Het Koranische Wonder – Al Iedjaz’oel Koran

kuran icazıHET KORANISCHE WONDER (AL-IE°DJAZ OEL-KORAN)

De Koran, die veertien eeuwen geleden is geopenbaard, vermeldt de feiten die pas onlangs ontdekt zijn of door wetenschappers geverifieerd.

Het is buiten elke billijkheid dat iemand veertienhonderd jaar geleden deze feiten zou hebben geweten, daar ze pas onlangs ontdekt of geverifieerd zijn met geavanceerde onderzoeksuitrusting en verfijnde wetenschappelijke methodes.

De Koran geeft een groot aantal beschrijvingen van natuurverschijnselen in de schepping die niet bekend waren in de tijd van de openbaring van de Koran niet alleen betreft het hier wetenschappelijke feiten die voor landgenoten van de Profeet (vzmh) in zijn tijd volkomen om bekend waren.

Ook zijn tijdgenoten in de rest van de wereld hadden hierover nog geen kennis. De Koran heeft niet werkelijk dit soort bewijsmateriaal nodig. Tenslotte begeef je op glad ijs: wanneer je iets wetenschappelijk gaat bewijzen kun je vaak ook wetenschappelijk het tegendeel bewijzen. Toch betreft het bijzonder materiaal, een steuntje in de rug van het idee dat de Koran een tijdloos en Goddelijk geïnspireerd document is. Uit de vele voorbeelden kiezen we verzen van de Koran die inhoudelijk pas eeuwen later door de moderne wetenschap werden opgepakt.

Studie van het wetenschappelijke aspect van de Koranische wonder vanuit deze verzen

* De Profeten (Al-Anbijaa 21/ 30):

Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en de aarde gesloten waren en dat Wij ze dan hebben geopend? En al hetgeen leeft, hebben Wij uit water gemaakt Willen zij dan toch niet geloven?

* Het Vee (Al-An’aam 6/ 25) :

Er zijn sommigen hunner, die naar u luisteren, maar Wij hebben sluiers om hun hart gelegd en hun oren verstopt, zodat zij niet begrijpen. En al zagen zij elk teken, zouden zij er toch niet in geloven; wanneer zij tot u komen redetwisten zij met u, en de ongelovigen zeggen; “Dit zijn niets dan fabelen der ouden.”

* De Bij (An-Nahl 16/ 69-79):

69. Eet dan van alle soorten vruchten en volgt onderdanig de wegen van uw Heer. Er komt uit hun buik een vloeistof (honing) van verschillende tinten voort waarin genezing is voor de mens. Voorzeker, daarin is een teken voor een volk dat nadenkt.

70. En Allah schept u, dan doet Hij u sterven, en er zijn sommigen onder u die een hoge ouderdom bereiken, waardoor zij na kennis te hebben vergaard, niets meer weten. Voorzeker, Allah is Alwetend, Almachtig.

71. En Allah heeft sommigen uwer boven anderen in levensonderhoud bevoorrecht. Maar degenen die Hij bevoordeelde geven hun bezit niet aan hun ondergeschikten, zodat deze er gelijk in zullen worden. Willen zij de gunst van Allah dan verloochenen?

72. En Allah heeft uit uw midden echtgenoten voor u gemaakt en heeft u van uw echtgenoten kinderen en kleinkinderen geschonken en u van goede dingen voorzien. Willen zij dan in valse dingen geloven en de gunst van Allah verloochenen?

73. En zij aanbidden naast Allah dingen (afgoden) die over hun levensonderhoud van de hemelen of van de aarde in het geheel niet beschikken, noch enige macht bezitten.

74. Schrijf daarom geen gelijken aan Allah toe. Voorzeker Allah weet (alles), en gij weet niets.

75. Allah geeft de gelijkenis van een slaaf, die nergens macht over heeft; en van iemand die Wij van een ruim levensonderhoud hebben voorzien, die er heimelijk en openlijk van besteedt Zijn zij gelijk? Alle lof komt Allah toe! Maar de meeste hunner weten het niet.

76. En Allah geeft een gelijkenis van twee mannen: een hunner is stom, heeft nergens macht over en is een last voor zijn meester; waar hij hem ook heenzendt, hij brengt (hem) niets goeds mee. Kan deze gelijk zijn aan hem die rechtvaardigheid gelast en die zelf op het rechte pad is?

77. En aan Allah behoort het Onzichtbare van de hemelen en van de aarde. En het geval van het Uur is als een oogwenk, neen, het is nog sneller. Voorzeker, Allah heeft macht over alle dingen.

78. En Allah bracht u terwijl gij niets wist, uit de baarmoeder van uw moeder voort en gaf u oren, ogen en hart, opdat gij dankbaar mocht zijn.

79. Zien zij niet, dat de vogelen in het gewelf van de hemel in onderdanigheid worden gehouden? Niemand houdt ze tegen dan Allah. Voorwaar, daarin zijn tekenen voor een volk dat wil geloven.

* Het Licht (An-Noer 24/ 43-45):

43. Hebt gij niet gezien dat Allah de wolken voortdrijft, ze dan verzamelt en daarna ophoopt zodat gij regen uit hun midden ziet voortkomen? En Hij zendt van de hemel neder (wolken als) bergen waarin zich hagel bevindt en Hij treft daarmee wie Hij wil en wendt het af van wie Hij wil. De glans van de bliksem neemt het gezicht bijna weg.

44. Allah wisselt dag en nacht af. Daarin is zeker een les voor degenen die ogen hebben.

45. En Allah heeft elk dier uit water geschapen. Sommigen hiervan gaan op hun buik, anderen op twee poten en nog anderen op vier poten. Allah schept wat Hij wil. Voorzeker Allah heeft macht over alle dingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *