Geloven In De Profeten Van Allah

Profeten 

WAT IS PROFEETSCHAP : “AN – NOEBOEWWAH”?

1.Geloven in de profeten van Allah

Allah heeft het heelal en alles wat zich daarin bevindt uit het niets geschapen. Door verstand, intelligentie en eigen wil heeft de mens een bijzondere plaats ingenomen onder de levende organismen. Daarom heeft Allah de mens dan ook vele plichten en verantwoordelijkheden opgelegd. De Koran heeft de grenzen van deze plichten en verantwoordelijkheden als volgt samengevat: “Ik zweer bij de tijd. De mens is waarlijk in verlies. Behalve degenen die geloven (in de Islamitische monotheïsme) en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld”. (Koran 103/1-3)

De mensheid heeft de plicht en de verantwoordelijkheid tegenover zijn Schepper.

– Maar hoe moeten wij geloven?

– Hoe moeten we goede werken verrichten?

– Hoe moeten we waarheid en rechtvaardigheid grondvesten?

– En hoe moeten we geduld opbrengen tegen alle tegenslagen in ons leven?

De geschiedenis heeft ons geleerd dat het onmogelijk is juiste antwoorden op deze vragen te vinden zonder een leidraad en een voorbeeld.

Allah heeft de mens de juiste pad gewezen door Zijn Boeken:

de Thorah (Tewrat = het Oude testament),

de Psalmen (Zeboer),

het Evangelie (Indjiel = het Nieuwe Testament),

de Koran,  komst van de Islam.

en door Zijn gidsen (profeten, van Adam (a.s) tot en met Mohammed (s.a.s). Allah heeft dus niet alleen Zijn Woord maar ook Zijn uitverkoren dienaren naar de mensheid gestuurd als perfecte voorbeelden om de mensen hier op aarde en in het hiernamaals gelukkig te maken.

2.Verschil tussen nabie en rasoel

Definitie van profeet (nabie):

In de Islamitische theologie is een onderscheid gemaakt tussen de profeet (nabie) en gezant (rasoel).

Een profeet is iemand die een Goddelijke boodschap ontvangt. Aan hem wordt geen Goddelijke Wet (Sjari°ah) geopenbaard maar hij handelt in overeenstemming met de Sjari°ah van de voorgaande gezant (rasoel).

Hij moet de mensen wel bekend maken dat hij een profeet is. De reden hiervan is dat de mensen naar hem moeten luisteren en hem erkennen als Allah’ s profeet.

Definitie van gezant (rasoel):

Als Allah een profeet een Goddelijk Boek heeft geopenbaard, waarin de Sjari°ah verwoord is, en hij wordt bevolen om het aan de mensen over te brengen, dan is hij naast een profeet ook een gezant (rasoel).

Dus elk rasoel is een nabie maar niet elk nabie is een rasoel. Alle profeten zijn zelf ook onderworpen aan de boodschappen die ze aan de mensen verkondigen, zodat ze een voorbeeld en een gids voor de moslims zullen worden. Ze waren het hoofd en de gids van hun gemeenschap (ummah).

Het is dus voor elke moslim verplicht (fard) in alle profeten te geloven:

(O, Mijn Rasoel) zeg: “Wij geloven in Allah, in wat naar ons is nedergezonden (Koran), in wat naar Ibrahiem, Isma°iel, Ishaaq, Ya°qoeb en hun kleinkinderen is nedergezonden, in wat aan Moesa en °Isa (resp. Tewraat (Tora) en Indjiel (Evangelie) is gegeven en in wat aan (alle andere) profeten door hun Rab gegeven is. Wij maken geen verschil tussen één van hen en wij zijn moslims (die zich aan Hem hebben overgegeven)”. Koran (2/ 136)

Geloof in en gehoorzaamheid aan Allah en al Zijn profeten is immers een onderdeel van ons geloof:

“Dit zijn door Allah vastgestelde bepalingen en hij die Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: Hij (Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning. En hij die Allah en Zijn Bood-schapper ongehoorzaam is en Zijn bepalingen overtreedt, Hij (Allah) zal hem de Hel binnen-leiden. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En voor hem is er een vernederende bestraffing.” (4/ 13-14)

3.Functies van profeten en boodschappers

Door de profeten hebben mensen een onderscheid kunnen maken tussen geloof en ongeloof, tussen het goede en het kwade, tussen de waarheid en de leugen, tussen redelijkheid en onredelijkheid, en tussen vriend en vijand.

Alle profeten hebben als de belangrijkste taak de mensen van de duisternis (ongeloof) naar het licht (geloof) te leiden. Ze hebben de mensen altijd naar het goede opgeroepen en hen van het slechte weerhouden. Ze waren een perfecte voorbeeld van rechtvaardigheid, barmhartigheid en van alle ander goede dingen. Deze godsdienst heeft zijn perfectie bereikt met de komst van de zegel (laatste) der profeten Mohammed (s.a.s).

4.Hoe zou de toestand van de mens zijn zonder profeten?

Zou Allah geen profeten hebben gestuurd dan zou de toestand van de mensheid veel slechter zijn geweest.

De mensheid zou zijn Schepper niet hebben gekend om Hem te kunnen aanbidden. Ze zouden ook het doel van hun schepping niet kunnen weten.

Ze zouden niet alleen in ongeloof en dwaling hebben geleefd maar de maatschappij waarin ze leven zou ook vervallen.

5.De nood aan boodschappers (profeten)

Mensen hebben een behoefte aan leidinggevenden. De profeten, die door Allah uitgekozen zijn onder de mensen (3/ 33), zijn boodschappers tussen Allah en de mensen. Ze zijn een voorbeeld en een gids voor de mensen. Want zonder hen zouden de mensen niet de rechtsgeleide weg kunnen vinden. Hoewel de mensen het bestaan en eenheid van Allah zelf zouden kunnen vinden, zijn ze niet in staat Allah’s eigenschappen, geboden en verboden, het leven in het hiernamaals, rituele handelingen, goddelijke waarden en normen te begrijpen.

Kortom, ze zouden het doel van hun leven nl. het aanbidden van Allah niet kunnen weten. Daarom heeft Allah profeten gezonden om hen al die dingen te vertellen en te onderwijzen.

6.Menselijke aspecten van profeten

Profeten waren net als ons mensen.

Zeg: “Ik ben slechts een mens als jullie, aan mij wordt geopenbaard dat jullie God één God is. (18/110)

De profeten zijn geen godheden.

“En Hij beveelt jullie niet de engelen en de profeten als Heren te nemen. Zou Hij jullie opdragen ongelovig te zijn, nadat jullie je overgegeven hebben?” (3/ 80)

Verder kwamen de profeten uit deugdzame families, ze waren noch lichamelijk noch geestelijk gehandicapt, zij bedreven ook geen lage beroepen.

Ze hebben net als andere mensen gegeten, gedronken, gewerkt (25/ 20) en een gezin gesticht (13/38). Ze zijn onderhevig geweest aan ziektes (21/ 83-84), droefenis, blijdschap, zwakte, gezondheid en de dood.

7.Profeten als maatschappelijke leiders

De profeten hebben harten naar de goddelijke leiding (hidayah) getrokken. Wat noch de moderne maatschappijen noch de klassieke maatschappijen hebben kunnen bereiken wat door hen in een zeer korte tijd is gerealiseerd. Zij zijn het die de harten van miljarden mensen door de eeuwen heen hebben gezuiverd. Ze hebben de mensen zowel geestelijk als materieel geleid. Ze hebben ook op politiek, sociaal en economisch terrein orde op zaken gesteld, teneinde tot een harmonieuze en duurzame samenleving te komen.

Ze hebben verdriet, uitputting, ontberingen en tegenslagen moeten meemaken. Door hun boodschappen hebben hun volgelingen de mensheid een les geleerd over rechtvaardigheid, geluk en welvaart. Verder hebben de mensen het leven van profeten als voorbeeld genomen in hun manier van leven, zelfs tot in de kleinste details.

8.Profeten: verkondigers van goed nieuws

De profeten zijn verkondigers van goed nieuws (voor de gelovigen) en als waarschuwers (voor de ongelovigen), opdat de mensen tegen Allah geen argument zouden hebben na (het optreden van) de gezanten (in het hiernamaals). (4/ 165)

Ze hebben alles aan de mensen verkondigd wat ze van hun Rab hebben ontvangen op het gebied van godsdienst. Ze hebben altijd dezelfde waarheid verkondigd. Zij hebben de mensheid en de geesten opgeroepen tot geloven en aanbidden van Allah, de Enige Godheid.

9.Tekenen en wonderen van profeten

Allah heeft al Zijn profeten, die Zijn godsdienst en Zijn wetten aan de mensen hebben geleerd en verkondigd, versterkt met zichtbare tekenen (°ayaat) en wonderen (moe°djizaat).

Een wonder is een bovennatuurlijke en een gewoonte verbrekende gebeurtenis, die niet te verklaren is met onze wetenschappelijk denken.

Door wonderen konden de profeten de mensen overtuigen van de waarheid die ze verkon-digden, bovendien was een wonder ook een onderscheid tussen de ware en de valse profeet.

10.Enkele voorbeelden van wonderen

Elk profeet heeft wonderen vertoond. Deze wonderen waren afgestemd op de toestand van de mensen.

In de tijd van Moesa (a.s) had toverij zijn hoogtepunt bereikt. Vandaar dat Allah hem toverij vernietigende wonder gaf. In de tijd van °Isa (a.s) was het bedrijven van geneeskunde erg populair. °Isa (a.s)’s wonderen waren daarop gericht.

Tenslotte was in de tijd van Rasoeloellah (s.a.s) Arabische literatuur erg in. Allah ondersteunde Rasoeloellah (s.a.s) met de Koran.

11.Waarom zijn er profeten gestuurd?

1. de gelovigen (moslims) de blijde aankondiging van de beloning, hier op aarde en in het hiernamaals (djannah) te brengen en de ongelovigen te waarschuwen met de bestraffing in de hel (djahannam), indien zij de boodschappen van Allah blijven negeren. (Koran: 4/ 165)

2. de mensheid en de geesten op te roepen tot geloof en aanbidding van Allah en de godsdienst in zijn geheel na te leven: “En Wij hebben voor jouw tijd geen gezant gezonden zonder dat Wij hem geopenbaard hebben dat er geen godheid is dan Ik, dien Mij dus.” (Koran: 21/ 25)

3. de gelovigen te herinneren aan hun belofte die ze in de voor eeuwigheid (azal), voor de schepping van de lichamen, aan hun Schepper hebben gedaan: “Ben Ik niet jullie Rab? Daarop antwoordden zij: “Ja, wij getuigen”. (Koran: 7/172)

4. de gelovigen te herinneren aan de Laatste Dag en het hiernamaals.

5. de gelovigen te berichten over de dingen die verborgen zijn voor hun blikken en over de dingen die ze niet kunnen bereiken met hun gedachten.

6. de gelovigen te verlossen van alle twijfels, ongeloof, onrecht en onzedelijkheid.

7. hen het beslissende bewijs (Goddelijke boek) te bevestigen.

8. en hen in alle delen van hun leven hier op aarde en in het hiernamaals te leiden op de rechtgeleide pad naar de waarheid en de verlossing.

12.De eigenschappen van de profeten

De profeten hebben een grote verantwoordelijke, eervolle en moeilijke taak te vervullen. Daarom bezitten ze de volgende vijf eigenschappen:

1) Sidq (waarheid spreken); dat wil zeggen dat alles wat ze zeggen, doen of denken overeenkomt met de werkelijkheid en het wezen van de zaak, zodat uit hen volstrekt geen leugen voorkomt. Ze waren, zowel voor als na hun profeetschap, oprecht in hun woorden, handelen, denken en intentie. Als ze niet alleen maar de waarheid spraken dan zouden ze niet overtuigend overkomen bij de mensen aan wie ze een boodschap brachten. Ze hebben noch voor noch na hun profeetschap gelogen (19/41).

2) Amanah (betrouwbaar); dat wil zeggen dat alles van hen, uiterlijk en innerlijk, behoed is tegen zondes. Ze waren, zowel voor als na hun profeetschap, op alle gebieden betrouwbaar (3/ 161). Ze waren trouw in het onderhouden van hun Sjari°ah.

3) Tabliegh (overbrenging); dat wil zeggen dat zij op de beste en juiste wijze de mensen alles wat Allahu Ta°ala hun bevolen heeft verkondigen, zodat zij daarvan niets verbergen, toevoegen of weghalen (5/ 67). Het is niet mogelijk dat profeten hun boodschap niet volledig hebben verkondigd.

4) Fataanah (scherpzinnigheid); dat wil zeggen dat zij de volmaakte schepselen zijn in scherp-zinnigheid in het begrip en in het weerleggen van tegenstanders. Het is ondenkbaar dat profeten dom of verstandelijk gehandicapt konden zijn.

5) °Ismah (vrij van zondes en slechtheden); dat wil zeggen dat zij vanaf hun geboorte onder Allah’s controle en opvoeding stonden en dat Allah ze behoedde voor alle zondes en slechtheden, die hun boodschap in gevaar hadden kunnen brengen (20/ 39) en (21/ 73).

13.Aantal profeten en boodschappers uit de geschiedenis

De eerste van de profeten is Adam (a.s) en de laatste van hen is Profeet Mohammed (s.a.s). Allah heeft zelf de profeten onder de mensen uitgekozen: “Dat is Allah’s goedgunstigheid die Hij geeft aan wie Hij wil; Allah is vol van geweldige goedgunstigheid”. Koran: 62/ 4

Allah heeft aan alle volkeren van de wereld profeten gestuurd: “Ik zweer bij Allah, Wij hebben tot (alle) gemeenschappen voor jouw tijd gezanten gezonden, maar de satan maakte voor hen hun daden aantrekkelijk”. Koran:16/ 63, 35/ 24, 10/ 47 en 86/ 7

14.Het aantal van de profeten

Hun aantal is niet met zekerheid te zeggen, alleen Allah weet hun aantal (4/ 164). Volgens een hadith waren er 124 000 geweest en volgens een andere 224 000, (Musnad van Imaam Ahmad bin Hambal deel 5/ 266).

Hoe uitgestrekt de aarde ook is, de boodschappen van de profeten is tot in de verste hoeken te horen geweest. Er is geen volk die deze boodschappen niet heeft gehoord. Daarom is het beter hun aantal niet te beperken tot een bepaald getal (40/ 78).

15.De bijzondere plaats van Mohammed (s.a.s) onder de profeten

Moslims geloven in alle profeten, zonder onderscheid tussen hen te maken. In soerah Baqarah: 2/ 253 wordt naar Rasoeloellah (s.a.s) verwezen. Want Rasoeloellah (s.a.s) heeft onder de profeten een aparte plaats ingenomen, niet alleen omdat hij de laatste der profeten (33/ 40) is, maar ook de voortreffelijkste onder de profeten (3/ 81).

De godsdienst die hij heeft verkondigd kunnen we zien als een samenvatting en een verperfectionering van de boodschappen van alle profeten voor hem.

Hoewel de boodschappen van de profeten voor hem gericht waren tot een bepaalde tijd en gemeenschap voor een bepaalde tijd, is zijn boodschap voor alle volkeren en voor alle mensen.

Zijn boodschap zal onveranderd tot de laatste dag zijn geldigheid en toepasbaarheid behouden.

16.In de Koran vermeldde profeten

In de Qur’aan worden vijfentwintig Roesoel (Boodschappers) bij name genoemd. 18 ervan worden in En° aam: 6/ 83-86 vermeld, en de rest op andere plaatsen (Aal-i Imraan: 3/ 33-34; A°raaf: 7/ 65; Hoed: 11/ 61 en 84; Anbiyaa’: 21/ 85-86; Ahzaab: 33/ 40). Deze zijn:

1. Aadam (a.s) (Adam)

2. Idries (a.s) (Henoch)

3. Noeh (a.s) (Noach)

4. Hoed (a.s) (niet bekend in christelijke literatuur)

5. Salih (a.s) (niet bekend in christelijke literatuur)

6. Ibrahiem (a.s) (Abraham)

7. Loet (a.s) (Lot)

8. Isma’iel (a.s) (Ismael)

9. Ishaaq (a.s) (Izaak)

10. Ya°qoeb (a.s) (Jacob)

11. Yoesoef (a.s) (Josef)

12. Ayyoeb (a.s) (Job)

13. Sju°ayb (a.s) (Jethro)

14. Moesaa (a.s) (Moses)

15. Haaroen (a.s) (Aaron)

16.Dzoe’l Kifl (a.s) (niet bekend in christelijke literatuur.

17. Dawoed (a.s) (David)

18. Sulayman (a.s) (Salomo)

19. Ilyaas (a.s) (Elia)

20. Al Yese°(a.s) (Elisa)

21. Yoenoes (a.s) (Jonas)

22. Zakariya (a.s) (Zacharia)

23. Yahya (a.s) (Johannes)

24. °Isa (a.s) (Jezus)

25. Muhammad (s.a.s)

Sommige profeten zijn in graad hoger dan anderen (2/ 253): vijf van deze profeten worden in de Koran als °Oeloe-1 Azm Gezanten genoemd (Gezanten die bekend zijn met standvastigheid en geduld). Dit zijn Noeh (a.s), Ibrahiem (a.s), Moesa (a.s), °Isa (a.s) en Mohammed (a.s) Ahzaab: 7 en Sjoera: 1

Doelstellingen:

– Het belang van geloven in profeten kunnen uitleggen
– Definitie van profeet en gezant kunnen geven
– Het belang van profeten in de Koran kunnen beschrijven
– De nood aan profeten kunnen uitleggen
– De redenen van de nood aan profeten kunnen opsommen
– Verschillende functies van de profeten kunnen opnoemen
– Tekenen en wonderen van profeten kunnen weergeven
– In de Koran vermeldde profeten kunnen opsommen
– Eigenschappen van de profeten kunnen uitleggen
– Menselijke aspecten van de profeten kunnen beschrijven
– Bijzondere plaats van Mohammed (s.a.w.) onder de profeten kunnen uitleggen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *