De Vertrouwensvolle Overgave aan Allah -Tewekkul

1. De definitie

Het vertrouwen die de mens in Allah stelt nadat men alle; zowel de materiële als morele, voorbereidingen gemaakt heeft om een welbepaald doel te bereiken, noemt men tewekkul. Hierbij verwacht men het resultaat van Hem. Bijvoorbeeld: Een boer moet op tijd zijn veld in orde brengen, door moeite te doen maakt hij zijn veld klaar voor de oogst. Door te zaaien, zijn velden water te geven, te schoffelen en als hij dan uiteindelijk, nadat hij dit alles heeft gedaan,

de rest overlaat aan Allah door Hem te vertrouwen en het resultaat aan Hem over te laten betekent dit dat hij tewekkul heeft gedaan. Als nu de man zonder dit alles te weten, alles overlaat aan Allah wilt dit geen tewekkul zeggen. Door gewoon lekker achterover te liggen en te zeggen: “Wat zal gebeuren, zal gebeuren dus geen paniek”, heeft men het niet over tewekkul.

2. Verschil tussen tewekkul en te’ekkul

Allah beveelt: Wanneer gij vastbesloten zijt, leg dan uw vertrouwen in Allah, voorzeker, Allah heeft degenen lief die vertrouwen in Hem hebben. (Al-i Imran:3/ 159). Omwille van deze reden moet de moslim goed nadenken bij alles en dan een besluit nemen. Hij moet kunnen volharden bij zijn besluit, moet proberen alle hindernissen te overwinnen en als laatste moet hij weten om alles aan Allah over te laten. Onze profeet vroeg aan een dorpeling die hem kwam bezoeken: “Wat heb je gedaan met je kameel?” waarop de dorpeling hem antwoordde: “Ik heb tewekkul gedaan en heb hem buitengelaten”.

Onze profeet zei hierop:  “Maak eerst uw kameel goed vast en doe dan aan tewekkul.” (Kesfü’I-Hafa, 1/ 144).

Omer vroeg aan een groep mensen die doelloos rondliepen in Medina het volgende: “Wat doen jullie?” Zij antwoordden hierop: “Wij zijn mutewekkilun” (mensen die Allah vertrouwen). Daarop antwoordde de grote kalief: “Neen, jullie zijn geen mutewekkilun, maar wel mute’ekkilun (mensen die profiteren). Jullie zijn leugenaars, mutawakkil is een persoon die eerst zaait en dan tewekkul doet.”

Deze 2 gebeurtenissen geven zeer goed de betekenis van tewekkul weer. Echte tewekkul is een mooie handeling, een zedelijke verdienste. Allah beveelt het tewekkul zijn en houdt van hen die mutewekkilun zijn. “En stel uw vertrouwen in de Levende, Die niet sterft, en verheerlijk Hem met de lof die Hem toekomt”. (Fürkan:25/ 58)

“Laat daarom allen die willen vertrouwen, in Allah hun vertrouwen stellen”. (Ibrahim:14/ 12)

“En voor hem die Allah vreest, zal Hij een uitweg bereiden. En Hij zal hem onderhouden van waar gij het niet verwacht en voor hem, die zijn vertrouwen in Allah stelt, is Allah toereikend”. (Talak: 65/ 3)

“Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees klopt, wanneer de naam van Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op hun Heer vertrouwen”. (Enfal: 8/ 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *