Het Geloof in Allah

Het Geloof1.Verschil en relatie tussen iman en Islam

Islam, het zich onderwerpen aan Allah’s geboden, kan niet uitgevoerd worden zonder Iman. Het schenden van Iman betekent dat er geen twijfel zou bestaan over het feit dat Allah, de Verhevene de Enige God is.

In het hele islamitische systeem van geloof en daden, is het eerste en meest essentiële het geloof in Allah. Dat wil zeggen: de eenheid van Allah erkennen in woorden, maar vooral ook in het hart en in daden. Hiernaast zijn alle bestanddelen van geloof “minder” belangrijke punten, die deze basis aanvullen. Het bestaan van Allah is de oorspronkelijke bron van alle dingen in deze wereld.

Wij geloven in engelen, omdat dit door Allah aan ons bekend gemaakt is; wij geloven in de heilige boeken omdat Allah ze geopenbaard heeft; wij geloven in de profeten, omdat Allah ze uitgekozen heeft om de mensen te leiden op het rechte pad.

Zonder geloof in Allah kunnen wij niet geloven in Zijn boeken, Zijn profeten of Zijn creatie van het heelal en de mensen; zonder geloof in Allah is het dan ook moeilijk de zin van ons bestaan te zien. Wanneer wij het principe van geloof weglaten, zou er niets van de Islam overblijven, omdat dit de basis en het fundament is.

2.De rechten van God

Deze zijn rechten zoals: het geloof van de mensheid in Hem alleen; dat de mensen Zijn Hidayeh (leiding) aanvaarden met geheel het hart; dat de mensen Hem zonder terughoudendheid gehoorzamen en aanbidden.

 

a.Geloof in Allah

Het eerste en belangrijkste geloofsartikel is het geloof in Allah: “Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper en in het Licht dat Wij hebben neergezonden. En Allah is op de hoogte van het geen jullie doen.” (En°aam: 64/ 8)

“Weet daarom dat er geen andere god is dan Allah”. (Moehammed: 47/19)

 

b.Hoe moeten we in Allah geloven?

Het is heel erg belangrijk dat wij in Allah geloven zoals dat hoort. Wij moeten in hem geloven zoals Hij dat wil. We mogen niet zelf verzinnen hoe Allah er uit ziet of wat Hij kan doen. Alles wat we over hem weten, leren we uit de Koran of de vertellingen van de profeet Mohammed (vzmh).

Allah beschrijft zichzelf in de Koran, daaruit leren we hoe Hij is en op welke manier wij in Hem moeten geloven. De profeet Mohammed wist dat het beste en leerde mensen hoe ze in Allah moesten geloven.

Een van de belangrijkste Soera uit de Koran die over Allah gaat is soera Ikhlaas.”Zeg: Allah is de enige. Allah is de onafhankelijke. Hij verwekte niet en noch is hij verwekt. Niets is aan hem in enig opzicht gelijk.” (Ikhlaas: 112/ 1- 4)

“Uw god is Eén God. En zij die in het Hiernamaals niet geloven, hun hart is vervreemd (van de waarheid) en zij zijn hoogmoedig.” (Nahl: 16/22)

 

c.De kennis:

Kennis betekent het weten van God’s bestaan. Zijn vruchten beseffen en Hem hiervoor lofprijzen. Zijn kenmerken, Zijn grootheid en het besef van dat Hij de Schepper is van het ganse universum, als centraal de mens.

 

d.Wat weten we over Allah?

Een van de problemen van de mensheid wat dat er weinig moeite is genomen om onze schepper te leren kennen. Er is weinig gehoor geven aan de boodschappers en de openbaringen van God.

Er zijn heel veel voorbeelden van hoe mensen zijn afgedwaald en valse goden hebben verzonnen. Dit gevaar geld ook voor de moslims.

Daarom is het belangrijk om God te leren kennen. En dat kunnen we het beste doen door de Koran. We willen dit gedeelte afsluiten met een aantal belangrijke dingen die we over Allah moeten weten.

1. Allah heeft geen familie.

2. Allah heeft geen zonen, dochters, vrouw, oom, tante enz…

3. Allah is geen mens en ziet er ook niet uit als een mens.

4. Niemand weet hoe Allah eruit ziet.

5. Allah is niet van steen, hout, vuur of welke materie dan ook.

6. Niemand is Allah in enig opzichte gelijk.

7. Allah heeft de beste eigenschappen en kwaliteiten.

8. Allah is de almachtige.

9. Allah kan alles.

10. Allah weet alles.

11. Allah ziet alles.

12. Allah hoort alles.

 

3.Het geloof en de zekerheid

Een ware gelovige zal zich zeker voelen door zijn overtuiging jegens God. Hij zal kracht uitputten door het vertrouwen dat hij krijgt omwille van zijn geloof tegenover zijn Schepper.

Degene die de uitspraak “La ilahe illallah” doet, moet met zijn hart weten wat hij met zijn mond uitspreekt en daarover heeft de Boodschapper (vzmh) heeft gezegd: “Degene die sterft en waarachtig de reikwijdte van La ilahe illallah begrijpt zal het Paradijs binnengaan.”

In de Koran: “De ware gelovige zijn slechts zij, die in Allah en Zijn Boodschapper geloven en daarna niet meer twijfelen.” (Hoedjoeraat: 49/ 15)

 

4.Het geloof en de vrees

Imaan beoogt het liefhebben van Allah en Zijn Profeet, maar ook de vrees voor het verrichten van slechte daden. Dit omdat de mens rekenschap moet geven aan Allah voor zijn goede en slechte daden.

Imaan moet op de eerste plaats zorgen voor het vrees voor Allah. Maar dit vrees mogen wij niet vergelijken met het vrees bv. voor een gevaarlijke dier. Omdat deze vrees voor een gevaarlijke dier, ons van dat dier zal verwijderen terwijl de vrees voor Allah ons naar Hem toe benadert.

 

5. Exclusieve aanbidding

Imaan vraagt van ons in de eerste plaats de geboden van Allah op te volgen, bv. de vijf dagelijkse gebeden, het vasten, het geven van aalmoezen enz.

Maar hier tegenover staat wanneer wij God extra aanbidden, Hem behagen er voor zal zorgen dat God van ons tevreden zal zijn en Hem hierdoor meer zullen benaderen. Het levenswijze van de Profeet (vzmh) geeft ons hier een uitstekend voorbeeld van. Zijn extra aanbiddingen voor Allah, geeft ons ook kracht en volharding om dit uit te voeren opdat wij dan ook God’s tevredenheid zullen verkrijgen.

Een moslim gelooft in de Dag des Oordeel, een dag waarop iedereen beloond wordt of gestraft voor de daden in zijn leven. Dit geloof geeft een mens het gevoel van tevredenheid met de rechtvaardigheid van.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *