et-Tewwaab”, de aanvaarder van berouw. Hij houdt er werkelijk van om berouw te aanvaarden en vergiffenis te schenken. In de Koran zegt Hij: “… Waarlijk Allah bemint de berouwvolle en Hij bemint hen die zich reinigen.” (Bakarah: 2 / 225)

“En ik ben werkelijk een Vergever voor wie berouw toont, gelooft en goede werken verrichte en de ware leiding volgt.” (Taha: 20/ 82)

“En wie iets kwaads doet of zichzelf onrecht aandoet en daarna Allah om vergiffenis vraagt, zal in Allah een vergevende en barmhartige God vinden.” (Nisa: 4/ 110)

Degene die tewbeh wil doen, moet beseffen dat het begaan van zonden een daad van
onbeschaamdheid en opstandigheid t.o.v. zijn Heer is, die ernstige gevolgen kan hebben nl:
Allah’s bestraffing en het verstoken raken van Zijn barmhartigheid. Hij of zij moet afschuw
hebben van de begane zonde, de zondige daad achterwege laten en zich voornemen deze niet
te herhalen.

Een praktische advies van de boodschapper van Allah met betrekking tot tewbeh luidt: “Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad volgen op een slechte daad om deze op te heffen en ga op een goede wijze met de mensen om.” (Tirmidzi)

Een passende afsluiting van dit hoofdstuk is de onderstaande smeekbede die door de profeet is aangeduid als “de leider van de smeekbeden om vergeving”.

“Allaahoemme ente rabbie, la ilahe ‘illa ente khalaktenie we ene °abdoeke, we ene °ala °ahdike we wa°dike mestata°toe, e°oedzoe bike min sjerrie ma sana°toe, we aboe°oe leke bienie°metike °aleyye, we aboe°oe biedzenbie, faghfir lie, fe ‘innehoe la yaghfieroedz-dzoenoebe ‘illa ente.”

“O Allah, U bent mijn Heer, er is geen god dan U, U hebt mij geschapen en ik ben Uw dienaar en naar mijn beste vermogens houd ik mij aan het verbond en de belofte met U. Ik zoek bescherming tegen het kwaad dat ik bedrijf, ik erken Uw gunsten aan mij en ik beken mijn zonden, vergeef mij daarom, want waarlijk, niemand vergeeft zonden dan U.”

(Boekharie, Nese’ie en Tirmidzi)

Eerst berouw tonen en definitief afstand doen van zijn fouten, bovendien die uit het verleden betreuren met het vaste voornemen ze niet meer te begaan. Allah zegt: “En wendt u, allen, berouwvol tot Allah. O gij, gelovigen, opdat gij gelukkig zult zijn.” (Noer: 24/31)

Aboe Hoerairah verhaalt: Ik heb de profeet horen zeggen: Ik zweer bij Allah, ik vraag vergiffenis aan Allah en ik toon mijn berouw meer dan zeventig maal per dag.” (Boekhaarie)
De Profeet (vzmh) zei ook: “Mensen! Toont berouw voor Allah. Zelf toon ik honderd keer per dag berouw!” (Muslim)

“Wie berouw toont voordat de zon in het westen opgaat (voordat Kiyamet), Allah zal zijn
berouw accepteren!” (Muslim)

“Allah sterkt Zijn Hand uit tot de ochtend, om het berouw van de zondaar van de nacht in ontvangst te nemen en Hij sterkt Hem uit tot de nacht om het berouw van de zondaar van de dag in ontvangst te nemen.” (Muslim)

“Allah verheugt zich over de mens, die berouw toont, meer dan een reiziger, die een eenzame en gevaarlijke woestijn doortrekt met zijn rijdier, beladen met voedsel en water, en die in slaap valt. Wanneer hij ontwaakt, is zijn rijdier verdwenen. Hij zoekt hem overal, maar vergeefs. Brandend van de dorst en uitgeput “ik ga terug naar mijn plaats,” zei hij bij zichzelf, “ik ga er slapen tot ik sterf”. Hij legt zijn hoofd op zijn arm als kussen, vastbesloten om te sterven. Toen hij ontwaakte stond zijn dier er met zijn bepakking. Stelt u zich zijn vreugde voor! Allah verheugt zich over het berouw van de mens meer dan die reiziger deed, toen hij zijn rijdier terugvond en zijn provisie”. (Bokharie en Muslim)

Men levert over dat de engelen Adam feliciteerden, toen hij berouw toonde over zijn zonde, die door Allah werd vergeven.

2.De vergiffenis van de zonde in de Islam

Volgens de heilige Koran is de vergiffenis van zonden in brede trekken te danken aan de barmhartigheid en liefde van God, welke alles overheerst. Zo kan de Almachtige God de zonden van de mensen vergeven zonder er genoegdoening voor te verlangen. Het enige vereiste is een oprecht berouw. Oprecht berouw wijst immers op verbetering, wat het werkelijke doel is van ons leven volgens de Islam. Zelfs wij mensen hebben geen offer nodig om ons met elkaar te verzoenen.

3.Hoe zoeken de moslims naar vergeving?

Sinds de zondeval van de mens in de hof van Eden, heeft de mensheid geworsteld met een gevoel van schuld, waardoor zij zich gedrongen voelt om vergeving te zoeken, zodat haar gedachten tot rust kunnen komen.

Hoe zoeken Moslims naar vergeving? De leer over de zonde in de Islam

In de Islam is zonde een handeling, die gestraft moet worden in overeenstemming met de zwaarte en de soort zonde. Niemand wordt met een zondige natuur geboren.

4.Hoe tonen we het berouw?

Het stoppen van de verkeerde handelingen.
Het spijt hebben van de verkeerde handelingen.
Het zichzelf oprecht voornemen die handelingen niet meer te zullen doen.
Het goed maken van de verkeerde handelingen door middel van extra aanbidding en goede werken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *