Islam en De Vrouw

ISLAM EN DE VROUW

Als men de situatie van de vrouw, voor de komst van de Islam bekijkt, begrijpt men wat de Islam voor de vrouw heeft gedaan en ook nog doet. Over de slechte gewoonten van de Arabieren voor de komst van de Islam is genoeg bekend.

In Soerah An-nahl vers 58-60 lezen we : “En wanneer aan één hunner de geboorte van een dochter wordt gemeld, verduistert zijn gezicht en is hij vol toorn; hij verbergt zich voor het volk vanwege het slechte nieuws dat hem is aangekondigd; zal hij haar in weerwil van de schande behouden of haar in het stof begraven? Het is voorzeker slecht wat zij besluiten…”

Door de komst van de Islam is voor de vrouw veel veranderd.

Statuut van moeder en echtgenote.

Het statuut van moeder in de Islam is zeer verheven. De Profeet zegt: “Het paradijs bevindt zich aan de voeten van uw moeder.”

In de Koran staat dat men goed moet zijn voor zijn vader en moeder, en hij herinnert de mens eraan dat hij niet mag vergeten dat zijn moeder hem heeft gedragen.

Wat de vrouw als echtgenote aangaat halen we de gedenkwaardige afscheidsreden van de Profeet aan tijdens zijn laatste bedevaart: “En dan, o volk, voorwaar, uw vrouwen hebben rechten op u, en gij hebt rechten op hen. Zij mogen uw bedden niet door anderen laten beslapen. Gij hebt hen van kleding en voedsel te voorzien naar hoffelijke gewoonte. En ik beveel u de vrouwen goed te behandelen.”

De Heilige Koran herhaalt onophoudelijk dat God alles in tweevoud heeft geschapen, en dat voor de voortplanting de twee geslachten eveneens onmisbaar zijn, elk naar zijn roeping.

De plichten van de vrouw

Zij moet zoals de man geloven in de enigheid van God. Men weet dat de Islam formeel het gebruik van dwang heeft verboden om de mensen tot de Islam te bekeren. Het is zo dat de niet-moslim vrouw met een moslim gehuwd het volste recht heeft haar religie te behouden en uit te oefenen. De Islamitische vrouw moet ook het rituele gebed verrichten (met verlichtin-gen, bijvoorbeeld tijdens de maandstonden). Het Vrijdagsgebed is voor haar facultatief. De gestrengheid van het vasten is voor haar ook verlicht (bij de bevalling, enz.). Gedurende de bedevaart naar Mekka is zij tevens van bepaalde riten ontslagen, indien zij deze niet kan uitvoeren om redenen inherent aan haar geslacht.

Gelijke status als mens

De Profeet heeft gezegd : “de vrouw is de zuster van de man”.

Gelijkheid als scheppingsvorm

De Islam verklaart dat de zielen van man en vrouw gelijk zijn. Het lichamelijke verschil tussen man en vrouw heeft geen enkele invloed op de ziel.

Gelijkwaardigheid

De Islam stelt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn als mens, en heeft het achterstellen van vrouwen en het aantasten van hun eer, door valselijke beschuldiging, streng verboden en gestraft.

Gelijke opvoeding

De Islam eist dat mannen en vrouwen, meisjes en jongens dezelfde goede opvoeding krijgen.

Gelijkheid van recht op kennis

De Islam dringt erop aan dat zowel mannen als vrouwen kennis verwerven. De Profeet heeft gezegd : “Het streven naar kennis is een plicht voor iedere Moslim”. Waarmee natuurlijk zowel mannen als vrouwen bedoeld worden.

Gelijkheid in berechting

Bij het begaan van misdaden, die in het strafrecht zijn omschreven of waarvoor de rechter dient te beslissen, worden zowel de man als de vrouw gelijk berechtigd.

Recht op arbeid en inkomsten

In elke periode van de islamgeschiedenis ziet men moslimvrouwen zich met een passend beroep bezig houden; het zijn verpleegsters, onderwijzeressen, kapsters, kokkinnen en zelfs soldaten aan de zijde van de mannen. De Kalief °Omar had een vrouw in dienst als directrice van de markt van de hoofdstad Medina. Kortom de vrouw werkt samen met de man in eervolle posities.

Recht op eigendom

Zij is, zoals de man, vrij om handelsovereenkomsten te sluiten, contracten te tekenen, bezittingen te beheren en te verkrijgen, binnen de grenzen van wat de Islam toestaat.

Vandaag de dag wordt er veel gediscussieerd over de vraag in hoeverre aan de vrouw precies dezelfde rechten moeten worden toegekend aan als de man. Voorvechters van de rechten van de vrouw menen dikwijls dat de Islam de vijand is van de vrouw die gedegradeerd wordt, intellectueel op laag niveau wordt gehouden en een plaats krijgt toegewezen die nauwelijks beter is aan die van een dier; ze is niet meer dan een voortplantingsmachine voor haar man die volledig superieur is. Uiteraard is deze visie volledig onjuist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *