De Hadies

1. Betekenis (letterlijk)

Hadies betekent letterlijk “nieuws”, “verhaal” of “verbale communicatie van iets”.

De hadiesen zijn na de Koran de belangrijkste bron van kennis voor een moslim. De hadies verduidelijken talloze zaken die in de Koran geopenbaard zijn. Zo staat er in de Koran herhaaldelijk dat er gebeden moet worden en dat de zakat een verplichting is, maar pas in de hadies kan er gevonden worden hoe, wanneer en door wie dit dient te geschieden. In de hadies kunnen dan ook aanwijzingen gevonden worden over onderwerpen die het gehele praktische leven van een moslim betreffen, zoals gebed reiniging, vasten, kennis, huweJijk, scheiding, handel, eten en drinken, enz.

2. Definitie (terminologisch)

Onder de hadies verstaan we het verslag over datgene wat de profeet zei (kawlie hadies), deed (fi°lie hadies) en wat hij zijn metgezellen zag doen en hoe hij daarop reageerde (takrierie hadies).

3. Verschil: Hadies – Soenna

Soenna betekent letterlijk weg of pad, gedrag of gebruik. Als term heeft het de betekenis: de woorden van de Profeet en de godsdienstige weg die hij heeft gevolgd. In de meeste gevallen wordt onder hadies en soenna hetzelfde verstaan, namelijk dat wat de Profeet zei, deed en hoe hij reageerde.

4. Verschil: Hadies – Koran

In de Koran staan de woorden van Allah, die aan de profeet geopenbaard werden, terwijl de hadies de eigen woorden van de profeet bevatten.

5. Hadieswerken

Het eerste standaardwerk op het terrein van de hadies is de Mowatta’ van Malik ibn Anas, de “stichter” van één van de vier geaccepteerde soennitische wetscholen. De Mowatta’ is later alleen maar overtroffen door de “Sihah Sitta” ofwel de “zes authentieke boeken”.

Zij zijn samengesteld door respectievelijk Boecharie, Moeslim, Aboê Dawoêd, Tirmidzie, Nesa’ie en Ibn Madjeh.

6.Enkele voorbeelden van de ahadis

1- Reinheid behoort tot het geloof. Reinheid is de helft van de godsdienst.

2- De rang van de wetenschap is de hoogste rang.

3- Een ware moslim is hij, voor wiens tong en hand de moslims veilig zijn en een ware mu’min (gelovige) is hij, tegen wiens ‘t leven en bezittingen van andere mensen veilig zijn.

4- Niemand is een ware gelovige, tenzij hij voor zijn broeder wenst, wat hij graag zelf zou willen hebben.

5- De beste onder de mensen is diegene die de mensen het meeste tot nut is.

6- Diegene die de ouderen geen respect betoont en de jongeren niet met liefde en barmhartigheid steunt, is niet één van ons.

7- Alle schepselen van Allah zijn familie, en hij is de dierbaarste van Allah, die tracht Allah’s schepselen de grootst mogelijke weldaad te bewijzen.

8- God helpt die dienaar in tijd van nood, die zijn broer in tijd van nood helpt.

9- Allah is niet barmhartig voor hem, die niet genadig is voor de mensen.

10- Als u niet gelooft, kunt u de hemel niet binnengaan; als u niet van elkaar houdt, kunt u niet geloven.

11- Koester geen haat voor elkaar blijf niet kwaad op elkaar, wees niet jaloers op elkanders rijkdom, “O, dienaren van God, leeft als elkanders broeder”.

12- De sterke en krachtige gelovige is van meer nut dan de zwakke.

13- Het verheugt God als dienaar zijn werk met nauwkeurigheid doet.

14- De leider der gelovigen, Aboe Hafs °Omar ibn al Khattab (Allah’s welbehagen zij met hem), heeft gezegd: Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zeggen: Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn bedoeling samenhangt. Als ie­mand emigreert omwille van Allah en Zijn boodschapper, dan is dat een emigratie voor Allah en Zijn boodschapper en als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te trouwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert. Dit werd overgeleverd door de twee meest vooraanstaande hadis-geleerden. Boekhari en Moslim, elk in hun ‘Sahih’; dit zijn de belangrijkste verzamelingen van authentieke hadis.

15- Aboe Hoerayra (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: Het hoort tot iemands goede Islam, dat hij zich niet bemoeit met datgene wat hem niet aangaat. Een goede hadis, op deze wijze door Tirmidzi en anderen overge­leverd

16- Volgens Aboe Hamza Anas Ibn Malik (Allah’s welbehagen zij met hem), de dienaar van de boodschapper van AlIah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) heeft de profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) gezegd: Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zich­zelf wenst. Overgeleverd door Bokhari en Moslim.

17- Volgens Aboe Hoerayra (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) gezegd: Laat hij die in Allah en de Laatste Dag gelooft het goede zeggen of zwijgen. Laat hij die in Allah en de Laatste Dag gelooft zijn buren respekteren. En laat hij die in Allah en de Laat­ste Dag gelooft zijn gast eren. Overgeleverd door Boekhari en Moslim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *