De Bedevaart – De Hadj

bedevaart- de hadj 1.Wat is de hadj (bedevaart):

Hadj betekent letterlijk, zich richten naar (God) en iets beheersen. In de islamitische context betekent de bedevaart het brengen van een bezoek aan de heilige plaatsen in Mekka en rond Mekka zoals voorgeschreven. De Hadj is de 5de (laatste) van de basisplichten van de moslim.

Voor iedere volwassen man en vrouw is het verplicht – als men er genoeg geld voor heeft – zich een keer in het leven naar Mekka ( Ka°ba) te begeven om het goddelijk bevel te vervullen.

Het gaat bij deze plicht om geld, maar welke moslim zou niet sparen om op een dag het centrum van de godsdienst, het Huis van Allah (Beytoellah), de zogenaamde Ka°ba te kunnen bezoeken?

De Koran (Aali °Imraan: 3/96) stelt vast dat de Ka°ba het eerste aan Allah toegewijde huis is. Hoewel het pas in de tijd van Abraham (volgens overleveringen heeft Adam het gebouwd en Abraham hersteld) is gebouwd, is het toch ouder dan de tempel die Soeleyman (Salomo) in Jeruzalem heeft gebouwd. Bovendien is de Ka°ba de eerste en de oudste tempel die nog functioneert.

filmpje over bedevaart

2.Voor wie is de hadj verplicht?

Iedere moslim die op Hadj wil gaan moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

a. Hij moet verstandig, volwassen en vrij zijn : voor kinderen, zwak begaafden, slaven, gevangenen en krijgsgevangenen is de Hadj niet verplicht.

b. Rijk zijn: hij moet voldoende geld hebben voor zijn reiskosten en zijn gezin dat hij achterlaat. Hij mag zijn familie niet in een moeilijke toestand achterlaten om op Hadj te gaan.

c. Gezond en sterk zijn : voor zeer oude mensen is het moeilijk om hun plichten te volbrengen. Het beste is dat men deze plicht doet wanneer men jong is.

d. Er moet reisveiligheid bestaan: het is niet geschikt om op Hadj te gaan wanneer er oorlog of besmettelijke ziekten zijn die het leven in gevaar kunnen brengen. Voor al de moslims die aan deze voorwaarden voldoen, is het fard om een keer in hun leven op Hadj te gaan. Als men wil, mag men meerdere keren gaan.

Hadj is een aanbidding. Het zou enkel namens Allah moeten verricht worden. Buiten Allah mag het niet voor andere bedoelingen gedaan worden.

3.Wat wordt er gedaan tijdens de bedevaart?

Ten eerste ontdoet men zich van de dagelijkse kleding in de buurt van Mekka, aan de grens van het heilige gebied en doet men een voor de bedevaart bestemd tweedelig kledingstuk aan, waarvan het ene stuk als een soort schort om de heup en het andere stuk om de schouders heen wordt omgewikkeld, het hoofd blijft onbedekt. Deze kleding geldt alleen voor mannen en niet voor vrouwen.

Tijdens de hadj probeert men zichzelf te vergeten. Na verkleding begeeft de gelovige zich naar Arafat, naar de voorstad van Mekka en brengt zijn dag daar door.

Tegen de avond wendt men zich in de richting van Mekka. Men overnacht in Moezdelifah en de volgende dag, vroeg in de morgen, bereikt men Mina, dat dicht bij Mekka ligt. Hier blijft men 3 dagen. Elk ochtend gooit men stenen naar de Satan.

In Mina worden er offerdieren opgeofferd en men brengt een bezoek in de stad om rond de Ka°ba tawaaf te doen. Daarna wordt er tussen de heuvels Safa en Merwe zeven keer gerend. Al deze rituele handelingen hebben een betekenis.

Toen Adam en Eva het paradijs uitgedreven werden, hadden ze elkaar kwijtgeraakt. Ze begonnen elkaar te zoeken en kwamen met Allah’s hulp samen bijeen in Arafat Daarom vragen de moslims op diezelfde plaats vergiffenis van Allah voor hun vergane zonde en bidden voor Allah.

4.Waarom worden er stenen naar de duivel gegooid?

Het is bekend dat Ibrahiem beweerde dat hij het meest van Allah hield en dat God hem voor de proef stelde met het doden van zijn zoon. De duivel kwam om Ibrahiem te overtuigen om zijn zoon niet te doden, dus om Allah’s woorden niet te gehoorzamen.

De satan probeerde hetzelfde met Ibrahiem’s zoon en zijn vrouw. Ieder van hen heeft de duivel met stenen weggejaagd.

Er wordt ons overgeleverd dat deze gebeurtenis in Mina heeft plaatsgevonden. Daarom gooien de moslims stenen naar de duivel om hun vastberadenheid tegen de duivel te bewijzen.

5.Het bezoek aan het huis van Allah

De Zwarte steen in de Ka°ba is een belangrijk onderwerp. Deze steen is geen meteoriet, integendeel een zwarte steen. Zijn praktisch nut is, dat het als beginpunt functioneert voor de rituele ronden om Ka°ba heen. Omdat het zwart is, valt het op. Men bidt het niet aan. Naast zijn praktisch nut heeft de zwarte steen ook een symbolisch betekenis.

De profeet heeft in een hadieth het volgende gezegd: “De zwarte steen vertegenwoordigt Gods rechterhand op aarde.”

Dit is ongetwijfeld juist, want de pelgrims leggen hun handen op de steen voor het zweren van trouw.

Nu blijft de zevenmalige ren tussen de heuvels Safa en Merwe te verklaren: toen Ibrahiem zijn vrouw Hagar met de zuigeling Ismael, in het toenmalige woestijngebied achterliet, was hun water-voorraad snel op. Hagar liep uit haar moederliefde heen en weer om water voor haar dorstige kind te vinden. Op dat moment ontsprong de bron Zamzam. Als respect voor deze moederliefde en Allah’s barmhartigheid, verrichten de pelgrims op dezelfde plaats dezelfde beweging.

1) Aankomst in Mekka, kleding in ihram

2) Tocht van Mekka naar Mina

3) Tocht naar Berg van Barmhartigheid, staat bij Arafat

4) Verder van Arafat naar Moezdalifa

5) Offering, aflegging ihram en steniging van pilaren

6) Verder van de drie stenen pilaren naar Mekka

7) De tawaf, zevenmaal rond de Kaaba, het kussen van de Zwarte Steen

8) De say, loop van al-Safa naar al-Marwa, zevenmaal

9) Terugkeer naar Mina en vertrek

6.Hoe verricht men de hadj?

1. Arafat:

Men begint aan de Hadj door op Arafat te gaan.

a. Eén dag voor het Offerfeest (Arafadag) wordt Wakfa op de Arafat gedaan, die fard is.

b. Het middag- en namiddaggebed worden op de tijd van het middaggebed samen gebeden.

2. Moezdeliefe:

Kort na zonsondergang gaat men van Arafat naar Moezdelife.

a. Het avond- en nachtgebed worden samen gebeden.

b. Men doet de Wakfe bij Moezdelife.

c. Er worden steentjes opgeraapt.

d. Het ochtendgebed wordt gebeden.

3. Mina:

Op de eerste dag van het offerfeest, nadat men het ochtendgebed gebeden heeft, vertrekt men onmiddellijk naar Mina. Gedurende het feest worden alle dagen in Mina:

a. De duivels gestenigd  b. De offeren geslacht

4. Ka°ba:

Dit is eenvoudig te verklaren: men bezoekt de Ka°ba met volkomen respect om zijn gehoorzaamheid aan Allah te tonen. Volgens een oude traditie betekent een draaiing om iemand of iets heen, dat men bereid is zich aan hem offer te brengen.

De hadjies die hun plichten in Mina gedaan hebben komen naar de Ka°ba.

a. Men verricht het tawaaf (bezoek) dat fard is.

b. Tussen het Safa en Merwe gebergte wordt de sa°y gedaan.

c. Na het knippen van de haren en scheren gaat men uit de Ihram.

7.Het sociaal aspect van bedevaart

Het sociaal aspect van de Hadj is niet minder aantrekkend. Want het broederschap van de moslims laat zich hier heel duidelijk zien:

Men verenigt zich zonder onderscheid van ras, taal, land en zelfs klas en smelt samen in een volkomen broederschap, brengt samen tijd door in de woestijn en oefent zijn godsdienstplicht gezamenlijk uit.

Op bestemde uren wordt er gelopen en dan weer gepauzeerd. Dagenlang overnachten de pelgrims in tenten of onder de blote hemel. Zij delen het dagelijks leven met elkaar als dienaren van Allah.

8.Bedevaart voor de komst van de Islam

De bedevaart bestond ook in de tijd voor de Islam. Deze was een bijeenkomst die de gelegenheid gaf om een jaarlijkse literaire congres te organiseren. De dichters droegen hun nieuwe werken voor. Handelaars brachten allerlei soorten goederen.

9.Afscheidsbedevaart van onze geliefde profeet (vzmh)

Onze geliefde profeet heeft zelf één keer de bedevaart verricht. Tijdens deze bedevaart heeft hij ook een belangrijke rede gehouden. Deze toespraak is bekend als Zijn laatste toespraak. Want hij is drie maanden later overleden. Tijdens deze laatste hadj zijn er uit Arabië en de hele wereld 140 000 moslims bijeengekomen. In zijn rede heeft Mohammed de grondslagen van de Islam in een samenvatting herhaald:

– Het geloof in de enige God zonder beelden en symbolen,
– De gelijkheid van de gelovigen zonder onderscheid van ras en klas,
– Het bestaan van geen enkele overheersing, behalve die op persoonlijke vroomheid berust,
– De drie basisrechten van de mens: leven, vermogen en eer,
– Het verbod van de rente,
– De opzegging van wraak en individuele berechting,
– De beste behandeling voor de vrouwen,
– Betere verdeling van rijkdommen om te belemmeren dat het rijkdom alleen in de handen van een kleine groep terechtkomt,
– Voor alle gebieden van het leven en voor iedereen alleen is alleen Allah’s wil geldig.

Deze preek wordt elk jaar op 9 Dzilhidjdje in Arafat, in aanwezigheid van de pelgrims op een geweldige manier herhaald.

10.Het offeren tijdens de bedevaart

De moslims slachten hun offer in Mina tijdens de feestdagen. Het dier dat wij voor Allah slachten noemen we het Offer. Dit kan enkel een schaap, een geit, rund of een kameel zijn.

De moslims die financieel goed gesteld zijn, volbrengen deze plicht (slachten hun dier) op de eerste drie dagen van het Offerfeest.

Eén derde van het geslachte dier wordt onder de armen verdeeld. Het andere gedeelte wordt onder buren, families en vrienden verdeeld. En het laatste gedeelte wordt thuis opgegeten. We moeten ook aan onze buren geven die niet moslim zijn.

Het Offerfeest is voor de armen, die gedurende het ganse jaar geen vlees gegeten hebben, een goddelijke maaltijd. En voor degenen die geslacht hebben, is het een teken van dank aan Allah voor zijn gunsten.

Dus kunnen wij kortom zeggen dat er in de islam het heilige, wereldlijke, geestelijke en het lichamelijke samenzijn een harmonisch geheel vormt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *