De Vierde Kalief: Ali ibn Abie Talib

Ali1.Zijn kindertijd in het huis van de profeet

Bij Mohammed (vzmh) en Chadiedja woonden behalve hun dochters, ook twee jongens in huis. De ene was Zaid ibn Haritha, een vrijgelaten slaaf van de profeet. De andere was Ali, een zoon van Mohammed’s oom Aboe Talib. Mohammed (vzmh) was nooit vergeten hoe aardig Aboe Talib voor hem was geweest toen hij nog een kind was, dus toen hij zelf onafhankelijk en rijk was, besloot hij zijn oom te helpen.

Hij ging naar een andere oom, al- Abbaas, en stelde de rijke maar nogal gierige man voor om, aangezien er dat jaar zoveel schaarste heerste, elk een van de vele kinderen van Aboe Talib in huis te nemen. Al-Abbaas kon niet weigeren en gaf gehoor aan zijn verzoek. Mohammed zelf nam Ali bij zich in huis.

2.Ali treedt toe tot de islam

Allah onderwees Zijn boodschapper de rituelen van het gebed, en Mohammed (vzmh) onderwees ze weer aan Chadiedja. Op een dag kwam Ali, die toen ongeveer tien jaar oud was, het huis binnen en trof Mohammed en Chadiedja aan in gebed.

Hij was erg verbaasd. Toen ze klaar waren, vroeg hij: “Voor wie knielen jullie voorover?”

“We knielen voorover voor Allah” , zei Mohammed (vzmh).

“Hij heeft mij een profeet gemaakt en mij opgedragen mensen tot Hem op te roepen.”

Daarop vroeg hij zijn neef tot de islam toe te treden en de afgodenverering af te wijzen, en reciteerde enkele Koranverzen voor hem. Ali vond het prachtig en zei toen Mohammed (vzmh) uitgesproken was: “Geef me de tijd om raad te vragen aan Aboe Talib.”

Hij beleefde een onrustige nacht, en toen de ochtend aanbrak, ging hij naar Mohammed en Chadiedja en zei: “Allah heeft mij geschapen zonder Aboe Talib om raad te vragen. Waarom zou ik Aboe Talib dan om raad vragen voordat ik Hem vereer?”

Zo werd Ali de tweede bekeerling na Chadiedja en volgde Mohammed (vzmh) zonder wankelen, en groeide op tot een geweldige jongeman.

3.Ali’s persoonlijkheid

Ali was een persoon die drie belangrijke eigenschappen in zijn karakter verenigde: moed, wetenschap (°ilm ) en welsprekendheid.

Zijn moed is zeer bekend van de oorlogen in de islamgeschiedenis. Hij had altijd dapper gestreden, nooit vreesde hij de dood. Hij vocht altijd op leven en dood, of hij moest doodgaan of zijn vijand.

Ali’s intelligentie was ook te bewonderen. Hij kende een hoog niveau van wetenschap (°ilm). Vanaf zijn kinderjaren tot de dood van onze geliefde profeet bevond hij zich altijd bij Mohammed. Hij leerde van de profeet de Koran en hij was ook één van zijn recitatoren (kaatib). Ali kreeg zo ook een hoog niveau in de islamitische godsdienstwetenschappen. Daarom kwamen na de dood van de profeet de drie kaliefen raad vragen aan Ali om wereldlijke en godsdienstige zaken. Onze geliefde profeet heeft zelfs een uitspraak gedaan over de wetenschap van Ali: “Ik ben de stad van de wetenschap en Ali is er de toegangspoort van” (overgeleverd door Tabarani en al Bazzar.)

Buiten de vorige twee eigenschappen had Ali nog een bijzondere eigenschap nl. welsprekend-heid. Dit komen we te weten van zijn toespraken en zijn brieven. Hij gebruikte vaak beeld-spraak, was zeer poëtisch van aard. Hiermee bevredigde hij zijn toehoorders.

Hierbuiten had Ali natuurlijk ook andere waardevolle eigenschappen waar wij eigenlijk een voorbeeld van kunnen nemen zoals zijn vroomheid en zijn onafhankelijkheid van aardse bezittingen.

Ali was een zeer goede moslim die op weg van Allah alles kon doen. Voor aardse bezittingen of wereldlijke zaken had hij geen oog. Dit is ook te zien aan zijn bescheiden leven.

Mohammed (vzmh) kende Ali zeer goed. Hij gaf Ali menige complimenten over al zijn goede eigenschappen. Omwille van zijn goedheid kreeg hij ook de eer om met Fatima, de geliefde dochter van onze profeet te trouwen. Zo kon hij de nakomelingen van de profeet voort zetten.

4.Familiale toestand van Ali

Ali was als eerst getrouwd met Fatima en kreeg vier kinderen, twee zonen en twee dochters: Hasan, Hoeseyn, Zeyneb en OemmoeKoelsoem. Tot de dood van Fatima was hij niet hertrouwd. Na de dood van Fatima was Ali getrouwd met een achttal andere vrouwen en kreeg van hen ook een aantal kinderen. Alleen de zonen Hasan en Hoeseyn hebben hun vader opgevolgd als kalief.

5.De betekenis van het offer van Ali tijdens de Hidjra van de profeet

Ali heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de islamgeschiedenis. Hij heeft enorm veel geholpen bij de uitbreiding van de islam als kind, als jonge strijder en als kalief.

Hij was een dappere strijder die veel opofferingen deed voor de islam. Eén van zijn talloze opofferingen was toen hij op de nacht van Hidjra in de bed van onze profeet ging liggen. Dit gebeurde als volgt: Toen de ongelovige leiders van Koraisj vernomen hadden dat Mohammed (vzmh) zou emigreren naar Medina op bevel van Allah waren zij zeer woest en natuurlijk ook bang.

Ze vreesden het ontstaan van een groot moslimleger die wraak zou nemen van hen. Daarom hadden zij bij een vergadering besloten om Mohammed (vzmh) die nacht nog te vermoorden. Mohammed (vzmh) was echter gewaarschuwd door de engel Gabriël voor een hinderlaag. Hij vertelde dit aan Ali die bij hem was. Ali bood hierop aan om zelf in zijn bed te gaan liggen onder Mohammed’s (vzmh) groene mantel. Op die manier zouden de Koeraisjieten niet zo vlug ontdekken dat de profeet weg was.

Mohammed stemde in met dat plan want hij wist dat Allah Ali zou beschermen. De profeet was langs de wachtende moordenaars geglipt en verdween in de nacht. Hij ging naar het huis van Aboe Bakr om samen met hem te vertrekken naar Medina.

De moordenaars keken menigmaal door het raam en zagen telkens iemand slapen onder de groene mantel van de profeet en zij dachten dat hij de profeet was. Ze wisten dat Mohammed (vzmh) buiten zou komen voor het ochtendgebed en dan pas zouden ze toeslaan.

Toen het ochtendgebed werd, stond Ali heel rustig op en deed de deur open om buiten te gaan. Toen de deur openging waren al de zwaarden van de moordenaars geheven, maar bleven in de lucht hangen toen ze Ali zagen i.p.v. Mohammed (vzmh).

Ali liep op zijn gemak weg in de richting van de Ka°ba. De mannen van Koraisj hadden een moord beraamd, maar de list die deze hadden bedacht, was mislukt.

Bij dit verhaal is de moed en het offer van Ali te bewonderen. Hij heeft openlijk zijn eigen leven opgeofferd voor Allah (fie sebilillaah) en de boodschapper van Allah.

6.Ali ten dienste van de Islam: Ali als kalief

Zoals boven vermeld heeft Ali van kinds af aan belangrijke diensten bewezen voor de islam. Tijdens de kalifaat van Osman waren vele groepen gekeerd tegen Osman. En één van deze groepen waren de Kharidjieten. Deze groep vond Ali de ideale leider en kalief. Na de moord op Osman -door de rebellen- hebben de Kharidjieten Ali voorgesteld om kalief te worden. Eerst heeft Ali dit voorstel afgewezen, maar daarna heeft hij het toch aanvaard onder hun invloed.

Ali heeft gedurende 4 jaar tijdens zijn kalifaat zeer moeilijke tijden gehad. Hij heeft in zijn leven alles gedaan om niet af te wijken van de Koran en de soenna. Ondanks dit waren een aantal groepen tijdens zijn kalifaat ontevreden over zijn optreden. Zo heeft hij zelfs oorlog moeten voeren tegen de moslims zoals tegen Aisja, de vrouw van onze profeet en haar moslimaanhangers en tegen Muaviye, een moslim gouverneur die Ali’s kalifaat niet erkende en zelf kalief wou worden (Siffin oorlog). Ali heeft altijd met tegenzin oorlog gevoerd tegen zijn moslim broeders. Hij wou hun bloed niet vergieten, tevergeefs werd hij hiertoe gedwongen.

7.De moord op Ali

Tijdens Ali’s kalifaat waren naast deze twee oorlogen ook andere rebellen, die ontevredenheid toonden i.v.m. Ali’s optreden als kalief. Zo kwamen 3 leden van de Kharidjieten Abdoerrahman b. Muldjem, Berk b. Abd en Amr b. Bekr et-Temimi samen om de gebeurte-nissen in die periode te bespreken. Ze stelden drie personen verantwoordelijk voor alle slechte gebeurtenissen en wilden deze drie uitschakelen om de problemen op te lossen. Zij hadden gepland dat Ibn Muldjem Ali zou doden, Berk Muaviye en Amr b. Berk Amr b. el As zou doden. De moordaanslagen op Muaviye en Amr b. el As mislukten. Maar het was Ibn Muldjem gelukt om Ali tijdens het ochtendgebed in de moskee aan te vallen met zijn giftige zwaard. Vier dagen na de aanslag stierf Ali en werd begraven in Koefe. Hij had als kalief vier jaar en negen maanden geregeerd.

8.Het ontstaan van buiten- islamitische groepen na de dood van Ali

De politieke liefhebbers van Ali hebben Ali misbruikt om hun eigenbelangen te behartigen. Elke groep wou macht krijgen en hiervoor zochten ze belangrijke figuren op om hun filosofie te ondersteunen. Dit deden ze soms uit concurrentie, soms uit haat, soms uit jaloezie. Hierbij raadpleegden ze ook de uitspraken van onze profeet zoals “Als ik een vriend ben van jullie, dan is Ali ook een vriend van jullie.” en “Alleen moslims houden van Ali en alleen Moenaafik haten Ali” enz.

Eén van deze politieke groepen zijn de Sjia. Sjia betekent taalkundig gezien een groep, een menigte, aanhangers of helpers. In onze context betekent Sjia aanhangers van Ali. Zij zien Ali boven al de metgezellen van de profeet. Zij menen dat Mohammed bij zijn dood zijn navolger wel had bepaald nl. Ali. Sjia meent ook dat de drie voorafgaande kaliefen Ali onrecht hebben aangedaan. Sjia zelf bevat een 20-tal subgroepen zoals Keysaniyye, Zeydiyye, Imaamiyye, Galiyye en Baatiniyye.

Deze groepen bevinden zich meestal in Jemen, Iran, Irak, Syrië, enz. Ze hebben allemaal een filosofie die niet erkend is door de islam. Hun filosofie bevat de boodschap van de geliefde profeet niet. Dus zijn ze allemaal verwerpelijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *