De noodzakelijke (wadjib) elementen van het gebed

7.De noodzakelijke (wadjib) elementen van het gebed

1. Het gebed met de woorden “Allahoe ekber” begin­nen.

2. Bij de verplichte fard gebeden van vier rek°at in de eerste twee rek°at en bij de vrijwillige (nafila) gebe­den in alle rek°at de Fatiha reciteren.

3. Bij de verplichte gebeden van vier rek°at in de eerste twee rek°at en bij de vrijwillige gebeden in alle rek°at na de Fatiha één lange vers of drie korte verzen ofwel een korte soera reciteren.

4. De twee sudjoeds direct na elkaar maken en bij de sudjoed met het voorhoofd en de neus de grond aanraken.

5. Ieder verplicht gedeelte precies doen zoals hierbo­ven omschreven is en bij de overgang van het ene naar het andere gedeelte voldoende tijd nemen voor het uitspreken van “Subhanallah”.

6. Bij gebeden van drie of vier rek°at na de tweede rek°at gaan zitten; dit heet “Ka°datoe1 oela” het eerste zitten.

7. De imam reciteert de Fatiha en de Koran hardop in iedere rek°at van de gemeenschappelijke gebeden in de ochtend, op vrijdag, op godsdienstige feestda­gen, ‘s nachts bij de terawïh gedurende de vasten-maand en witrgebed in de eerste twee rek°at van het avondgebed en het nacht­gebed. In de andere rek°at worden Fatiha en Koran stil gereciteerd.

8. Degenen die zich naar de imam voegen (djama°a: gemeente) zwijgen bij de gemeenschappelijke gebe­den.

9. Het reciteren van de Koenoet (gehoorzaamheidsgebed) in het witrgebed. Dit wordt zowel door de imam als door de gemeente in stilte gedaan.

10. De zes extra “Allahoe ekber “-formules op gods­dienstige feestdagen en de buiging die in de laatste rek°at na deze formules komt.

11. Aan het einde van het gebed de heilswensen (selaam) uitspreken.

12. Een boete sudjoed maken, als men zich tijdens het gebed vergist.

Als tijdens het gebed een van de noodzakelijke elementen bewust achterwege wordt gelaten, is het nood­zakelijk het gebed te herhalen. Als iets uit vergeetach­tigheid wordt weggelaten, kan het gebed met een boete sudjoed worden gecompleteerd.

8.De boete sudjoed

Men moet een boete sudjoed verrichten

1. als tijdens het gebed een van de verplichte onderde­len uit vergeetachtigheid niet op tijd wordt gedaan of wordt vertraagd;

2. als tijdens het gebed een van de noodzakelijke ele­menten uit vergeetachtigheid niet op tijd of hele­maal niet wordt gedaan.

Hoe wordt de boete sudjoed verricht?

Zodra de heilwensen (selaams) zijn uitgesproken, ver­richt men nog eens twee maal de sudjoed en gaat zitten. Men reciteert de “Ettehiyyatoe” en de “Salawat” en de smeekbede. Daarna spreekt men opnieuw de heil­wensen uit en beëindigt het gebed. Met deze boete sudjoed zijn de ontbrekende gedeelten van het gebed aangevuld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *