De Islamitische Kalender, De Feestdagen en De Gezegende Nachten

A.De kalender

“Hij is Degene Die de zon tot een (stralend) schijnsel heeft gemaakt en de maan tot een licht en Hij bepaalde haar standen opdat jullie de jaartelling en de (tijds-)berekening zouden kennen, Allah heeft dat slechts in waarheid geschapen. Hij zet de Tekenen uiteen aan een volk dat weet.” (Yoenoes:10/ 5)

Die is een bepaling methode van de tijd als jaren, maanden en dagen. De zon en de maan zijn de oorsprong van de kalender. Volgens de bewegingen van de zon en de maan werd en de dagen, maanden en de jaren bepaald.Wij gebruiken twee kalenders; zonkalender en de maankalender.

1.De Gregoriaanse Kalender

Die kunnen wij ook zonkalender noemen. Omdat de beginpunt van deze kalender de zon is. De wereld draait rond zichzelf en die duurt bijna 24 uren. Die is een zon dag. D.w.z. een toer van de wereld rond zichzelf is een dag. Ook draait de wereld rond de zon en die draaiing duurt 365 dagen. Die tijd werd een zonjaar genoemd. Er zijn 12 maanden in de Christelijke kalender maar sommige maanden zijn 30 dagen en sommige maanden 31 dagen. Voor de Christenen is de geboorte van de profeet Jezus het belangrijkste. Daarom is het geboortejaar van de profeet Jezus het begin van de Christelijke kalender.

2.Islamitische Kalender – De Hiedjrie  Kalender – Maankalender

De Islamitische kalender heeft ook andere namen: Hiedjrie kalender of Kameri kalender (maankalender). De oorsprong van de Islamitische kalender is de maan.
De Islamitische jaarstelling begint met het jaar van Hidjra, de emigratie van onze profeet Mohammed (s.a.v.) van Mekka naar Medina in 622 na Christus. Het maanjaar bestaat uit 12 maanden van 29 of 30 dagen. Eenjaar van de Islamitische kalender is 354 dagen, omdat het
maanjaar 10 of 11 dagen korter dan het zonjaar is. De moslim kalender verschuift ieder jaar 11 dagen ten opzichte van de Christelijke kalender.

Toen onze profeet Muhammed van Mekka naar Medina emigreerde hadden de moslims geen kalender. Maar als de moslims over een gebeurtenis moesten praten zeiden ze: “na één maand, na 2 maanden, na één jaar emigratie.” D.w.z de moslims bepaalden de begin datum van de Islamitische kalender en gebruikten ze in de praktijk. 2de Kalief Ömer had een kalender commissie georganiseerd van de vrienden van de profeet.De emigratie naar Medina (Hiedjrah) is het jaar O van de Islamitische kalender. De eerste maand van de Islamitische kalender is Moeharrem.

De maanden van de Islamitische kalender

1. Moeharrem. a) De eerste dag van de maand Muharrem is de Islamitische nieuwjaar.
b) 10 Muharrem is asjoera.

2. Safer.

3. Rabie°oel ewwel.  a) Twaalfde Rabi°oel ewwel is de geboortenacht van onze profeet (Mewlid nacht).

4. Rabie°oel ‘akhir.

5. Djoemadel ewwel.

6. Djoemadel ‘akhir.

7. Redjeb.

8. Sja°ban.

9. Ramadan.  Ramadan is de vastenmaand van de moslims.

10. Sjewwal. a)  1ste, 2de en 3de Sjewwal is het Ramadanfeest (°Eid oel-Fitr).

11. Dzoelka°de (Zilkade).

12. Dzoelhidjdje (Zilhicce).  a)  10de, 11de, 12de en 13de Dzoelhidjdje is het offerfeest en de Hadj seizoen.

B. De feestdagen

De moslims hebben twee grote feestdagen: Het Ramadanfeest en het offerfeest. Op de eerste dag van de feesten staan alle moslims vroeg op. Ze trekken hun nieuwe en mooie kleren aan. De mannen en de jongens gaan naar de moskee om het feestgebed te verrichten. Ongeveer anderhalfuur na zonsopgang is het feestgebed beëindigd en begint ieder van elkaar met de feestdagen geluk te wensen. Ze geven aan de armen en de kinderen verschillende cadeautjes. Iedereen bezoekt zijn familie, buren en de zieken. Het is de bedoeling dat ook vrouwen en kinderen aan het feestgebed deelnemen of in ieder geval aanwezig zijn, maar soms is dit door plaatsgebrek niet mogelijk.

1.Het Ramadanfeest

Het ramadanfeest wordt gevierd aan het einde van de ramadanmaand van de Islamitische kalender. De moslims geven “Fitre” (noodzakelijke aalmoes) aan de armen voor het feestgebed, zodat ze ook kunnen deelnemen aan feestvreugde. De moslims zijn dankbaar dat zij in die maand hebben gevast en geven iets van hun overvloed aan arme broeders en zusters dit moet voor het gebed plaatsvulden. Het Ramadanfeest duurt drie dagen. LEES MEER

2.Het offerfeest

Het offerfeest valt op de 10de dag van de maand Dzoelhidjdje(Zilhicce), de maand van de “Hadj”. Dit is ongeveer 70 dagen na de ramadanmaand. Het offerfeest duurt vier dagen. Tijdens de drie dagen van het offerfeest offert de moslim een offerdier. Met de bedoeling nader tot Allah te komen en Zijn welbehagen te winnen. De offerdieren zijn: schapen, geiten, runderen en kamelen.
Degenen die één van deze dieren offert, schenkt hij er een deel aan arme moslims, buren en aan familie leden maar we eten ook een deel ervan. Dit offer, meestal een schaap of bokje, wordt gebracht ter nagedachtenis van het offer van Ibrahiem.
Ibrahiem, zoals hij in de Islam genoemd wordt, was namelijk bereid degene waarvan hij het meest hield, zijn zoontje Ismail te offeren. Het vlees van het offerdier wordt verdeeld in drie porties, één voor de armen, één voor de gasten en één voor de familie. Op de feestdag na Ramadan en op de drie offerfeestdagen is het niet toegestaan te vasten. Vanaf het ochtend gebed van het negende dag van het Dzoelhidjdje (Zilhicce) (arefe) tot en met het namiddag gebed de 4de dag van het offerfeest worden speciale lofprijzingen (Tekbier) gelezen na elke farz gebed van de dagelijkse gebeden.

Tekbier: Allahoe Ekber Allahoe Ekber. La ilahe illallahoe wellahoe Ekber. Allahoe Ekber we lillahil hamd. “Allah is de grootste, Allah is de grootste. Er is geen god behalve Allah en Allah is de grootste. Allah is de grootste en Allah komt alle lof toe.”  LEES MEER


3.Asjoera

De tiende dag van de maand Moeharram heet Asjoera. De negende en tiende of op tiende en elfde dag wordt door moslims vaak vrijwillig gevast.
Toen later de Ramadan als vastenmaand voor de hele gemeenschap werd geopenbaard, werd het vasten op “Asjoera” dag vrijwillig. Sommige moslims koken een special soep en verdelen ze aan de buren.

C.Gezegende nachten

1.Mewlied oen Nebie (De geboortedag van de profeet)

De geboortedag van de profeet wordt in grote delen van de moslimwereld gevierd op de twaalfde dag van de maand Rabie °oel ewwel, de derde maand van het molsim maanjaar. Het feest wordt gekenmerkt door grote bijeenkomsten waarop lezingen en toespraken worden gehouden over het leven van de profeet. Uitgebreide toelichting wordt gegeven over de leer van de Islam en de betekenis van de “sunneh” het voorbeeld van de heilige profeet. Daarom is het wel een gelegenheid op het geloof en de kennis van de moslim wat op te frissen. Aan het eind van deze bijeenkomsten leest men vaak vredesgroeten (Salewaat) ter ere van de profeet waarbij men opstaat. Bepaalde groeperingen moslims zetten zich aftegen deze gewoonte.
Zij voeren daarbij aan dat de profeet het tijdens zijn leven verboden heeft uit respect voor hem op te staan, dus waarom zouden we het in zijn afwezigheid doen.

Op deze bijeenkomsten worden vaak in de landstaal, Turks of Urdu, zogenaamde “mewlied” gelezen, prachtige stoffen en heldenzangen in gedichtvorm, over de geboorte en bepaalde gebeurtenissen in het leven van de profeet.

“Mewlied” betekent geboorte. Voor de moslimjeugd in niet moslimlanden is het voorlopig de gelegenheid iets over hun eigen gelegenheid iets over hun eigen profeet te horen.

2.Leylet oel- Rega’ieb

Dit is de avond waarop Amine (de moeder van onze profeet) te weten kwam dat ze zwanger was. Dit gebeurde de eerste vrijdagavond van de maand Redjeb.

3.Leylet oel- Mie°raadj (De nacht van de hemelreis.)

Dit is de zevenentwintigste nacht van de maand Redjeb, de zevende maand van het maanjaar. In deze nacht reisde de profeet Muhammed van de Mesdjied oel Haram in Mekke naar de Mesdjied El- Aksa in Jeruzalem. Daar leidde hij het gebed voor alle profeten die eens naar de mensheid zijn gezonden. Vervolgens reisde hij met de engel Djebra’iel ‘a.s.’ (Gabriël) door de zeven hemelen en verscheen voor Gods aangezicht. Tijdens deze reis, die in een onderdeel van de nacht gemaakte werd, kreeg hij een deel van de Koran en het gebod vijfmaal daags te bidden. De moslims brengen deze nacht vaak wakend en biddend door.            LEES MEER

4.Leylet oel Berat (De nacht van de “vrijspraak”)

Dit is de vijftiende nacht van de maand Sja’ban, de achtste maand van de moslimkalender. Er wordt gezegd dat Allah in deze nacht alles bepaalt wat er in één jaar zal gebeuren. Volgens deze opvatting wordt elk jaar dus de levensduur en het succes of de tegenslag, van alle dingen en wezens vastgesteld. De profeet heeft gezegd dat Allah de zonden vergeeft in deze nacht. De boodschapper van Allah heeft in deze nacht veel gebeden.

5.Leylet oel Kadr (De waardevolle nacht)

De nacht van het raadsbesluit, of de nacht van de (goddelijke) macht. Deze nacht wordt in de Koran als volgt beschreven: “In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
“Wij hebben u hem (de Koran) neergezonden op de Waardevollenacht En wat begrijpt u van de Waardevollenacht? De Waardevollenacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen de engelen neer en de Geest met toestemming van hun Heer en Zijn geboden. Zeggend “Vrede!” Tot het aanbreken van de dageraad.” (Kadr: 97/ 1-5)

In de Kadr nacht is de openbaring van de Koran begonnen. Deze nacht ligt niet vast maar wordt gezocht in de laatste oneven nacht van de maand ramadan. Algemeen wordt aangenomen dat het de zevenentwintigste nacht van de Ramadan is. De Kadrnacht is gezegender dan duizend maanden.

Onze profeet vertelde op een dag aan zijn vrienden, dat vier personen bij de vroegere volkeren gedurende tachtig jaren, zonder enige zonde te begaan, hebben gebeden tot Allah. Hierop zeiden de volgelingen die naast de Profeet stonden: “Zeg, Profeet van Allah! Wij hebben een korte leven, wij kunnen nooit geraken tot hun niveau, hun rang. De mensen uit de geschiedenis zullen betere plaatsen krijgen in het hiernamaals, wij zullen achterop blijven.”

Hierop zond Allah de soera “El Kadr”. In deze soera verkondigde Allah het nieuws dat “de Kadr nacht gezegender dan duizend maanden”. Dus de moslims die tijdens de Kadr nacht bidden, verheugen zich erop verheug dat een verdienste zullen krijgen alsof zij duizend maanden hebben gebeden. De volgelingen verheugden zich op de verzending van deze soera.

Inhoud:

A. De kalender

1. De Gregoriaanse Kalender
2. De Hiedjrie  kalender – Islamitische Kalender- Maankalender

B. De Feestdagen

1. Het Ramadanfeest
2. Het Offerfeest
3.Asjoera

C. De Gezegende Nachten

1. Mewlied oen Nebie (De geboortedag van de profeet)
2. Leylet oel- Rega’ieb
3. Leylet oel- Mie°raadj (De nacht van de hemelreis.)
4. Leylet oel Berat (De nacht van de “vrijspraak”)
5. Leylet oel Kadr (De waardevolle nacht)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *