De Zekaat

De Zekaat

DE ZAKAAT EN HET PRINCIPE VAN HET VERDELEN VAN RIJKDOM

1. Definitie: betekenis en historie

a) Letterlijke betekenis:

Het woord zakaat heeft de letterlijke betekenis loutering (= zuivering) en vruchtbaarheid in het Arabisch.

Hier bedoelt men twee soorten zuiveringen en vruchtbaarheden:
– zuivering en vruchtbaarheid op geestelijke vlak.
– zuivering en vruchtbaarheid op financiële vlak.

b) Religieuze betekenis:

Zakaat is een financiële bijdrage maar heeft ook een religieuze betekenis. Zakaat is een ‘bezittelijke aanbidding’ die rijke moslims elk jaar 2,5% van hun jaarlijkse winsten schenken zoals die in de Koran beschreven is.

Het is de “derde zuil van de Islam.” Wie de zakaat ontkent, is geen moslim meer. Wie het niet vervult, zondigt. In de Koran worden de moslims herhaaldelijk aangespoord zakaat te geven. Zakaat en het gebed worden samen geschreven in de Koran:

“Verricht het gebed en geeft de zakaat en buigt met de buigenden. Kunnen jullie dan de mensen aansporen tot vroomheid en jezelf vergeten? Jullie lezen het boek (Koran) toch voor. Hebben jullie dan geen verstand?” (Al-Bakara: 43, 44 )

“Jullie zullen de vroomheid niet bereiken tot dat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook aan bijdragen geven, God weet ervan.”

Het woord “zakaat” wordt in het Nederlands met verscheidene termen vertaald. Armenbelas-ting, aalmoes, goddelijke belasting, liefdadigheid, bijdragen, enz. Alles van deze woorden geeft slechts een uitleg. Zakaat houdt letterlijke en geestelijke betekenissen in.

Zakaat is niet alleen een financiële ondersteuning ten gunste van de armen, maar is het een aanbidding voor God om jezelf te louteren. Zakaat verhoogt het geestelijke leven en het verantwoordelijkheidsbesef van de moslims. Het is een alomvattend begrip. Doordat zullen wij steeds het woord “zakaat” gebruiken.

c) Historie van de zakaat:

Zakaat was verplicht in de tijden van alle profeten. In de Koran staat:

“En toen Wij het verdrag met de Israëlieten aangingen: (…) Spreekt tot de mensen ten goede. En verricht het gebed en geeft de zakat.” (Al-Bakara: 83 )

De profeet Isa (= Jezus) spreekt tot de mensen: “En Hij heeft mij gezegend gemaakt waar ik ook ben en Hij heeft mij het gebed en de zakaat opgelegd zolang ik leef.” (Al-Maryam: 31)

Na de Profeten Mozes en Jezus zien wij de zakaat ook tijdens de profeet Mohammed (a.s).

In de Koran gebiedt God tot de moslims:
“Verricht het gebed en geeft de zakaat. En wat jullie vooraf voor jullie zelf aan goeds gedaan hebben, dan zullen jullie bij God vinden. Wat jullie doen doorziet God wel.” (Al-Bakara:110)

In 624 na Chr. (tweede jaar van de Hidjret) werd zakaat verplicht voor de rijke moslims.

2. De zakaat verantwoordelijken

Alle volwassene en rijke moslims, man en vrouw, zijn verantwoordelijk bij God om zakaat te geven. En wie is rijk? De islamitische geleerden hebben volgende manier vastgesteld: Degenen die na aftrek van hun schulden en kosten voor levensonderhoud meer dan 80,18 gr. goud of tegenwaarde in geld bezitten, beschouwt men als rijk.

De goederen die aan de zakaat onderworpen zijn, zijn volgende:

– Goud, zilver en geld.

– Alle handelsgoederen.

– Dieren.

– Landbouwproducten.

– Delfstoffen.

– Huurgebouwen.

3. Doelgroepen die zakaat ontvangen en niet ontvangen

a) Mensen die zakaat mogen ontvangen.

In de Koran staat volgende:

“De aalmoezen zijn :
– voor de armen en de behoeftigen,
– voor hen die ermee belast zijn,
– voor hen wier harten tot elkaar gebracht zijn,
– voor de vrijkoop van slaven,
– voor de schuldenaren,
– om in te zetten op Gods weg
– en voor hem die onderweg is. Dit is verplichting van God.God is Wetend en Wijs.” (Et-tawba: 60)

b) Mensen die zakaat niet mogen ontvangen :

– Echtgenoot of echtgenote.
– Kinderen en kleinkinderen.
– Ouders en grootouders.
– Aan zakaatplichtigen.
– Er wordt geen zakaat gegeven voor de bouw of restauratie van moskeeën, fontijnen en dergelijke.

4. De bedoeling van de zakaat

Eerst en vooral geven de moslims zakaat omdat het een aanbidding tot God is. Dus eerste bedoeling van de zakaat is aanbidding (dankbaarheid ) tot God door medeleven met de behoeftigen. In de Kor’an staan volgende:

“ Maar de gelovige mannen en vrouwen zijn elkaar medestanders.
– Zij gebieden het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke,
– verrichten het gebed en geven de zakaat,
– gehoorzamen God en Zijn gezant. Zij zijn het met wie God erbarmen zal hebben. God is Machtig en Wijs.” (Et-Tawba: 71 )

Naast aanbidding tot God, wordt elke religieuze plicht in de islam op de bepaalde punten gericht. Lichamelijk en geestelijk, individueel en gemeenschappelijk, sociaal en economisch …

Zakaat is een soort sociale zekerheid in de islamitische gemeenschap ten gunste van de behoeftigen. De moslims moeten vrijgevig zijn met hun rijkdom en een vast deel van hun inkomen aan de armen schenken. (één veertigste of 2,5% van hun inkomen per jaar ).

Moslims mogen hun geld niet oppotten of een illegale commercie en dwingende concurrentie ontwikkelen om meer te verkrijgen ten nadele van anderen. Dit is strijdig met de islamitische ethiek.

“Wee elke lasteraar en roddelaar, die bezit bijeenbrengt en het telkens telt, en daarbij denkt dat zijn bezit hem onsterfelijk maakt….” (Al-Hoemezeh:1-3 )

Niet alleen zakaat, maar ook fitra of andere vrijwillige aalmoes (sadaka) soorten stimuleren de moslims om vrijgevig te zijn.

“En zij geven, hoe lief zij het ook hebben, voedsel aan behoeftige, wees en gevangene..” (Al-Insaan: 8 )

De zakaat is een versterkende economische band tussen de moslims. Door de zakaat verdwijnt de hatelijke gedragingen onder de arme en de rijke mensen.De rijken worden niet meer egoïstisch en de armen worden niet meer haters.

Doelstellingen:

– De term “de zakaat” kunnen definiëren.
– De zakaat verantwoordelijken kunnen beschrijven.
– De goederen die tot de zakaat behoren kunnen uitleggen.
– De categorische doelgroepen die zakaat ontvangen en niet ontvangen kunnen opsommen.
– De bedoeling van de zakaat kunnen vertellen.

Opdrachten:

– Wat voel je als je arme mensen ziet ?
– Welke zijn de armste landen van de wereld?
– Wat is solidariteit ?


Testen:

Noem de vijf zuilen van de islam op.
Wat is de letterlijke betekenis van het woord “zakaat” ?
Schrijf de religieuze betekenis van de zakaat op.
Welke moslims zijn verplicht om zakaat te geven?
Welke goederen telt men onder zakaat goederen?
Som de mensen op die zakaat niet mogen ontvangen .
Leg de bedoeling van de zakaat uit.
Welke invloed heeft zakaat tegen de hatelijke gedragingen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *