De Mensenrechten in de Islam

Doelstellingen:

– De term “mensenrechten” kunnen definieren.

– Mensenrechten in de Kor’an kunnen beschrijven.

– Sommige elementaire rechten kunnen opsommen.

– Mensenrechten en Verenigde Naties.

Opdrachten:

– Heb je ooit het recht van een mens geschonden?

– Welke rechten hebben de mensen?

– Welke organisaties ken je over mensenrechten ?

mensenrechten

1. Definitie: inleiding

De mensenrechten zijn de rechten die de mensen van hun geboorte bezitten.

De mensenrechten zijn basis elementen om levenskwaliteit van de mens te vergroten of het lijden te verzachten.

De mens is door God geschapen als mooiste en waardevolle schepsel. Allahu taalaa zegt in de Koran: “Wij hebben de mens in de mooiste gedaante geschapen.” (Tien: 4 )

De ondeugden veroorzaken tot de verslechtering van deze mooiste gedaante. De deugdelijke handelingen brengen de levenskwaliteit op de hoogste punt. In de Kor’an staat:

“Ik zweer bij de eeuw. Zeker lijdt de mens echt verlies. Alleen niet zij:

– die geloven en deugdelijke daden doen

– die elkaar aanraden tot de waarheid

– die elkaar aanraden tot volharding ” (Asr: 103/ 1-3 )

De mens is de kostbaarste schepsel van God en de mensenrechten zijn natuurlijke bezittingen en versieringen van de mens. Niemand kan niemand beroven van hun natuurlijke versieringen.

2. Mensenrechten in de Koran

De menselijke idealen zijn in de Koran perfect geformuleerd. Ook mensenrechten werden al eeuwen geleden erkend en gewaardeerd.

* Het recht op leven:

Doden is één van de grootste zonden in de Islam. De mens heeft het recht om noch zichzelf noch een ander te vermoorden. In de Koran zegt God duidelijk:

“ … en dat jullie niemand mogen doden wat God verboden heeft, behalve volgens het recht.” (bv. door zelfverdediging bij een aanval) (En°aam: 6/ 151)

“… dat wie iemand doodt, anders dan voor doodslag of wegens verderf zaaien op aarde, is alsof alle mensen gezamenlijk heeft gedood en dat wie iemand laat leven is alsof hij alle mensen gezamenlijk heeft laten leven.” (Maaïdeh: 5/ 32 )

* Het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

“ Geen dwang in de godsdienst redelijk inzicht is duidelijk onderscheiden van verdorvenheid…” (Bakara: 2/ 256 )

“ …en ik bid niet wat jullie bidden, en jullie bidden niet wat ik bid. Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst.” (Kaafiroen: 109/ 4-6 )

* Het recht op persoonlijke leven

“ Jullie die geloven, gaat andere huizen dan jullie eigen huizen pas binnen als jullie gevraagd hebben of het gelegen komt en hun bewoners gegroet hebben. Dit is beter voor jullie, misschien zullen jullie je laten vermanen.” (Noer: 27)

* Het recht op nationaliteit:

” O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zouden kennen…” (Hoedjoeraat: 49/ 13)

3. Elementaire rechten van de mens

– Het recht op leven

– Het recht op vrijheid van :

– gedachte

– geweten

– godsdienst

– meningsuiting

– vreedzame vergadering enz.

– Het recht op persoonlijke leven

– Het recht op nationaliteit

– Het recht op onderwijs

– Het recht op rechtvaardigheid

– Het recht om te trouwen

– Het recht op werk

– Het recht op bescherming tegen tirannie

– Het recht op rechtsgelijkheid enz.

4. Mensenrechten en Verenigde Naties

Op 12 oktober 1948 heeft Verenigde Naties (V.N) “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” verklaard. Deze verklaring bestaat uit 30 artikels.

Volgens de eerste artikel “worden alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.

Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

Jullie mogen bijgevoegde artikels rustig bestuderen.

Testen:

– Geef definitie van de mensen rechten.

– Voor welke kwaliteit zijn de mensenrechten?

– Noem de elementaire rechten van de mens op.

– Leg het “recht op leven” in de Koran uit (aan de hand van de verzen).

– Wat herinnert 12 oktober 1948 je?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *