Het Vrijdaggebed

1.Het Vrijdaggebed

Dit gebed is verplicht met de vers: “O gelovigen! wanneer op vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel dit is beter voor u indien jij het weet.” (Djoemoea: 62/9). In zijn toespraak op de dag dat de Djoemoe°ah-salat verplicht werd, zei de profeet (s.a.w): “Laat het welbekend zijn dat Allah de Djoemoe°ah-salat aan u voorgeschreven heeft op deze plaats, op deze dag, in deze maand, en in dit jaar, tot aan de Dag des Oordeels. Wie haar verzaakt gedurende mijn leven of na mijn leven, hoewel een imam hem getracht heeft het rechte pad te wijzen, en wie Allah’s orders veracht en verwerpt, moge Allah hem geen herenigingplaats verschaffen. Noch zullen zijn andere zaken gezegend zijn. Er zal geen gebed voor hem zijn, geen aalmoes, geen pelgrimstocht, geen vasten. Er zal geen rechtvaardigheid in hem zijn, totdat hij berouw heeft. Tot iedereen die zich in berouw keert tot Hem, zal Allah Zijn gunst en gratie opnieuw schenken.” (Ibn Madjeh)

Ook zei hij: “De vijf rituele gebeden, het vrijdagsgebed tot de volgende vrijdag en het vasten tijdens de maand Ramadan tot de volgende Ramadan, hebben allemaal het effect van kwijtschelding van zonden, wanneer men ernstige zonden vermijdt.” (Moslim)

Het vrijdagsgebed wordt gezamenlijk gedaan. Voor het verplichte gedeelte wordt de preek (khoetbe) gehouden. De preek is verplicht. Zij die dit doen, hoeven het middaggebed van die dag niet te verrichten.

De Profeet verrichte deze taak vanaf de tijd dat Allah het gebood tot aan zijn dood. Betreffende het verbod de praktisering ervan te negeren, zei hij vanaf een verhoging waarop hij stond minber: zei: “Laten de mensen afzien en zich weerhouden van de verzaking van het vrijdaggebed, want voorwaar, Allah zal hun harten ontoegankelijk maken en zij zullen tot de mensen van onwetend-heid behoren”. Ook zei hij: “Hem die opzettelijk drie Djoemoe°ah-salats verzaakt, zal Allah in zijn hart een litteken aanbrengen.”

2. Het belang van vrijdag

De moslims bidden vijf keer per dag. Een keer per week wordt het vrijdaggebed verricht. Vrijdag is een heilige dag in de Islam, het is de zuiverste dag waarop de zon op komt en het is een feestdag voor de moslims. De vrijdag is voor de moslims een spiritueel en passieve feestdag. Die dag bevat een moment van genade. Wiens smeekbeden samenvallen met dit moment, van hem verhoort Allah zijn wensen. Op vrijdag wordt in plaats van het gewone middaggebed het vrijdaggebed verricht.

“De vrijdag is van groot belang, de beste dag van de week op aarde, het is de dag waarop Adam werd geschapen, de dag waarop hij het Paradijs werd binnenglaten en de dag waarop hij het heeft verlaten. Het is ook de dag waarop de wereld aan zijn einde zal komen.” Moslim

De vrijdag is echte geen rustdag, het dagelijks leven gaat normaal door. Alleen is het aanbevolen en naar het voorbeeld van de profeet, zich op vrijdaggebed en de feestgebeden voor te bereiden door een bad te nemen, reukolie te gebruiken en schone kleren aan te trekken.

In de islamitische samenleving laat men vanaf een uur voor de gebedstijd tot na het gebed de handel en alle bezigheden rusten. In de Koran: “En als het gebed geëindigd is, verspreidt u dan over het land en zoekt naar Allah’s genade, en gedenkt Allah vaak, opdat gij moogt slagen. Maar indien zij koopwaar of enig vermaak zien, gaan zij er haastig heen en laten u staan. Zeg: “Hetgeen bij Allah is, is beter dan vermaak en handel, en Allah is de beste Onderhouder.” (Djoemoe’ah: 10-11)

3. Doel van vrijdaggebed?

Islam is de omvangrijke sociale religie. Zij verlangt en moedigt mensen aan elkaar te ontmoeten. De bedoeling van dit gebed is het verzamelen van de volwassenen van een gebied, die in staat worden geacht verantwoordelijkheden te aanvaarden op dezelfde plaats aan het begin van iedere week. Ze kunnen aldus kennis nemen van nieuw aangekondigde beslissingen door de heerser, die hun spirituele en tijdelijke leven betreffen, en luisteren naar de aansporingen en de waarschuwin-gen teneinde hun plichten te vervullen en zich met ijver ervan te kwijten gedurende de komende week.

4. Voor welke mensen is het vrijdaggebed niet verplicht?

1. Vrouwen.
2. Mensen die niet vrij zijn.
3. Zieken, mensen die bang zijn dat hun ziekte erdoor zal verergeren, ziekenverzorgers.
4. Reizigers.
5. Blinden, verlamden, mensen zonder benen.
Als ze het vrijdagsgebed verrichten hoeven niet het middaggebed te verrichten.

5.De voorwaarden waarop het vrijdaggebed aanvaard moet zijn?

1. Het aanbreken van de tijd van het middaggebed.
2. Het houden van de preek voor het vrijdaggebed.
3. Het voor iedereen openstaan van de plaats waar het vrijdaggebed wordt gehouden.
4. De aanwezigheid van minstens drie mannen buiten de imam. (Volgens de Hanbeli en Sjafiïe-scholen moeten er minstens veertig deelnemers aanwezig zijn.)
5. Degene die voorgaat in het vrijdaggebed moet daartoe gerechtigd zijn.
6. Het vrijdagsgebed moet in een dorp, stadje of stad plaatsvinden.

6. Hoe verricht men het vrijdaggebed?

Dit gebed lijkt precies op de andere gebeden, maar er zijn een paar verschillen. Het vrijdaggebed moet verplicht gezamenlijk verricht worden. Bij het vrijdaggebed hoort een preek (khoetbe). Wanneer de tijd aanbreekt om het gebed te verrichten leest de moeëdzdzin Edzan (oproep tot het gebed) zoals hij doet voor het middaggebed. De moslims staan op en verrichten vier rak°at aanbevelenswaardig (soenneh) gebed voor Allah voordat de imam de minber betreedt en de mensen toespreekt.

De imam beklimt de kansel (de minber) en zit, dan roept de moeëdzdzin Edzan tweede keer op tot het gebed. Op het moment dat de oproep beëindigd is, staat de imam en begint zijn preek (khoetbe) voor te lezen.

De preek van imam, de spirituele leiding van de geleerde in de Islam aanvaardend. Het is verboden te praten of te fluisteren tijdens de preek (khoetbe). De preek op vrijdag is een les waarin degenen die preken de dagelijkse problemen in de sociale gemeenschap op heldere wijze probe-ren te verlichten. Vervolgens gaat hij zitten, aldus een kleine pauze aanbrengend, dan gaat hij weer staan om het thema van zijn preek te hervatten. Wanneer heeft hij zijn preek beëindigd dan komt hij van zijn kansel af. Op dit moment kondigt de Moeëdzdzin het gebed (kamet) aan en de imam gaat voor in deze dienst om twee rek°at fard van het vrijdagsgebed gezamenlijk te verrichten. Daarna bidden de mensen vier rak°at aanbevelenswaardig gebed. Na de laatste vier rek°at van het aanbevolen gedeelte worden nog vier en twee rek°at verricht.

7. Wat zijn de Soennah handelingen tijdens deze dag?

1-Zich geheel wassen alvorens naar het gebed te gaan.
2-Schone kleren dragen en zich parfumeren.
3-Vroeg naar de moskee gaan voor de oproep tot het gebed.
4-Extra gebeden verrichten bij aankomst in de moskee.
5-Ophouden met praten en zich amuseren met steentjes of andere zaken, wanneer de imam verschijnt.
6-Het is niet toegestaan om over degenen, die zitten, heen te stappen of ze te scheiden.
7-Bij de oproep (Ezan) tot het gebed is iedere commerciële transactie verboden.
8-Het is goed om soera El-kehf (soerah van de grot) te lezen op vrijdag of de dag ervoor.
9-Regelmatig de vredeswens zeggen voor de profeet.
10-Met volharding zijn wensen kenbaar maken aan Allah op vrijdag.

Die dag bevat een moment van genade. Wiens smeekbeden (doe°a) samenvallen met dit moment, van hem verhoort Allah zijn wensen. De Profeet (s.a.w.) zei: “Zeker! De vrijdag heeft een ogenblik van begunstiging in zich. Als de smeekbede van iemand, die om gunsten vraagt, met dit moment samenvalt, dan zal Allah hem schenken.” (Moslim)

“Iedere man, die zich op vrijdag geheel wast, zich naar vermogen rein houdt, zich oliet of parfumeert met hetgeen hij thuis vindt, vervolgens naar de moskee gaat om er plaats te nemen zonder twee gelovigen van elkaar te scheiden, extra gebeden verricht, vervolgens naar de toespraak van de imam luistert, zal zijn zonden begaan van vrijdag tot de volgende vrijdag vergeven zien, met uitzondering van ernstige zonden.” Boekhari

“Als je je tot je vriend richt, zelfs om “stil” te zeggen tijdens de toespraak van de imam, dan ben je fout.” Moslim

LES  METARİALEN 

Testen

1-Waarom moeten wij het vrijdaggebed in de moskee samen verrichten?
2-Wat denken jullie de verdienste van de vrijdag zou zijn?
3-De voorwaarden waarop het vrijdaggebed aanvaard moet zijn?
4-Voor welke mensen is het vrijdaggebed verplicht?
5-Het verrichten van het vrijdaggebed.
6-Wat zijn de Soennah handelingen tijdens deze dag?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *