De Vasten

1. Wat is de vasten?
2. Soorten vasten
3. Soorten godsdienstoefeningen

1. Wat is de vasten?

De vasten is één der 5 Zuilen of grondbeginselen van de Islam. Het is een godsdienstoefening die met het lichaam wordt verricht. De vasten is het zich onthouden van eten, drinken, roken, het toestaan dat ook maar iets binnengaat in wat verstaan wordt onder het binnenste van het lichaam, evenals vrijwillig braken, zelfbevlekking, seksuele omgang enz. van ochtend-schemering tot zonsondergang in de Ramadanmaand.

Op een maandag van de maand Sja°baan van het tweede jaar na de emigratie, 624 N.C. werd het vasten (in de Ramadan) ingesteld.

Mannen en vrouwen die te oud en te zwak zijn om de ontberingen van een vasten te verdragen zijn vrijgesteld, maar zij moeten een arme en behoeftige moslim, (‘s morgens en ‘s avonds) tweemaal per dag voldoende voeden, of het bedrag van een Sadakat oel-Fitr voor iedere dag betalen.

De vasten is met dit vers van de Koran verplicht:

“Ya eyyoehelledziene amenoe kutibe °aleykoemoes siyamoe kema kutibe °alelledziene mien kabliekum le°allekum tettekoen.” (Al-Bakara: 2/ 183)

“O gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het is voorgeschreven aan hen voor u, opdat gij vroom zult zijn.”

In het vers wordt duidelijk dat vasten geboden was aan volkeren die voor de openbaring van de Koran leefden. Men kan allerlei vormen van vasten terugvinden in geopenbaarde religies en andere ideologieën.

“En hij (Mozes) bleef daar bij Jehovah veertig dagen en veertig nachten. Hij at geen brood en hij dronk geen water…” (Exodus 34/28, kijk ook Exodus 24/18 en Deuteronomium 9/9)

Dat was de vasten van Mozes tijdens de openbaringen op de berg Sinai. Jezus vastte in de woestijn voordat hij verzocht werd door de duivel.

“Nadat hij (Jezus) veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij honger.” (Mattheus 4/2, kijk ook Lucas 4/1,2 en l.Kor.19/8)

In het Boeddhisme vast men één dag per twee maanden.

2. Soorten vasten

1. Verplichte (fard) vasten: De vasten tijdens Ramadan, uitgestelde en later ingehaalde vasten.

2. Noodzakelijke (wadjib) vasten: De vasten in verband met beloften.

3. Aanbevelenswaardige (soennah) vasten: De vasten die niet verplicht of noodzakelijk zijn, zoals het vasten op de 9de en 10de of 10 e en 11de dag van Moeharrem.

4. Wenselijke (mustehab) vasten: De vasten gedurende 13de, 14de en 15de dag van de maanden van het maanjaar, zes dagen gedurende Sjewwal, 9de dag van Dzoelhidjdje, ’s maandags of donderdags.

5. Afkeurenswaardige (mekroeh) vasten: Het vasten op de dag van het Perzische nieuwjaar (Newroez, 22 maart), of alleen op de 10de dag van Moeharrem of alleen op Vrijdags of zaterdags.

6. Verboden (Haram) vasten: Het is verboden te vasten op de eerste dag van het Ramadanfeest (suikerfeest) en op de vier dagen van het offerfeest.

3. Soorten godsdienstoefeningen

Er zijn drie soorten godsdienstoefeningen:

1. Met het lichaam verrichte godsdienstoefeningen, zoals het gebed en de vasten.

2. Met het bezit verrichte godsdienstoefeningen, zoals de armenbelasting.

3. Met het lichaam als met het bezit verrichte godsdienstoefeningen, zoals de bedevaart.

4. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om te vasten?

1) Moslim zijn : de niet moslims zijn niet verplicht.

2) Verantwoordelijk zijn: de verstandige en de puberteit bereikt hebbende moslims zijn verplicht. De krankzinnigen en de kinderen zijn niet verplicht.

3) Woonachtig zijn: In de omgeving van zijn woonplaats wonende moslims zijn verplicht. De minimum afstand is 18 uur gaans of 90 km. Op reis gaande moslims zijn ook verplicht om de vasten te onderhouden, maar ze mogen het uitstellen tot na de ramadan.

4) Gezond zijn : De zieken, vrouwen die hun maandstonden hebben en tot veertig dagen na de bevalling zijn niet verplicht.

5. Tot welke vasten zijn we echt verplicht?

Alleen de Ramadanvasten is een strikte verplichting. De Ramadan is de heilige maand van de moslims. De Ramadanvasten worden gehouden in de maand Ramadan, en dit volgens de Islamitische kalender. De Ramadanvasten duurt een hele maand.

Het onderhouden van de vasten is voor onze gezondheid zeer voordelig. Onze doorluchtige Profeet Mohammed ( v.z.m.h.) heeft gezegd: “Soemoe tasihhoe”. Vast, word gezond.

Zij die op reis zijn of ziek tijdens de Ramadanmaand en daardoor niet in staat zijn de vasten op gepaste wijze te volbrengen, mogen ze uit stellen tot ze weer gezond zijn of niet meer op reis zijn. Biesmiellahierrahmanierrahiem. “Eyyamen me°doedaat. Fe men kane mienkum meriedan ew °ala seferin fa°iddetun min eyyamin oekhar … We en tesoemoe khayrun lekum in kuntum ta°lemoen…” (Al-Bakara: 2/ 184)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle: “Een geteld aantal dagen (zult gij vasten), maar wie onder u ziek is of op reis, vast een aantal andere dagen… Maar het is beter, als ze het toch in de Ramadanmaand doen. En als iemand vrijwillig goed verricht, dan is dat beter voor hem, het vasten is goed voor u, indien gij het beseft.”

6. Welke zaken zijn verboden voor iemand die de vasten onderhoudt?

Voor hem die de Ramadanvasten onderhoudt, is het verboden om:
a. Elke soort spijzen te eten,
b. Elke soort dranken te drinken,
c. Elke geslachtelijke handeling te stellen.

7. Op welk ogenblik van de dag begint en eindigt de vasten?

Ze begint met de iemsak en eindigt met de ieftar en duurt de gehele dag.

De Iemsak is het tijdstip dat de vasten begint.

Biesmiellahierrahmanierrahiem. “We kulu wesjrabü hatta yetebeyyene lekumul khaytul ebyedoe minel khaytil eswedie mienel fedjri…” (Al-Bakara: 2/ 187)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle: “En eet en drink totdat voor u de witte draad onderscheidbaar wordt van de zwarte draad in de dageraad…”

Ieftar betekent de vasten openen. Dat is wanneer de zon ’s avonds ondergaat en het donker wordt. Deze tijd wordt op de kalender in uren en minuten aangegeven.

Biesmiellahierrahmanierrahiem. “Soemme etiemmoessiyame ielel leylie…”Al-Bakara: 2/ 187

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle: “Voltooit dan het vasten tot de avond…”

8. Bestaat er een straf voor het onderbreken van de vasten?

De vasten, die begonnen is, moet volbracht worden: het onderbreken van een begonnen vasten is zonde. Voor het onderbreken van de verplichte Ramadanvasten is er behalve de straf in het hiernamaals ook nog een straf hier op aarde die keffaret of boetedoeningsvasten wordt genoemd.

9. Welke handelingen onderbreken de vasten niet?

Volgende zaken onderbreken de vasten niet:

1. Eten, drinken of geslachtelijke betrekkingen hebben wanneer men vergeten heeft dat men moet vasten.
2. Met plezier naar de geslachtsorganen van de vrouwen kijken of denken aan masturbatie.
3. De zaadlozing tijdens de slaap.
4. De echtgenote met liefde kussen.
5. Zich ‘s morgens wassen of zich helemaal wassen.
6. Het speeksel in de mond inslikken.
7. Het slijm dat naar de neus afdaalt inslikken.
8. Het water dat in het oor komt bij het zwemmen inslikken.
9. Per ongeluk de rook doorslikken die in de keel komt.
10. Wanneer er stof of een vlieg in de mond terecht komt.
11. Als de smaak van het ingenomen geneesmiddel tot in de keel komt.
12. Als een nootje, kleiner dan een erwt, bij de sahur maaltijd tussen de tanden is blijven steken en men dit doorslikt.
13. Als men iets, zo klein als een ‘sesamkorrel’ in de mond steekt en dit verbrijzelt en kauwt maar de smaak er van niet in de keel laat komen. Als men iets van buiten uit zonder kauwen doorslikt, wordt de vasten ongeldig.
14. Het innemen van een geneesmiddel voor de baarmoeder of het inspuiten van water, verbreekt volgens Imam A°zam en volgens Imam Mohammed de vasten niet, ook als dit tot in de blaas komt. Volgens Imam Eboe Yoesoef verbreekt dit de vasten wel, als het tot de blaas komt.
15. Het smeren van olie op de snor.
16. Als men zonder dit te verlangen of te willen overgeeft. Ook indien dit dikwijls gebeurt, verbreekt dit de vasten niet.
17. Indien het braaksel dat van binnen komt weer naar binnen gaat. Ook als men de mond vol  heeft, verbreekt dit volgens de wetgeving de vasten niet.
18. Wanneer men de vinger in de mond steekt en de mond niet vol is, en dan heel weinig overgeeft.
19. Wanneer men niet wil braken en het braaksel in kleine hoeveelheid in de mond komt en men het terug doet gaan en het dan weer ingenomen wordt.
20. Het bloed afnamen.
21. Het aanbrengen van make-up op de wenkbrauwen.

Met geen enkel van de boven genoemde zaken wordt de vasten ongeldig. Als iemand eet terwijl hij vergeet dat hij moet vasten, en als hij de nodige kracht heeft om de vasten te onderhouden, moeten zij die dit zien hem er aan herinneren dat hij moet vasten.

Als de man zwak is en onbekwaam, als hij geen kracht heeft om te vasten, mag men hem niet herinneren dat hij moet vasten. Eten en drinken ver­breekt de vasten niet als men hem aldus verbreekt. Er is alleen een uitzondering en dat is: Wanneer men aan het eten en drin­ken is en men herinnert zich dat men moet vasten, dan moet men ophouden met eten en drinken, de mond spoelen en tot ‘s avonds blijven vasten. Als men dan toch nog doorgaat met eten of drinken, dan wordt de vasten verbroken.

10. Welke handelingen maken de vasten ongeldig?

Sommige zaken die de vasten verbreken, verplichten tot inhaalvasten (Kaza) en tot boetedoe-ningsvasten (Keffaret). Er zijn ook zaken die enkel verplichten tot inhaalvasten. We zullen al deze gevallen bespreken, maar omdat het zeer nuttig is om ze te beschouwen in verhouding tot de principes of grondbeginselen, zullen we eerst deze principes nagaan:

1. Wanneer de vasten volledig verbroken is, is er zowel een inhaalvasten als wel een boetedoe-ningsvasten noodzakelijk, dus beide zijn noodzakelijk.
Als de verbreking van de vasten maar gedeeltelijk is, is alleen de inhaalvasten noodzakelijk.

2. Wanneer de vasten verbroken is door te eten en te drinken, zowel uitwendig als inwendig, dan zijn de inhaalvasten en ook de boetedoeningsvasten beide noodzakelijk.

Als de verbreking van de vasten alleen maar uitwendig of alleen maar inwendig is geweest, dan is alleen de inhaalvasten noodzakelijk.

3. De vasten uitwendig verbreken gebeurt door met de mond iets in te slikken. Het inwendig verbreken van de vasten gebeurt door het aanbrengen naar de hersenen of naar de maag van een genotmiddel zoals voedsel, geneesmiddelen of smaakstoffen.

4. In het geval dat met de mond een genotverschaffende zaak als voedsel, geneesmiddelen of smaakstoffen worden ingeslikt, zijn zowel een inhaalvasten als wel een boetedoeningsvasten, dus beide noodzakelijk.

11. De handelingen die inhaalvasten noodzaken

Eten van rauwe meel, rijst of deeg waarin geen olie of suiker gemengd is.
Inslikken van een walnoot, kers- of olijfpit.
Eten van ongewone dingen zoals papier, katoen, aarde . . .
Ongewenst inslikken van regendruppels of sneeuwvlokjes.
Met eigen wil overgeven.
Na het onbewust eten, verder blijven eten met het gedachte dat het vasten toch al verbroken is.
Iets in oor, keel of neus laten druppen.
Door geweld van iemand anders het vasten verbreken.
Iets eten wat even groot is als een kikkererwt, die tijdens het sahoermaal tussen de tanden is blijven steken.
Al gegeten hebben met de gedachte dat de zonsondergang al gebeurd is.
Het eten na de eerste schemeringen doordat men twijfelde of de dageraad al aangebroken was of niet.

12. De handelingen die inhaal- en boetedoeningsvasten noodzaken

1. Bewust iets eten en drinken.
2. Bewust seksueel contact hebben.
3. Het eten van klei en aarde die een gewoonte zijn geworden.
4. Eten van rauw vlees, gekruid gedroogd rookvlees.
5. Roken, snuiven.
6. Bewust sesamzaad of tarwe enz. eten
7. Eten van een (klein) beetje zout.
8. Na het onbewust eten, verder blijven eten, ook al wist men dat het vasten niet verbroken was.

13. Afkeurenswaardige handelingen

l. De smaak proeven van het gerecht.
2. Iets onnodigs kauwen.
3. Eerder al gekauwde kauwgom kauwen.
4. In de mond verzamelen en slikken van het speeksel.
5. Tijdens reiniging het water door mond of neus te diep innemen.
6. Het wachten met de grote rituele wassing te verrichten tot ’s ochtends.
7. Zwaar werk doen waardoor het lichaam verzwakt.

14. Niet afkeurenswaardige handelingen

l. Ergens aan ruiken.
2. Het opmaken van ogen.
3. Olie smeren aan de snor.
4. Bloed geven zonder dat het lichaam hierdoor gaat verzwakken.
5. Tandenpoetsen.
6. Mond spoelen en gorgelen.
7. Neus spoelen.

15. Verdienstelijke handelingen

l . Het sahoermaal zo laat mogelijk nemen.
2. ‘s Avonds juist na zonsondergang eten.
3. Smeekbede reciteren.

16. Spirituele en sociale dimensie van het vasten

Uit het oogpunt van gezondheid zuivert het vasten de darmen, het herstelt de maag, het ontdoet het lichaam van achtergebleven stoffen en helpt het lichaam van zijn eventuele gezetheid af te komen.

Vasten versterkt bij de mens zijn uithoudingsvermogen, versterkt zijn wil, leert hem zelfdiscipline en verge­makkelijkt hem de toepassing ervan; het maakt in hem de vrees voor Allah wakker en geeft deze een voedingsbodem, maar het doet vooral vroomheid ontstaan, hetgeen de basis is van het vasten. Allah zegt:

– “Wellicht zult gij vroom worden …” (Al-Bakara: 2/ 183)

Wat de sociale voordelen betreft, doet het vasten de gemeenschap wennen aan organisatie en eenheid, aan liefde voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Het doet vroomheid en liefdadigheid ontstaan, en behoedt haar voor kwaadwilligheid en corruptie.

De ramadan overtreft de andere maanden en heeft exceptionele verdiensten die door verschillen-de hadies ‘de woorden van de profeet’ (vzmh) worden bevestigd. De profeet (vzmh) zei:

– ” De vijf rituele gebeden, het vrijdagsgebed tot de volgende vrijdag, en het vasten tijdens de maand ramadan tot de volgende ramadan, hebben allemaal het effect van kwijtschelding van zonden, wanneer men ernstige zonden vermijdt.” Moslim

– “Van wie gedurende de ramadan met geloof vast, rekenend op de goddelijke beloning, worden zijn zonden vergeven.” Boekhari en Moslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *