Het Geduld Tegenover Moeilijkheden (As-Sabr)

Doelstellingen:

– Spirituele dimensies volgens de islamitische opvatting kunnen uitleggen.

– Verschillende niveau’s kunnen opnoemen.

– De goddelijke beloning voor hen die geduldig, en moedig zijn kunnen beschrijven.

– Begrip wanhoop aan de hand van volgende begrippen kunnen omschrijven:

* Vlucht

* Lafheid

* Gebrek aan vertrouwen in Allah

1. Spirituele dimensies volgens de islamitische opvatting

De Islam geeft allerlei voorschriften, die de mens leren geduldig, matig, lijdzaam, liefdevol, dapper, moedig, vredelievend, bescheiden, waarheids-lievend, vergevensgezind, gastvrij, hulpvaardig, verdraagzaam, verzoenings-gezind, genoegzaam en barmhartig te zijn; terwijl zijn hart vol is met rust en vrede.

We kunnen onze discussie voor laten gaan met de volgende woorden van de Heilige Profeet Mohammed (vzmh):

“De moslim die zich onder de mensen begeeft en geduldig hun pijnlijke woorden verdraagt, is beter dan iemand die zich niet onder de mensen begeeft en die geen geduld toont voor hun belediging”. (Misjkaat, Boek: Ethica, hoofdstuk Zachtaardigheid, fatsoen en goed gedrag). Wat een nobel en prachtig stuk richtlijn, die zo toepasselijk is op de moderne wereld waarin mensen met een verschillend geloof met elkaar moeten leven en heel nauw met elkaar in contact komen!

2. Verschillende niveau’s

“Er zijn minstens drie soorten van geduld”, heeft de Profeet (v.z.m.h,) gezegd.

“Geduld bij rampen en ongelukken; geduld voor aanbiddingen; en geduld tijdens de beproevingen van het kwaad. “

3. De goddelijke beloning voor hen die geduldig zijn, en moedig

De Heilige Koran zegt tegen moslims:

1. “Gij zult zeker veel ergerlijk gepraat horen van degenen aan wie het Boek vóór u is gegeven en van degenen die polytheïsten zijn. En indien gij geduldig zijt en u (voor het kwaad) hoedt, waarlijk, dit is een van de zaken tot (welke) besloten (behoort te worden).” (3:185)

2. “Vele van de volgelingen van het Boek wensen u, nadat gij gelovig zijt geworden, weer tot ongelovigen te maken … maar wees genadig en vergeef’. (2:109)

In verband met deze verzen, staat in de Hadies-verzameling van Boekhari: “De boodschapper van God en zijn Metgezellen, zijn gewend de polytheïsten en de volgelingen van voorgaande boeken te vergeven, zoals God hun dat heeft bevolen, en zij zijn gewend geduld te tonen na het aanhoren van pijnlijke woorden.” (Boek: Uitleg van de Koran, hoofdstuk 16 onder Soera 3)

Wat de Heilige Profeet betreft, God zegt in de Koran:

1. Verdraag geduldig wat zij zeggen.” (20:130 en 50:39)

2. Gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars niet, en sla geen acht op hun aanstotelijk gepraat.” (33:48)

In alle bovenstaande verzen, wordt moslims geleerd hun gevoelens van pijn en boosheid geduldig te verdragen en de beschuldiging te negeren.

Een ander vers dat hier een beetje over gaat is als volgt: “En indien gij hen tot de leiding nodigt, horen zij niet; en gij ziet hen naar u kijken, toch zien zij niet. Houdt u aan vergiffenis en beveel het goede en wend u af van de onwetenden”. (7:198-199)

Dit betekent dat, wanneer wij met mensen moeten omgaan die onvoorwaardelijk vooringenomen en onwetend zijn, en bijgevolg niet in staat zijn om de leiding te begrijpen, wij ons niet moeten overgeven aan boosheid, geweld en kwaadheid jegens hen. We moeten hen met vergiffenis behandelen, onze plicht doen door onszelf eenvoudige goedheid op te leggen en ons dan van hen afwenden, door de zaak in handen van Allah over te laten.

4. De wanhoop: vlucht, lafheid, gebrek aan vertrouwen in Allah

Twijfelen aan Gods’ genade wordt sterk afgewezen, want hierover zegt de Kor’an:

Zeg: “O, Mijn dienaren die tegen zichzelf hebben gezondigd, wanhoopt niet aan de genade van Allah, voorzeker Allah vergeeft werkelijk alle zonden. Hij is de vergevensgezinde, de Genadevolle.” (Soera Az-Zoemèr: 39/53)

De Kor’an zegt ons verder over gebrek aan vertrouwen in Allah het volgende:

“Waarom zouden wij niet ons vertrouwen stellen op Allah, aangezien Hij ons op onze wegen heeft geleid?

Ook zijn wij vastbesloten de pijn, die gij ons toebrengt, te verdragen. Laat degenen, die vertrouwen, hun vertrouwen stellen op Allah.” (Soera Ibrahiem: 14/12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *