Islamitische Broderschap – Al Oehoewwa

1.Algemeen

De profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “Een moslim is een moslims broeder; hij doet hem geen onrecht aan, noch zal hij hem laten vallen. Als iemand voorziet in zijn broeders behoefte, dan zal Allah (swt) voorzien in zijn behoefte. Als iemand zijn broeders bezorgdheid verwijdert, zal Allah (swt) een van zijn bezorgdheden verwijderen op de Dag der Opstand. Als iemand een moslims geheimen verzwijgt, zal Allah (swt) zijn geheimen verzwijgen op de Dag der Opstand.” Boekhari & Moslim

Een van de basis elementen in het waarden en normensysteem van Islam is de waarde van menselijke broederschap. Menselijke broederschap in Islam is gebaseerd op een onwankelbaar geloof in de Eenheid en Universeelheid van Allah (swt), de Aanbedene; de eenheid van de mensheid, de aanbidders, en de eenheid van religie, het middel tot aanbidding. Voor moslims is Allah (swt) de Ene, de Eeuwige, en de Universele. Hij is de Schepper van alle mensen, de Voorziener van alle mensen, de Rechter over alle mensen, en de Heer voor alle mensen. Voor Hem zijn sociale status, nationale “oppermens”-schap en oorsprong van ras onbelangrijk. Voor Hem zijn alle mensen gelijk en broeders van elkaar. Zo heeft de profeet Mohammed (vzmh) gezegd: “De gelovigen zijn voor elkaar zoals een gebouw, welke delen elkaar ondersteunen.” Boekhari & Moslim

De Heilige Koran vermeld diverse ayaat (verzen uit de Heilige Koran) over broederschap gevormd door de Islam: “En houdt u allen te samen vast aan het koord (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld en gedenkt de gunst van Allah, die Hij u bewees toen gij vijanden waart en hij uw harten verenigde zo werd gij door Zijn gunst broeders en gij waart aan de rand van een vuurput en Hij redde u ervan. Zo legt Allah u Zijn geboden uit opdat gij geleid zult worden.” °Ali Imraan: 3/ 103

En: “De gelovigen zijn voorzeker broeders. Bewaart daarom vrede onder uw broeders en heb vrees voor Allah opdat u Barmhartigheid moge worden getoond.” Hoedjoeraat: 49/ 10

En over broederschap die een verbintenis vormt tussen verleden en toekomst: “En degenen die na hen kwamen, zeggen : “onze Heer vergeef ons en onze broeders, die ons vooraf gingen in het geloof en laat geen wrok in ons hart blijven tegen de gelovigen. Onze Heer, Gij zijt inderdaad Liefderijk, Genadevol.” Hasjr: 59/ 10

Ten einde een goed klimaat van broederschap te ontwikkelen, is het belangrijk te weten hoe men het beste sociale contacten kan onderhouden. Daarbij is het belangrijk kennis te hebben over adaab (goede manieren in de Islam). Om een gezonde sociale verwantschap tot stand te brengen en te handhaven, is een van de noodzakelijke kenmerken een ideale persoonlijkheid nodig. Deze moet gebaseerd zijn op eerlijkheid, respect voor anderen, eergevoel betonen t.o.v. iemands woorden, het in bedwang houden van boosheid, geduld, bescheidenheid, vriendelijkheid enz.

Deze deugdzaamheden verdrijven wantrouwen, en creëren vertrouwen, de noodzakelijke basis waarop alleen betrouwbare relaties kunnen worden gebouwd en ontwikkeld. Vanuit Islamitisch oogpunt is het niet voldoende om alleen simpelweg het te vermijden anderen kwaad te berok-kenen, noch om alleen te wensen voor anderen wat je wenst voor jezelf. Wat noodzakelijk is voor moslims ten opzichte van elkaar is wederzijds verantwoordelijkheidsgevoel en daadwer-kelijke hulp. Tevens worden moslims aangemoedigd elkaar te ontmoeten, want dit verstevigt de sociale banden en beschermt het individu tegen de psychische gevolgen van sociale isolatie.

Moslims worden zelfs aangemoedigd elkaar veelvuldig te ontmoeten. Het is taak van de gastheer/vrouw om gastvrij en goedgeefs te zijn voor de gasten. Toen de profeet Mohammed (vzmh) werd gevraagd welk aspect van de Islam het beste was, zei hij: “Het verstrekken van voedsel (dit is voor de gasten, de armen en de behoeftigen), en het groeten van degenen die je kent en hen die je niet kent.” Boekhari & Moslim

En in een hadith verzameld door Ahmed, Tirmidzi en Aboe Dawoed, heeft de profeet Mohammed (vzmh) gezegd: “De gelovige is eenvoudig, en goedgeefs maar losbandigheid is bedrieglijk en schandelijk.”

Het wordt aanbevolen een uitnodiging voor een maaltijd te accepteren, en wannneer er sprake is van een uitnodiging voor een huwelijksmaaltijd, is dit zelfs verplicht. Het bezoeken van de zieken, deelnemen aan een begrafenisstoet, het condoleren van de nabestaanden, hen troosten en aanmoedigen, het verstrekken van voedsel aan hen, het uitwisselen van geschenken, elkaar de hand geven bij het ontmoeten of uiteengaan, en het deelnemen aan blijde gelegenheden zoals huwelijks- en geboortefeesten enz., zijn allen manieren om sociale relaties te verstevigen en te ontwikkelen. Speciaal belang wordt gehecht aan dergelijke uitwisselingen tussen familie en buren. De profeet Mohammed (vzmh) heeft hierover het volgende gezegd: “Degenen die de familiebanden verbreekt, zal het Paradijs niet betreden.” Boekhari & Moslim

En m.b.t de buren: “Hij voor wiens schadelijke gedrag de buren niet veilig zijn, zal het Paradijs niet betreden.” Moslim

De Islam schrijft het houden van feesten voor t.b.v. speciale gelegenheden zoals huwelijk, geboorte, het offerfeest enz.

Het samen eten maakt de sociale banden sterker ongeacht sociale status. Dit is dan ook de reden dat de Islam die feesten afkeurt waarbij de rijken worden uitgenodigd en de armen worden buitengesloten, en beschouwt dit als de slechtste feesten. Sociale relaties zouden geheel vrij moeten zijn van persoonlijk belang, en volledig vervuld moeten zijn voor de zaak van Allah (swt).

Enige aspecten die broederschap versterken, en hoe dit wordt bereikt: Hieronder volgen vier kenmerken die de basis vormen voor broederschap in de Islam:

Een moslim die goed praktiseert door het volgen van Al-Kitab (De Heilige Koran) en de soennah ver van bid°ah (toevoegingen aan de Islam) en ver van slechte behoeften;
Zijn gedrag moet overeenkomstig met de Islam zijn. In een hadith overgeleverd door Al-Boekhari heeft rasoel-Allaah (vzmh) gezegd: “Ik ben gezonden door Allah (swt) om het beste gedrag te onderwijzen.”
Hij moet een schone nafs (ego, eigen ik) hebben. Hij moet geen ziekten of gebrek aan zijn karakter hebben, hij moet oprecht volgen datgene wat Allah (swt) en zijn profeet (vzmh) willen, en hij reinigt zichzelf zowel in woorden als daden, want er strekt geen voordeel in het omgaan met een zondaar tenzij men zo’n zondaar wil corrigeren, want de zondaar is niet te vertrouwen, en de vriendschap met hen die zondigen, en het zien van zonde, maakt de zonde makkelijk voor het hart.
Bovendien is het omgaan met hen, of het zitten bij hen zonder de intentie van da°wah (uitnodigen tot de religie van Islaam) zoals het zitten met slecht gezelschap, zoals de profeet Mohammed (vzmh) het ons heeft afgeraden. In een hadith verzameld door Al-Boekhari en Moslim heeft de profeet Mohammed (vzmh) hierover het volgende gezegd: “Een goede metgezel en een slechte zijn zoals iemand die muskus draagt, en iemand die het vuur verhit (met een blaasbalg). Degene die de muskus draagt kan jou er iets van geven, of je kunt ervan bij hem kopen, of je kunt de geur ervan ruiken. Maar degene die het vuur verhit kan je kleding doen branden of je bemerkt een slechte geur van hem.”

4. Hij moet geen verlangen tonen voor doenja (het wereldse leven) want een kenmerk van broederschap voor doenja is dat deze alleen voor een bepaalde tijd en een bepaald doel wordt aangegaan. Als dit voltooid is, is de broederschap beëindigd. Eigenbelang staat voorop bij deze broederschap. Als hetgeen is bereikt wat iemand voor ogen had bij het aangaan van de broederschap, is de broederschap teneinde.

Broederschap is een van de toegangspunten tot het geloof. Het goede dat voorkomt uit broederschap is:

Het geloof in Allah (swt) en broederschap zijn onafscheidelijke componenten van elkaar, en van belang om de oemmah (islamitische gemeenschap) op te bouwen.

Het houden van broederschap is een van de geloofspunten. De profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “Degene die de zoetigheid van het geloof wil ervaren, moet van iemand houden, alleen terwille van Allah (swt).” Ahmed

In een andere overlevering heeft de profeet Mohammed (vzmh) gezegd: “Er zijn zeven personen aan wie Allah (swt) schaduw zal geven op een dag die geen schaduw heeft, behalve die van Allah (swt). Een van die zeven zijn twee mannen die van elkaar houden voor Allah (swt), elkaar hebben ontmoet terwille van Allah (swt), en uiteen zijn gegaan ter wille van Allah (swt).” Boekhari & Muslim

– Zij werken samen voor Allah (swt), doen dzikrallah (herinneren van Allah (swt) en verrichten goede werken terwille van Allah (swt). Een ieder van hen houdt van de ander om Allah (swt) te behagen, en om alleen Zijn beloning te verkrijgen. Zij ontmoeten elkaar niet uit eigenbelang, of uit behoefte die verleidt tot het verlaten van de weg van Allah (swt).

– Er is geen oprechte verbintenis behalve de verbintenissen van de Aqidah (overtuiging van het geloof). “O gij die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden, als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is, behoort tot de overtreders.” Tawbah: 9/ 23

– De verbintenis met familie wordt verbroken als zij de verbintenis met Allah (swt) verbreken. Allah (swt) heeft de enige oelayha (bewust kiezen en houden van het volgen van Allah (swt), zijn profeet (vzmh) en de gelovigen), waardoor de gehele wereld met elkaar verbonden is.

Broederschap voor Allah (swt) is de weg naar goedheid voor de mensen. Mewdoedie zegt dat er geen formule is, noch in het verleden, noch recent, die de mensheid in één samenbrengt en een goede basis vormt voor een internationale staat behalve de formule van de Islam en die van de Islam alleen. Dit is de enige manier die de mensheid kan doen samenbrengen, en van hen een familie kan maken, die dan een internationale maatschappij vormt, waardoor uiteindelijk een internationale staat zal ontstaan.

Er is geen mogelijkheid voor een samenkomst tussen twee personen die broederschap in de Islam aan willen gaan, tenzij ieder van hen gelooft dat Allah (swt) hen heeft geschapen, en dat hij verantwoordelijk is tenopzichte van Allah (swt), en dat Hij zijn Schepper is, en de Schepper van alle mensen, en dat Hij zijn Rabb (Heer) is. En Rabb van alle mensen.

Hij heeft hem en alle mensen geschapen uit een materiaal. In hun aderen stroomt een soort bloed. De een is niet beter dan de ander, vanwege afkomst of iets anders, maar de goedheid of onderdanigheid, en het beste en het slechte vinden hun oorsprong in datgene wat een mens in zijn leven doet, qua gedrag en daden. De Islam heeft dit principe niet aan de mens aangetoond als formule of filosofie, maar het heeft op zijn basis een actieve maatschappij gevormd. Vervolgens heeft deze alle landen en rassen en volken gelijk gemaakt. (Citaat van Mewdoe-die, uit zijn boek: “Hoe is de weg naar de eenheid van een islamitische oemmah” blz. 19)

2.De beloning van broederschap voor Allah (swt)

Allah (swt) heeft gezegd in soerah Al-Hidjr: 45/ 48 “Voorwaar, de rechtschapenen zullen temidden van tuinen met bronnen zijn. Gaat er met vrede en veiligheid binnen. En Wij zullen alle wrok in hun hart uitroeien, op bedden zullen zij als broeders tegenover elkaar zitten. Vermoeidheid zal hen daar niet raken, noch zullen zij ervan worden verdreven.” Said Koetoeb zegt over deze verzen: ‘De rechtschapenen zijn degenen die altijd indachtig zijn aan Allah (swt), en zichzelf veilig stellen voor de straf van Allah (swt), zij zijn degenen die djennah (het Paradijs) zullen betreden in vrede en veiligheid, in tegenstelling tot angst in djehennem (de Hel)’.

“En wij zullen alle wrok in hun hart uitroeien” .

Dit, integenstelling tot het afgunstig zijn dat kookt in het hart van Iblies (de satan, de duivel). “Vermoeidheid zal hen daar niet raken, noch zullen zij ervan worden verdreven.”

Dit zal de beloning zijn voor de rechtschapen gelovigen omdat zij op aarde bang waren voor Allah (swt) en zij hebben vrees voor Allah (swt), daarom verdienen zij de veilige plaats in de nabijheid van Allah (swt). (Said Koetoeb,”In the schade of the Koran”, boek 5, blz 208). Een moslim gelooft in de eenheid van de mensheid met betrekking tot de bron van de schepping, zijn oorspronkelijke afkomst en de uiteindelijke bestemming. Allah (swt) is de Schepper van alles.

Zijn oorspronkelijke afkomst is dat van Adam (a.s) en Hawa (Eva). Vanuit deze oorspong stamt ieder mens af. Voor wat betreft de uiteindelijke bestemming, bestaat er geen twijfel in de gedachte van de mens, dat dit zal zijn naar Allah (swt), de Schepper naar wie alle mensen zullen wederkeren. Een moslim gelooft in de Eenheid van Allah (swt)’s religie. Dit betekent niet dat Allah (swt) zijn religie of gunsten alleen bepaalt tot een bepaalde natie, ras, of tijdperk. Het betekent verder dat er geen sprake kan zijn van tegenstrijdigheden of fundamentele verschillen in de religie van Allah (swt). Wanneer dit alles op de juiste wijze wordt overgebracht, zal er geen ruimte open blijven voor het ten onrechte aanspraak maken op oppermacht of arrogantie, waarbij anderen worden uitgesloten. En wanneer dit wordt overgebracht aan het menselijk geheugen, zal het de mens voozien van een duidelijk begrip en een hechte basis voor broederschap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *