Het Offer en Het Offerfeest

1.Wat is het offer ?

Dit is het slachten met de uitgesproken intentie tot het verrichten van een aanbidding (°ibadah) binnen de eerste drie dagen van het offerfeest, van een dier dat geofferd mag worden en daarbij het bloed laten vloeien. Het offeren van een dier is noodzakelijk (wadjib). Het offer is een gebed in de islam. Het offerfeest is de 10de dzoelhidjdje van de islamitische kalender en duurt vier dagen.

2.Wie moet het offerdier slachten ?

1. men moet moslim zijn;
2. men moet volwassen zijn;
3. men moet vrij zijn;
4. men moet rijk zijn;
5. men moet in zijn woonplaats woonachtig zijn (geen reiziger of bezoeker zijn).

3.Wie wordt volgens de islam als rijk beschouwd ?

Een moslim, die naast zijn eigen levensbehoeften en die van zijn gezinsleden, waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt, tenminste 20 miskal (80,16 gr.) goud of 200 dirhem (641 gr.) zilver of 5 kamelen of 30 runderen of 40 schapen ofwel tot een dergelijke waarde bezittingen heeft, wordt als rijk geacht. Volgens berekeningen zou dat naar onze hedendaagse maatstaven neerkomen tot ongeveer 1000 Euro. Voor het brengen van een offer wordt geen onderscheid naar geslacht gemaakt. Ook de vrouwen, die naar religieuze maatstaven gemeten, welgesteld zijn, behoren met eigen geld een offerdier te slachten.

4.Welke dieren komen in aanmerking ?

De dieren die geofferd mogen worden zijn: schapen, geiten, runderen of kamelen. Verder komt geen enkel dier voor het offeren in aanmerking. Men kan bij schapen of geiten beter het mannelijke slachten, dus een ram of een bok. En bij runderen en kamelen is het beter om het vrouwelijk geslacht te slachten. Een schaap of een geit, moet ten minste één jaar oud zijn. Bij een schaap geldt ook het volgende: als het dier slechts ouder dan zes maanden is, maar er toch uitziet als een éénjarige, dan mag het ook in aanmerking komen als offer. Een rund moet voor het slachten ten minste 2, en een kameel 5 jaar oud zijn. Schapen en geiten kunnen voor één, runderen en kamelen voor zeven mensen worden geofferd. De dieren die geofferd worden moeten gezond, zonder gebreken en sterk zijn.

Het is toegestaan het vlees van het offerdier helemaal aan de armen te geven. Of indien het een grote familie is, mag men het ook helemaal binnen de familie opeten. Het meest verdienstelijk is het echter om het vlees in drie te verdelen en 1/3 aan de armen, 1/3 aan vrienden en kennissen en 1/3 aan het eigen gezin te geven. Men mag het offerdier niet levend aan de armen geven, want het is een voorwaarde dat het bloed gevloeid moet zijn. De huid mag niet verkocht worden maar kan aan de armen of aan liefdadige instellingen geschonken of als een bidmat gebruikt worden.

5.Wanneer wordt het offer gebracht ?

Het is het best om een offer te brengen op de eerste dag van het offerfeest, onmiddellijk nadat het feestgebed verricht is, maar ook op de tweede en de derde dag van het offerfeest mag men slachten.

6.Hoe wordt het offer gebracht ?

Het offerdier wordt in de gebedsrichting (kible) neergelegd en onder het uitspreken van de takbier, de intentie en de woorden “Biesmiellahie Allahoe Akbar” geslacht.

Takbier is het volgende :“Al-laahu ékbér, Al-laahu ékbér, Laa ilaahé il-lal-laahu Wal-laahu ékbér Al-laahu ékbér We lil-laahil hamd”.

Het lezen van deze takbier is ook wadjieb (noodzakelijk) na de verplichte gebeden vanaf het ochtend-gebed van de Arafadag tot en met het namiddaggebed van de vierde feestdag. Het is een niet-moslim (andersgelovigen) niet toegestaan het offer te brengen, een ongelovige mag het absoluut niet slachten. Een rituele slachting vindt plaats door de luchtpijp, slokdarm en de daartussen gelegen twee halsslag-aders van het offerdier in één beweging met een scherp voorwerp door te snijden. Na het slachten bidden wij twee rekaats gebeden.

7.De voordelen van het brengen van een offerdier voor Allah ?

Met het slachten van een offerdier is aan de ene kant voldaan aan Allah’s gebod en daardoor verdienste vergaard, aan de andere kant is ook steun gegeven aan de armen en behoeftigen. De oude ruzies worden opgelost, vriendschappen worden verstevigd, onderlinge vriendschap en liefde wordt weer aangehaald. Het is een zonde om wel in staat te zijn een offer te brengen en het niet te doen.

8.Het Offerfeest

Het feest begint met het feestgebed . De feestgebeden zijn noodzakelijke (wadjib) gebeden . Het feestgebed is noodzakelijk voor mensen voor wie het vrijdagsgebed verplicht is . De feestgebeden zijn gebeden met twee rekaats. In de Islamitische godsdienst zijn er twee religieuze feesten : het offerfeest en het ramadanfeest.

De verplichtingen van het feestgebed zijn het zelfde als die van het vrijdagsgebed . Maar de preek (hoetba) van het vrijdagsgebed is verplicht (fard) , van het feestgebed is aanbevelens­waardig (soennah). De preek (hoetba) wordt na het gebed verricht.

Een feestgebed kan niet alleen wordt verricht, het moet gemeenschappelijk (djemaat) verricht worden.

Het is een goede daad om te vasten tijdens de eerste dag van het feest totdat het offerdier geslacht wordt en dan het vasten met het vlees van het offerdier te beëindigen .

9.Hoe verricht men het feestgebed ?

– Intentie tot het gebed .

– Men zegt “Allahoe ekber” dan reciteert men voor zichzelf “soebhaneke”.

– De imam zegt luidop de Tekbier : “Allahoe ekber ” drie keer, de handen heft men tot de oren tijdens de tekbiers .

– De imam reciteert de “Fatiha ” en enkele verzen uit de Koran , daarna doet men buiging (roekoe) en neerlegging (sedjde) en men staat op voor het tweede rekaat.

– Na de “Fatiha” en verzen uit de Koran zegt de imam de tekbiers drie keer , na de vierde tekbier gaat men naar de buiging en neerlegging .

– Uiteindelijk groet men rechts en links met het hoofd ter beëindiging van het gebed .

10.De viering van het offerfeest:

Het offerfeest duurt vier dagen . Na het gebed wensen de mensen elkaar een gezegend feest, dan gaan ze naar huis , ze slachten het offerdier, delen het in drie : één voor de armen, één voor de vrienden en kennissen en één voor de familie zelf.

Daarna gaan de jongsten de oudere mensen bezoeken en hen geluk wensen met het offerfeest. Tijdens het bezoek krijgen de bezoekers lekkernijen en offervlees .

Men kan natuurlijk ook de overlijdenen op de begraafplaats bezoeken om hen een stuk Koran te reciteren en een smeekbede te schenken . Op deze manier zijn de overlijdenen ook niet vergeten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *