De Schone Namen van Allah ( El Esmaa’oel Hoesna)

schone namen van AllahDE SCHONE NAMEN VAN ALLAAH (EL-ESMAA ‘OEL HOESNÂ)

De tweede weg die leidt naar marifat’ullah zijn de Schone Namen van Allaahoe Te°ala die we in de Koran tegen komen.

In de Koran komen ongeveer honderd namen van Allaahoe Te°ala voor.

In een hadieth (Sunan at-Tirmidzie (Da°awaat: 83) worden 99 namen van Allaahoe Te°ala beschreven.

Er zijn kleine verschillen tussen de namen die in de Koran worden genoemd en die in de hadieth.

Allaahoe Te°ala’s werken verwijzen naar Zijn namen, elk van Zijn namen verwijzen naar Zijn eigenschappen en deze eigenschappen verwijzen op hun beurt naar Zijn wezen. Allaahoe Te°ala’s namen en eigenschappen had Hij al in het oneindige. Zijn eigenschappen zijn noch hetzelfde als Zijn wezen noch iets anders als Zijn wezen. Daar we Allaahoe Te°ala’s wezen niet kunnen beredeneren, kennen we Hem door Zijn werken en Zijn eigenschappen.

Een groep godsgeleerden (°oelema) zijn van mening dat alle namen van Allaahoe Te°ala even groot en verheven zijn.

Men kan de ene niet van de andere scheiden. Anderen baseren zich op de ahadith waar gesproken wordt over Allaahoe Te°ala’s “Ism-oel ‘A°zam” (degrootste naam) (zie Abu Dawoed: Kitab oel-Witr. Tirmidzie: Kitab oed Da°awat; Nasa’ie: Kitab oes Sahw).

Er is echter onenigheid welke naam het grootste is: “Allaah”, “El-Hayy oel Kayyum” (de Levende en de Instandhouder van de schepselen) of “Dzoeldjelal-i wel- Ikraam” (de Verhevene en de Eervolle).

Imam Tirmidzie heeft in zijn “Sunan oet Tirmidzi” (Da°awaat, 83) de volgende hadith van Aboe Hurayra (ra) overleverd: Rasoeloellaah (sas) heeft het volgende gezegd:

“Allaah heeft honderd minus één, negenennegentig, namen. Degene die deze opzegt zal in het paradijs komen.

Een les:

Een heerser vroeg eens aan een goede mu’min:

– Wens wat je van mij wilt.

– Hoe kan ik iets aan jou wensen, immers ik heb twee slaven, die jouw heer zijn.

– Vertel mij wie het zijn.

– De eerste is je hebzucht (naar het aardse) en de andere is je eigen wil. Ik heb deze twee verslagen en heb ze onder controle, terwijl jij van hen hebt verloren. Zij beheersen jou in plaats van jij hen.

De schoene namen van Allah

1. Huwa’llahu’lledzie la ilahe iella hu(we): Allaah: De Enige die de Roeboebiyyah (Godheid) eigenschap heeft en ook het Enige is die het vermogen heeft al het bestaande te scheppen.

2. Er-Rahmaan: de Barmhartige. (1/3; 17/110) De Enige die onuitputtelijke barmhartigheid heeft tegenover een ieder, al dan niet de mu’mins, hier op aarde en uitsluitend voor de mu’mins in het hiernamaals.

3. Er-Rahîem: de Genadevolle. (1/3; 17/110) De Enige die onuitputtelijke genade heeft tegenover de mu’mins.

4. El-Melik: de Absolute Heerser (20/114). Hij heeft noch in Zijn Wezen en noch in Zijn eigenschappen behoefte aan het bestaande, echter alles heeft behoefte aan Hem. Alle het bestaande behoort aan Hem toe.

5. El-Koeddoes: de Heilige. (59/23). De Enige die vrij is van elk soort imperfectie.

6. Es-Selaam: De Enige die vrij is van onvolkomenheid, de Bron van Vrede, de Redder, de Vredestichter. (9/23)

7. El-Mu’min: de Beschermer van geloof, de Schepper van veiligheid en bescherming, de Schenker van geloof, de Betrouwbare. De Enige die getuigt voor Zichzelf, dat er geen godheid is dan Allahoe Te°ala Zelf en Hij getuigt ook voor de mu’mins dat zij oprecht zijn in hun geloof (iemaan) dat er geen godheid is dan Allahoe Te°ala Zelf. (59/23)

8. El-Muheymien: de Beschermer en Beheerder, de Schenker van de daden, onderhoud, levensduur van al Zijn schepselen. (59/23)

9. El-°Azîez: de Machtige, de Sterke, de onvergelijkbare en Ongeëvenaarde, de Overwinnaar die niet te overwinnen is. (59/23)

10. El-Djebbaar: de Onweerstaanbare, de Enige die Zijn schepselen dwingt te doen wat Hij wil, de Absolute, de Enige voor wie niets gebeurt in Zijn heerschappij dan datgene wat Hij wil. (59/23)

11. El-Mutekebbier: de Majestueuze, de Enige die verheven is in trots en grootheid, de Schenker van grootheid, de Trotse, de Enige die vrij is van de eigenschappen van Zijn schepselen en van gelijken op hen. (59/23)

12. El-Khâliek: de Schepper die al het bestaande uit het niets schiep. (59/24)

13. El-Bârie’: de Schepper die het vermogen heeft al het bestaande van ene toestand naar de andere te veranderen. (59/24)

14. El-Musawwir: de Vormgever, de Enige die zijn schepselen in verschillende gedaanten vormt. (59/24)

15. El-Ghaffaar: de Vergever van de zonden van Zijn dienaren weer en weer. (38/66)

16. El-Kahhaar: de Onderwerper, de Dominerende, de Wreker machtig over alles. (12/39)

17. El-Wehhaab: de Gever, Degene die vrijelijk geeft zonder vergoeding te vragen. (3/8)

18. Er-Razzaak: de Schenker van onderhoud. (51/58)

19. El-Fettaah: de Opener, Degene die alle zaken opent. (34/26)

20. El-°Alîem: de Alwetende. (2/32)

21. El-Kâbid: de Samentrekker, de Beperker. (indirect in: 2/245)

22. El-Basiet: de Verruimer, Degene die de middelen van bestaan verstrekt net zoals Hij wil. (indirect in: 13/14)

23. El-Khâfid: de Vernederaar, Degene die de ongelovigen vernederd. (indirect in: 56/3)

24. Er-Râfi°: de Verheffer. (indirect in: 56/3)

25. El-Mu°izz: de Schenker van eer .(indirect in: 3/26)

26. El-Mudziell: de Onteerder, Degene die op alles neerkijkt. (indirect in: 3/26)

27. Es-Semîe°: deAlhorende. (3/35)

28. El-Besîer: de Alziende. (17/1)

29. El-Hakem: de Rechter. (indirect in: 40/48)

30. El- °Adl: de Rechtvaardige. (niet in de Koran genoemd)

31. El-Latîef: de Subtiele, de Goedertierende. (6/103)

32. El-Khabîer: de Bewuste. (6/18)

33. El-Halîem: de Verdraagzame, de Bezonnene, de Zachtaardige. (2/225)

34. El-°Azîem: de Grote. (2/255)

35. El-Ghafôêr: de Meest Vergevensgezinde. (12/98)

36. Esj-Sjekôêr: de Waarderende, de dank Aanvaardende, Degene die Zijn dankbaarheid toont door overvloedige gaven. (35/30)

37. El-°Alieyy: de Allerhoogste. (2/255)

38. El-Kebîer: de Bezitter van grootheid. (13/9)

39. El-Hafîez: de Instandhouder, de Beschermer. (11/57)

40. El-Mukîet: de Onderhouder, Degene die op de hoogte is en in staat is om Zijn schepping al het benodigde te verschaffen, de Voorziener in de behoeften. (4/85)

41. El-Hasîeb : de Opsteller van de rekening, Degene die de behoefte van de gehele schepping bevredigt. (4/6)

42. El-Djelîel: de Sublieme, de Schone, de Majestueuze. (niet in de Koran genoemd)

43. El-Kerîem : de Edelmoedige. (82/6)

44. Er-Rakîeb: de Waakzame, Degene die alles gadeslaat, de Naijverige. (4/1)

45. El-Moedjîeb: de Verhoorder, Degene die gehoor geeft aan elke behoefte. (11/61)

46. El-Wâsie°: de Alomvattende, Degene die een grensloze capaciteit bezit. (2/115)

47. El-Hakîem: de Wijze. (2/32)

48. El-Wedôêd: de Liefhebbende, Degene die op objectieve wijze liefheeft. (11/90)

49. El-Madjîed: de Luisterrijke. (l1/73)

50. El-Bâ°is: de Opwekker, Degene die de dood opwekt, Degene die tot leven brengt. (indirect in: 22/ 7)

51. Esj-Sjehîed: de Getuige, Degene die van alles Getuige is en alles weet. (3/98)

52. El-Hakk: de Wezenlijke, de Waarheid, de Ware, de Realiteit. (2/26)

53. El-Wekîel: de Gevolmachtigde, de uiteindelijke en trouwe Zaakbezorger, Degene die alles onder Zijn hoede heeft. (3/173)

54. El-Kawiyy: de Sterke. (11/66)

55. El-Metîen: de Standvastige. (51/58)

56. El-Weliyy: de Beschermende Vriend. (2/107)

57. El-Hamîed: de Prijzenswaardige. (22/64)

58. El-Muhsîe: de Optekenaar. (indirect in: 58/6)

59. El-Mubdi’: de Voortbrenger, de Beginner. (indirect in: 85/13)

60. El-Mu°îed: de Hersteller, Degene die de wederopstanding bewerkstelligt. (indirect in: 85/13)

61. El-Muhyîe: de Levengevende. (indirect in: 2/28)

62. El-Mumîet: de Levenontnemer, de Schepper van de dood, de Vernietiger, de Doder. (indirect in: 2/28)

63. El-Hayy: deEeuwiglevende. (2/255)

64. El-Kayyôêm: de Zelfbestaande. (2/255)

65. El-Wâdjid: de Vinder, Degene die geen behoeften heeft. (niet in de Koran genoemd)

66. El-Mâdjid: de Nobele, de Glorieuze. (11/73)

67. El-Wâhid: deUnieke. (2/163)

68. Es-Samed: de Onafhankelijke. (l12/2)

69. El-Kâdir: de Machtige, Degene die handelt zoals Hij wil. (6/37)

70. El-Muktedir: de Meest Machtige, de Schenker van macht. (18/45)

71. El-Mukaddim: degene die bevordert, Degene die veroorzaakt dat mensen in Zijn nabijheid komen. (indirect in: 50/28)

72. El-Mu’akhkhir: de Vertrager, Degene die veroorzaakt dat mensen ver van Hem zijn, de Uitsteller. (indirect in: 11/8)

73. El-‘Ewwel: de Eerste. (57/3)

74. El-‘Âkhier: de Laatste. (57/3)

75. Ez-Zâhir: de Openlijke. (57/3)

76. El-Bâtin: de Verborgene. (57/3)

77. El-Wâlîe: de Regeerder. (niet in de Koran genoemd)

78. El-Mute°âlîe: de Meest Verhevene. (13/9)

79. El-Berr: de Bron van alle goedheid, de Plichtgetrouwe, de Welwillende. (52/28)

80. Et-Tewwâb: de Berouwenaanvaarder, Degene die de mens constant richt op berouw. (2/37)

81. El-Muntekim: de Vergelder. (indirect in: 32/22)

82. El-°Afuww: de Schenker van vergiffenis, de Uitwisser van zonden. (22/60)

83. Er-Ra’ôêf: de Milde. (2/207)

84. Mâlikul-Mulk: de Bezitter van soeverniteit, de Heerser van het koninkrijk. (3/26)

85. Dzoel-Djelâlie Wel-‘Ikrâm: de Heer van glorie en eer. (55/27)

86. El-Muksit: de Billijke, de Onpartijdige. (niet in de Koran genoemd)

87. El-Djami°: de Verzamelaar, Degene die alles in het heelal combineert om Zijn doel te bereiken. (3/9)

88. El-Ghaniyy: de Zelftoereikende, de Rijke. (10/68)

89. El-Mughnîe: de Verrijker. (indirect in: 9/28)

90. El-Mani°: de Verhinderaar, Degene die dingen afweert welke schadelijk zijnvoor Zijn schepselen. (niet in de Koran genoemd)

91. Ed-Dârr. de Brenger van nood. (niet in de Koran genoemd)

92. En-Nâfi°: de begunstiger. (niet in de Koran genoemd)

93. En-Nôêr: het Licht. (24/35)

94. El-Hâdîe: deGids. (25/31)

95. El-Bedîe°: de Onvergelijkbare, de Beginner. (2/117)

96. El-Bâkîe: de Blijvende. (niet in de Koran genoemd; de betekenis is in: 28/88 te vinden)

97. El-Wâries: de Erfgenaam. (15/23)

98. Er-Rasjîed: de Gids naar het juiste pad, de feilloze Leider. (11/87)

99. Es-Sabôêr: de Geduldige. (niet in de Koran genoemd).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *