De Smeekbede en Het Zich Herinneren van God

1. Definitie van “doe°a” of smeekbede

Doe°a is een hulp vragen aan Allah. De doe°a (smeekbede), kan in eigen taal met eigen woorden verricht worden, en is niet aan een bepaalde tijd of plaats gebonden.

Het aanroepen van Allah d.m.v. doe°a houdt in dat een schepsel eigen onmacht begrijpt en aanvaardt en dat hij of zij in deze en komende wereld afhankelijk is van Allah. Ook betekent het dat de mensen begrijpen in dienst van Allah te staan en dat hij of zij Zijn meesterschap erkennen.

2. Het belang van doe°a of smeekbede

Het belang van doe°a of smeekbede bestaat uit dat men Zijn Schepper erkent. De doe°a is een geestelijke behoefte. Doe°a is zeer belangrijk voor de mens. Doe°a komt uit het hart. Het zijn woorden die uit het hart voortvloeien naar de Schepper toe en uitdrukking geven aan de diepste wensen.

Allahoe Te°ala zegt in de Koran:

“En jullie Heer zegt: richt een doe°a tot Mij; Ik zal jullie doe°a aanhoren.” (Moe’min: 40/60)

“En wanneer Mijn dienaren je over Mij vragen, zeg dan: Ik ben nabij; Ik aanhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.” (Baqara: 2/186)

Onze Profeet (v.z.m.h.) zei:

“Doe°a is een vorm van aanbidding en het licht van hemel en aarde, waarvoor men door Allah wordt beloond.” (Aboe Dawoed)

“Als een dienaar van Allah in zijn hart de wens voelt opkomen een doe°a te verrichten, laat hij dan onmiddellijk zijn verlangen aan zijn Heer bekendmaken. ” (Hadith-i koedsie: Tirmidzi)


berouw tevbe3. Een aantal verdiensten van doe°a of smeekbede

Er zijn veel voordelen van de doe°a. Enkele van deze zijn:

– De doe°a bestrijdt de plaag en verkrijgt men de genade van God.
– De doe°a verlengt het leven van de mens.
– De doe°a vermeerdert de zegenen van God.
– De zonden worden vergeven.
– De doe°a vervult de wensen van de mensen.
– De doe°a zorgt voor vrede in de wereld en voor het geluk in het Leven Hiernamaals.
– De doe°a zorgt voor bescherming tegen het kwaad.
– De doe°a haalt ons uit het schuldgevoel en geneest ons van de ziekten.
– De doe°a is een geneesmiddel voor de geest.
– De doe°a vrolijkt de mens op…

4. Voorwaarden en regels opdat de doe°a’s of de smeekbeden vervuld zouden worden

De belangrijke voorwaarden en regels bij het verrichten van de doe°a kunnen we als volgt opnoemen:a.Het kiezen van de geschikte tijd vb.

– Op de yawm arafat, de negende dag van de maand Dzoel Hidjdjah te Arafat.
– Gedurende maand ramadan
– Tijdens de vermoedelijke lailat’oel-qadr
– Tijdens de heilige dagen en nachten
– Op vrijdagenb. De juiste gelegenheid

– na de salaat (gebed)
– tijdens de iftaarc. Belangrijke handelingen

– Het verrichten van de rituele wassing (woedoe) wanneer dat nodig is.
– Het in acht nemen van de gebedsrichting.
– Het ophouden van de handen met de handpalmen naar boven.
– Het uitspreken van doe°a met een zachte stem.
– Het zich nederig opstellen t.o.v. Allah.
– Concentreren op wat men wil zeggen.
– Optimisme over de aanvaarding van de doe°a.
– Herhaling van de doe°a als deze niet meteen verhoord wordt.
– Het tonen van berouw over fouten en zonden.d. Het “omkleden” van de doe°a en wel als volgt:

a) Het openen met het uitspreken van “Biesmiellah”.
b) Het prijzen van Allah met het uitspreken van “Alhamdoelillah “.
c) Het eindigen met de zegewens voor de Profeet (v.zm.h.) met het uitspreken van “Allahoemme salli °ala Mohammed”.

5. Soorten Dzikr


1. Doe°a na het eten

“E°oedzoe biellahie mienesjsjeytanier radjiem, Biesmiellahierrahmanierrahiem. Kuluu wesjraboe we la toesrifoe innehoe la yoehibboel moesrifien Elhamdoelillah, Elhamdoelillah, Elhamdoelillahillezi et°amena we sekana we dje°alena minel moeslimien..” “Eet en drinkt, maar verkwist niet, Hij (Allah) heeft de verkwisters zeker niet lief. Alle lof komt toe aan Allah die ons drinken en eten gaf en ons Moslim maakte. )”2. Doe°a bij wakker worden en opstaan

“Elhamdoe lilahillezie ahyaanaa ba°de ma ematena we ileyhin noesjoer.” “Alle lof komt toe aan Allah, die ons leven gaf na ons te hebben laten sterven en tot hem is de herrijzenis op de Dag des Oordeels.”3. Doe°a wanneer je weggaat

“Bismillahi tewekkeltoe °alallaah, wela hawle wela koewwete illa billahiel aliyyiel aziem.”

“In de naam van Allah, in wie ik mijn vertrouwen gesteld heb en er is geen macht noch kracht dan Allah.”4. Doe°a wanneer je voertuig stap

“Elhamdoe lillaah soebhanelledzie sahhara lena haadza we ma koenna lehoe moeqrieneen. We inna ila rabbina lemunkaliboen.”“Alle lof komt toe aan Allah, glorie zij hem, die dit in onze dienst heeft gesteld, terwijl wij zelf hier over geen macht hebben, en voor zeker, tot onze Heer is de terug keer.” (Zoehroef:13-14)5. Doe°a bij het slapen

Bij het slapen gaan, ga je op de rechter zij liggen. De profeet (s.a.w.) placht zijn rechter hand onder zijn rechter wang te leggen. “Biesmiekallahumme emoetu we ahyaa.”

“In Uw naam O Allah sterf ik en kom ik weer tot leven.”

Daarna lezen we soera ; Ihlas, felak, naas en fatiha uit het hoofd.6. Doe°a naar de w.c. gaan

“Allahoemme innie e-oedze bike minel hoebsie wel habaa-is.” “O Allah, ik zoek bescherming bij U tegen de vuiligheid en onreinheid.”


7. Doe°a bij het verlaten van w.c.

“Ghoefraneke, elhamdoe lillahilledzi edzhebe °aniel eza we afaanie.” “Ik zoek Uw vergiffenis, alle lof komt toe aan Allah, die het ongemaakt bij mij heeft weggenomen en die mij gezondheid heeft geschonken.”8. Doe°a voor het werken

“Rabbi yessir we la toe°assir, Rabbi temmim bil khayr.” “O Mijn Heer! maak alles makkelijk en niet moeilijk, O Mijn Heer! laat alles beëindigen met goedheid.”


9. Doe°a voor aantrekken van nieuwe kleren

“Elhamdoe lillaahielledzie kesanie ma oewarie biehie °awratie we etedjemmeloe biehie fie hayatie”

“Alle lof aan Allah die me van kleding voorziet, waarmee ik mijn lichaam kan bedekken en daarmee schoonheid verkrijg in het leven”.10. Doe°a bij aan- en uitkleden

“Allahumme lekel hamdoe ienneke kesewtenie, es-eluke khayrahoe we khayra ma soenie°a lehoe we e°oedzoe bieke mien sjerriehie we sjerrie ma soenie°a lehoe”. “O Allah, U zij alle lof, waarlijk U heeft mij deze kleren gegeven, ik vraag U het goede ervan, en ik zoek bescherming bij U tegen het kwade ervan”.11. Doe°a na het geeuwen

“Elhamdoe liellah”. “Alle lof aan Allah”.12. Doe°a bij niezen

“Elhamdoe liellah”. “Alle lof aan Allah”. De andere mensen antwoorden “Yerhamoekallah” “Moge Allah je genadig zijn”.


6. Doel van dzikr

Het doel van dzikr of doe°a is het aanroepen van Allah om zijn eigen onmacht kenbaar te maken, zijn schepper te erkennen, zijn wensen uit te drukken.


7. Enkele authentieke smeekbedes overgeleverd door de Profeet (vzmh)

“La ilahe illallahoe wahdehoe la sjerieke leh. Lehoel mulku we lehoel hamdoe yoehyie we yoemiet. We hoewe hayyoen la yemoet. Biyediehiel khayr we hoewe °ala koellie sjey’in kadier.”

“Er is geen God dan Allah. De ene die geen andere goden naast zich heeft, al het bestaande is van Hem. En Hij is levende die niet sterft. En Hij heeft een oneindige goedheid in Zijn macht. En Hij heeft macht over alle dingen.”

“Allahoemme innie e°oedzoe bike mien moenkiraatiel akhlakie wel ‘ahwaa’i”.

“O mijn Allah, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen slechte manieren, daden en verlangen.”

“Soebhanallahie we bihamdihie, soebhanallahiel °aziem, estaghfiroellahel aziem, we ‘etoeboe ileyh.”

“Heilig is Allah en Hem zij lofprijzen, heilig is Allah, de Grootste, ik smeek om vergiffenis en wend me in berouw tot Hem.”

Doelstellingen:

– De term “doe°a” of smeekbede kunnen definiëren.
– Het belang van doe°a of smeekbede kunnen omschrijven.
– Een aantal verdiensten van een doe°a of smeekbede kunnen opnoemen.
– Een aantal voorwaarden en regels (al-adab) dat men best hanteert tijdens de smeekbedes, kunnen opnoemen.
– Soorten dzikr kunnen opnoemen.
– Doel van dzikr kunnen omschrijven.
– Enkele authentieke smeekbedes overgeleverd door de Profeet (v.zm.h.) kunnen opnoemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *