Het Gebed

1. Definitie van ibada:

Het Arabische woord voor eredienst, of gebed, “ibada”, is afgeleid van ” abada”, dat “onderwerpen” of “aanbidden” betekent. Ook het woordje “abd”, dienaar, is daarvan afgeleid. Het drukt uit dat Allah de Heer en Meester is en de mens Zijn dienaar en alles wat de dienaar doet in opdracht van zijn Meester en om Hem te behagen, is dat ‘ibada, ook als men met geen woord rept over godsdienst.

2. De praktijken van de ibada:

Het is alles waar God van houdt op het gebied van de uiterlijke en innerlijke betekenis van iemands handelingen en worden of alles wat werkelijk gedaan wordt voor het welbehagen van Allah is ook ibada of eredienst. Dit Islamitische begrip is heel wijd: dit houdt zowel geloof in, als handelen naar dat geloof. Het is de zoete plicht van een moslim elke minuut van zijn leven voor Gods aangezicht en voor Zijn welbehagen door te brengen. Als iemand de armen helpt, de hongerigen voedt en zieken verzorgt om God te behagen, dan is dat zeker ibada. Zelfs degene die alleen maar zijn gezin onderhoudt, door er eerlijk voor te werken zonder iemand te bedriegen, beoefent ibada. Allah zegt in de Koran: “En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om mij te dienen”.   Zariyat: 51/ 56

“Prijst daarom de Naam van jouw Heer, de Geweldige”.  Wakia:56/ 96

“En aanbid jouw Heer tot dat het zekere (de dood) tot jou komt”.   Hidjr: 15/ 99

Alles wat men doet kan ibada zijn, als het gebeurd in overeenstemming met de goddelijke wet en ter wille van Hem. Dat betekent op welke manier men ook goed doet en kwaad vermijdt, in wat voor omstandigheden dan ook, men daarmee de Islamitische plichten volbrengt. Dit is de werkelijke betekenis van ibada, dat men zich volledig onderwerpt aan wat God behaagt en dat men zijn leven daar geheel naar inricht.

Het geloof alleen kan ons niet gelukkig maken, wij moeten ook leven volgens het geloof. De eredienst is de veiligste en zuiverste godsdienstoefening. Volgens de islam is de eredienst een geestelijke en lichamelijke therapie. De mensen naderen tot God via de eredienst.

3. De verdiensten van het gebed

Het gebed is het mogelijk voor de gelovige om volledig aktief te zijn in de wereld en het bewustzijn van zijn geestelijke natuur te bewaren.

Gezien de menselijke aard mag gezegd worden dat iedereen het gebed nodig heeft om de basis van zijn geloof te sterken, deugdzaam te kunnen leven, het hart te zuiveren en de geest vooruit te helpen. De moslim in gebed weet dat Allah getuige is van zijn eredienst, zoals Hij getuige is van alles wat hij doet. Het is deze geestelijke en morele training die de gelovige tot een waarachtig moslim maakt. Als mens zal hij eerlijk en betrouwbaar zijn, want hij beseft dat Allah hem van nabij ziet.

In de Islam wordt gemeenschappelijk gebed sterk aanbevolen, vooral op vrijdag. Hierdoor worden de sociale banden met moslims onderling versterkt en gevoelens van samenhorigheid en begrip ontwikkeld. Hierop rust de eenheid van de broederschap en de gelijkwaardigheid van alle moslims.

Bij de gebedsopstelling in de moskee spelen ras, stand, ontwikkeling of rijkdom geen rol. Één van de groep leidt het gebed en alle anderen volgen hem te samen. Hierdoor wordt gevoel voor discipline aangekweekt. De eredienst helpt elke moslim zich te ontwikkelen als individu en als lid van de gemeenschap.

Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen van het dagelijks gebed. Wie zich daaraan wil onttrekken, doet alleen zichzelf tekort. Als een moslim zijn gebedsplichten niet vervult kan dat maar één van twee mogelijkheden betekenen: of hij beschouwt bidden niet als een plicht, of hij ziet het wel als een plicht, maar doet het toch niet.

Allah zegt in de Koran:
“Draag voor (O Mohammed) wat aan jouw in het boek geopenbaard is en onderhoud het gebed (salaat), Voorwaar het gebed (salaat) weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke, zeker het gedenken van Allah (de salaat) is groter en Allah weet wat jullie bedrijven”.   Ankaboet: 29/ 45

Enkele uitspraken van de Profeet Mohammed over het gebed:

“Het gebed (salaat) is het licht voor het hart. Laten zij die dit wensen hun harten verlichten”.

“Elk stukje grond waarop Allah is herdacht, voelt zich trots tegenover de rest van de aarde”.

“Voor degene die de kleine rituele wassing voltooit, zoals Allah heeft bevolen, en de vijf verplichte gebeden verricht, wist Allah de fouten ertussen uit.”

“De eerste van zijn werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding rekenschap gevraagd zal worden, is zijn gebed. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. Wanneer hij tekort schiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden, zal de Heer zeggen: ‘Bezie of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert.’ Vervolgens worden al zijn verplichte handelingen zo bekeken.”

4.De geldigheidsvoorwaarden van het gebed (De plichten van het gebed):

Het gebed heeft 12 plichten, 6 van hen moeten voor het gebed verricht worden, die noemt men de voorwaarden tot het gebed. De andere 6 plichten worden tijdens het gebed verricht, die noemt men de essentiële plichten van het gebed.

A. De Voorwaarden tot het Gebed

Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder de uitvoering van een aantal voorwaarden:

1. Reinheid van onzichtbare vuiligheid: Iemand die onrein is moet de rituele wassing verrichten; diegene voor wie dat noodzakelijk is moet de grote wassing verrichten. Iemand die onrein is, menstrueert of in het kraambed verkeert, kan het gebed niet verrichten.

2. Reinheid van zichtbare vuiligheid: Het proper zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed zal verricht worden. De stoffen die uit ons eigen lichaam komen zoals bloed, etter, lenf, urine, ontlasting, alcohol of uitwerpselen en speeksel van niet eetbare dieren bv. honden zijn vuil. Vloeibare vuil: grootte van handpalm, niet vloeibare (harde) vuil: 3,2 gr.

3. Het lichaam bedekken: Het lichaam moet op gepaste wijze bedekt zijn.
a) Voor mannen: het gedeelte tussen navel en knie.
b) Voor vrouwen: het hele lichaam behalve het gezicht, de handen en de voeten.

4. Zich richten naar de Kibla: Het gebed moet verricht worden in de richting van de Kaabe. Als het gezicht tijdens het gebed van de richting van Mekka wordt afgewend, wordt het gebed ongeldig.

5. De tijd: De vijfmaal gebeurende dagelijkse gebeden moeten op de juiste tijdstippen worden verricht. De gebeden eerder of te laat verrichten is niet toegestaan.

6. De intentie: Men moet goed onthouden welk gebed het is dat men gaat verrichten en de intentie tot dit gebed formuleren. Het is aanbevelingswaardig deze intentie met de tong uit te spreken.

B. De essentiële plichten van het gebed

1. Takbir: Het gebed met de takbïr-formule (“Allahoe Akbar = Allah is de grootste” zeggen) beginnen. De handen moet men opheffen tot aan de schouders of tot aan de oren. Nadat men dit gezegd heeft kan men niet meer spreken met mensen of vrienden die zich in hetzelfde vertrek bevinden en ook geen vragen of groeten beantwoorden.

2. Kiyam: Het staan tijdens het gebed. Diegenen die geen vrijstelling hebben, moeten de verplichte en noodzakelijke gebeden staande uitvoeren.

3. Kira°at: (recitatie) Staande een stuk uit de Kuran reciteren tijdens het gebed.

4. Ruku° : (het buigen) Het vooroverbuigen voor God met de handen op de knieën.

5. Sudjoed: (neerknielen) Het zich twee maal ter aarde werpen voor Gods aangezicht, op zo’n manier dat neus en voorhoofd, handen, knieën en voeten de grond raken.

6. Ka°de toel-ahirah: (laatste zit) Aan het einde van het gebed blijven zitten en de geloofsbelij­denis uitspreken. Men zit op zijn linkervoet, de rechtervoet rechtop richting Mekka. De handen liggen op de knieën.

Als één van deze genoemde geboden niet wordt opgevolgd, is het gebed onvolledig.

 

5.De Gebedstijden

1. Het Ochtendgebed: vanaf het eerste zonlicht dat vanuit het oosten begint te schijnen, tot de zonsopgang.

2. Het Middaggebed: vanaf het moment dat de zon zijn hoogste punt voorbijgegaan is tot
wanneer de schaduw van een bepaald voorwerp één of twee maal zo groot wordt.

3. Het Namiddaggebed: vanaf het moment dat de schaduw van een voorwerp één of twee maal  zo groot is tot zonsondergang.

4. Het Avondgebed: begint na zonsondergang en eindigt wanneer de rode kleur, waar de zon ondergegaan is, verdwenen is.

5. Het Nachtgebed: vanaf de verdwijning van de rode kleur waar de zon is ondergegaan tot het  eerste zonlicht vanuit het oosten.

A.Ongepastetijden voor het gebed:

Er zijn drie momenten  op een dag waarop het sterk afgeraden tot verboden is in het Islamitisch gebed te verrichten:

1. Vanaf zonsopgang tot veertig minuten erna.
2. Vanaf het hoogste punt van de zon tot twintig minuten erna.
3. Vlak voor en tijdens de zonsondergang,  alleen als door onvoorziene  omstandigheden het °Asr of namiddaggebed tot dit moment is uitgesteld, kan het nog verricht worden.

Wel kan men op deze tijden de Koran  lezen of Allah op andere manieren gedenken.

Eén van de redenen voor deze “afgeraden tijden” is dat moslims nooit de indruk willen wekken zon- of vuuraanbidders te zijn.

6.Manier waarop het gebed gedaan wordt

hoe moet je bidden, hoe leer ik bidden islam?

Een gebed bestaat uit twee, drie of vier rek°ats. Eén rek°at wordt aldus verricht.
Men zegt zachtjes of in zichzelf de intentie: Neweytoe en oesalliye liellahie te°ala farda hadzel fedjri -hadzezzoehri,  hadzel °asr, hadzel meghrieb en hadzel °isja’- eda’en moestekbilel kibletie” (Voor Allah wens ik dit verplichte ochtend –middag, namiddag, avond, nacht- gebed te verrichten, waarbij ik me naar de kibleh (Ka°be) richt).

1. Rekat

Takbier: De mannen brengen de handen op tot aan de oren met de handpalmen naar voren –bij de sjafi’itische, malikitische en hanbelitische rechtscholen op gezichtshoogte- (vrouwen op schouderhoogte) en zeggen “Allahoe Akbar” (Allah is de grootste).

Kıyam: Hierna legt men de rechterhand op de linkerhand –mannen op buikhoogte, vrouwen op borsthoogte- en

Kıraat: Hierna leest men de smeekbede, e°oed soebhanekezoe besmele, het hoofdstuk Al-Fatiha en drie korte of een lange vers of een korte hoofdstuk uit de Koran.

Roekoe: Daarna zegt men Allahoe Akbar en buigt men zich voorover en zet men de handen op de knieën. In deze houding zegt men driemaal “Soebhane rabbiyel °azim” (Heilig is mijn Heer de grote.

Hierna richt men zich weer op en zegt “Semi°allahoe liemen hamideh” (Allah verhoort degene die Hem prijst).

Wanneer men helemaal overeind staat zegt men “Rabbena lekel hamd” (Onze Heer voor U is alle lofprijzing).

Sedjde: Vanuit de staande houding gaat men naar de Sedjde houding. Men laat eerst op de knieën vallen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handen en het gezicht op de grond. Terwijl men dit doet zegt men weer “Allahoe Akbar”.
In deze houding zegt men minstens drie maal “Soebhane rabbiyel ‘e°la” (Heilig is mijn Heer de allerhoogste).
Terwijl men zich opricht en op de hielen gaat zitten zegt men weer “Allahoe Akbar”, men zit even op de hielen en gaat weer voorover terwijl men “Allahoe Akbar” zegt.
In dit tweede sedjde zegt men weer minstens driemaal “Soebhane rabbiyel ‘e°la”.
Daarna richt men zich volledig op tot de staande positie, terwijl men zich opricht zegt men weer “Allahoe Akbar”. Hiermee eindigt de eerste rek°at.

2. Rekat:

Hierna leest men weer besmele en herhaalt alles wat in de eerste rek°at gedaan had.
Na tweede sedjde van de tweede rek°at blijft men op de hielen zitten.
In deze houding leest men de smeekbeden At-tahiyyatoe, salli, barik, rabbena atiena en rabbeneghfier lie.

Begroeten: Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts “Esselaamoe °aleykoem we rahmatoellaah”. (Vrede zij met U en de genade van Allah). Daarna zegt men naar links hetzelfde.

Na het rechts en links begroeten zeggen wij “Allahoemme entesselaamoe we minkesselaam, tebarakte ya dzel djelalie wel ‘iekraam”.( O Allah, U bent de Vrede en van U komt de Vrede, gezegend bent U, O Bezitter van Glorie en Eer.) Daarna strijken wij onze handenpalm over ons gezicht.

7.De noodzakelijke (wadjib) elementen van het gebed

1. Het gebed met de woorden “Allahoe ekber” begin­nen.
2. Bij de verplichte fard gebeden van vier rek°at in de eerste twee rek°at en bij de vrijwillige  (nafila) gebe­den in alle rek°at de Fatiha reciteren.
3. Bij de verplichte gebeden van vier rek°at in de eerste twee rek°at en bij de vrijwillige gebeden in alle rek°at na de Fatiha één lange vers of drie korte verzen ofwel een korte soera reciteren.
4. De twee sudjoeds direct na elkaar maken en bij de sudjoed met het voorhoofd en de neus de grond aanraken.
5. Ieder verplicht gedeelte precies doen zoals hierbo­ven omschreven is en bij de overgang van het ene naar het andere gedeelte voldoende tijd nemen voor het uitspreken van “Subhanallah”.
6. Bij gebeden van drie of vier rek°at na de tweede rek°at gaan zitten; dit heet “Ka°datoe1 oela” het eerste zitten.
7. De imam reciteert de Fatiha en de Koran hardop in iedere rek°at van de  gemeenschappelijke gebeden in de ochtend, op vrijdag, op godsdienstige feestda­gen, ’s nachts bij de terawïh gedurende de vasten-maand en witrgebed in de eerste twee rek°at van het avondgebed en het nacht­gebed. In de andere rek°at worden Fatiha en Koran stil gereciteerd.
8. Degenen die zich naar de imam voegen (djama°a: gemeente) zwijgen bij de gemeenschappelijke gebe­den.
9. Het reciteren van de Koenoet (gehoorzaamheidsgebed) in het witrgebed. Dit wordt zowel door de imam als door de gemeente in stilte gedaan.
10. De zes extra “Allahoe ekber “-formules op gods­dienstige feestdagen en de buiging die in de laatste rek°at na deze formules komt.
11. Aan het einde van het gebed de heilswensen (selaam) uitspreken.
12. Een boete sudjoed maken, als men zich tijdens het gebed vergist.

Als tijdens het gebed een van de noodzakelijke elementen bewust achterwege wordt gelaten, is het nood­zakelijk het gebed te herhalen. Als iets uit vergeetach­tigheid wordt weggelaten, kan het gebed met een boete sudjoed worden gecompleteerd.

8.De boete sudjoed

Men moet een boete sudjoed verrichten

1. als tijdens het gebed een van de verplichte onderde­len uit vergeetachtigheid niet op tijd wordt gedaan of wordt vertraagd;
2. als tijdens het gebed een van de noodzakelijke ele­menten uit vergeetachtigheid niet op tijd of hele­maal niet wordt gedaan.

Hoe wordt de boete sudjoed verricht?

Zodra de heilwensen (selaams) zijn uitgesproken, ver­richt men nog eens twee maal de sudjoed en gaat zitten. Men reciteert de “Ettehiyyatoe” en de “Salawat” en de smeekbede. Daarna spreekt men opnieuw de heil­wensen uit en beëindigt het gebed. Met deze boete sudjoed zijn de ontbrekende gedeelten van het gebed aangevuld.

9.De aanbevelenswaardige (sunna) elementen van het gebed

1. Bij het begin van het gebed, bij het begin van de koenoet tijdens het nachtelijke gebed en bij het uit­spreken van de “Allahoe ekber”formules op godsdienstige feestdagen de handen ter hoogte van de oren brengen en daarna op elkaar leggen.

2. Tijdens de eerste rek°at van het gebed zachtjes de “Subhaneke”-bede reciteren en de “E°oedzoe besmele”-formule uitspreken.

3. Bij alle gebeden, individueel of gemeenschappelijk verricht, na de Fatiha stil “Amin” (amen) zeggen.

4. Alle “Allahoe ekber”-formules in het gebed, behal­ve die aan het begin.

5. Bij het overeind komen,uit de buiging “Semie°allahoe limen hamiedeh” (Allah verhoort degene die Hem prijst) en “Rabbena lekel-hamd” (Onze Heer, aan U alle lof) zeggen.

6. Bij de buiging drie maal “Soebhane Rabbiyel-°Aziim” (Verheven zij mijn machtige Heer) en bij beide sudjuds telkens driemaal “Subhana Rabbiya’l-Ala” (Verheven zij mijn allerhoogste Heer) zeggen.

7. Bij de buiging de vingers gespreid op de knieën leg­gen, de knieën en ellebogen recht en rug en hoofd ho­rizontaal houden.

8. Bij het neerknielen eerst de knieën, dan de handen en dan het gezicht naar de grond brengen en bij het overeind komen eerst het gezicht, dan de handen en tenslotte de knieën optillen. Voor hen die geen vrijstelling hebben: bij de knieling het gezicht tussen de handen leggen.

9. Bij het zitten de handen op de knieën leggen en zachtjes de “Ettehiyyatu” reciteren. Daarna zittend de “Salewaat” en de smeekbede uitspreken.

10. Bij het uitspreken van de heilwensen het hoofd eerst naar rechts en daarna naar links draaien en “Es-selamoe °aleykum wa rahmetoellaah” (Moge Allah’s vrede en mededogen over U komen) zeggen.

Het is mandoeb (verdienstelijk) om tijdens het gebed onder het staan te kijken naar de plaats waar men neerknielt, onder het buigen te kijken naar de voeten, onder het zitten te kijken naar de schoot en wanneer men de heilwensen uitspreekt te kijken naar de schoudertoppen.

ibada10.Dingen die tijdens het gebed afkeurenswaardig (mekroeh) zijn

1.  Met enig lichaamsdeel spelen, zich uitrekken, geeuwen.

2. Kleding dragen, waarmee men een ander niet onder” ogen kan komen of met opgerolde  mouwen gaan bidden; op ongepaste wijze zitten tijdens het gebed.

3. Tijdens het gebed de ogen sluiten of naar boven kij­ken; de ogen afwenden van de gebedsnis.

4. In je eentje gaan staan bij gemeenschappelijke gebe­den terwijl er plaats is voor je in de rij.  De gebeds­houding aannemen tegenover brandend vuur, de afbeelding van een levend  wezen, een graf of het ge­zicht van een mens.

5. De aanbevelenswaardige elementen die hierboven zijn opgesomd achterwege laten.  Deze dingen tijdens het gebed doen en op andere ma­nieren gebrek aan respect tonen, is  afkeurenswaardig.

11.Zaken die het gebed ongeldig maken

1. Tijdens het gebed praten, eten, drinken, lachen zodat je het zelf hoort, groeten uitwisselen,  zonder ex­cuus hoesten, zuchten, ergens tegen aangeleund sla­pen, ah, oh of oef zeggen.

2. Als iemand die de reiniging met aarde heeft verricht tijdens het gebed water ziet, als iemands periode van mash (wrijven) verlopen is en als iemand tij­dens het gebed de Koran zodanig verkeerd reciteert dat de betekenis erdoor verloren gaat.

3. Het achterwege laten van een van de verplichte elementen.

4. Zich afwenden van de gebedsrichting kibla.

5. Als de zon opkomt tijdens het verrichten van het ochtendgebed.

6. Als mannen en vrouwen tegelijk het gebed verrich­ten zonder dat zij door een afscherming van elkaar gescheiden zijn.

7. Dat tijdens het gebed een deel van de schaamdelen ontbloot wordt en tenminste gedurende één rukn (essentiële plicht) van het gebed ontbloot blijft.

8. Willens en wetens de heilwensen uitspreken na de tweede van de verplichte rek°at, wanneer het aantal verplichte rek°at groter dan twee is.

12.Het gemeenschappelijk verrichten van het gebed

Het gemeenschappelijk verrichten van het gebed be­hoort tot de karakteristieke trekken van de Islam. Een gebed dat gemeenschappelijk verricht wordt is 25 a 27 keer zo verdienstelijk als een indivdiueel verricht ge­bed.

Als er geen bezwaarlijke omstandigheden zijn als hevige regen, modder sneeuw, koude, hitte, duisternis of omstandigheden als verlamming, ouderdom, vrees voor diefstal, levensgevaar, of reizen, is het niet juist af te zien van het gemeenschappelijke gebed. Dat is immers verzuim van een belangrijk onderdeel van de karakteristieke trekken van de Islam.

Degene die voor­gaat in het gebed wordt de imam genoemd, degenen die in navolging van hem het gebed verrichten heten samen de djema°a (gemeente). Iemand die als imam optreedt, dient in alle opzichten uit te steken boven de gemeente.

Als de gemeente de imam wil volgen, moet aan de vol­gende voorwaarden worden voldaan: Aan het begin van het gebed wordt de intentie tot het volgen van de imam uitgesproken. Het gebed van de gemeente en het gebed van de imam moeten tot dezelf­de categorie behoren. Het kan nooit zo zijn dat het ge­bed dat de imam verricht verplicht is en dat van de ge­meente aanbevelenswaardig.

Het is niet toegestaan dat een man zich laat leiden door een vrouw of een kind, dat een mens met een gezond verstand zich laat leiden door een dronkaard of waanzinnige en dat iemand zon­der vrijstelling zich laat leiden door iemand met vrijstelling.

Als de imam tijdens het gebed bij vergis­sing een extra sudjud maakt of na de laatste keer zitten opstaat of een andere handeling verricht, volgt de ge­meente hem niet, maar wacht op hem. Als de imam zich hierdoor herinnert en weer gaat zitten zonder de sudjud van de extra raq’a waarvoor hij was gaan staan te verrichten, wisselt de gemeente samen met de imam de heilwensen uit. Als hij er echter wel een sudjoed aan toevoegt, spreekt de gemeente alleen de heilwensen uit het gebed van de gemeente is ongeldig (fasid) als de imam opstaat zonder het laatste zitten van het gebed verricht te hebben en de gemeente dan zonder er een sudjud aan toe te voegen de heilwensen uitspreekt. Als de imam er echter wel een sudjoed aan toevoegt, is het gebed van allemaal ongeldig (fasid).

leren bidden, ik leer bidden, gebed islam tekst, het gebed islam, gebed islam, leren bidden islam voor beginners

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *