Kalima Tewhied, Kalima Sjahadah en Kalima Temdjied

Een moslim brengt zijn geloof op de volgende manier onder woorden:

1) Kalima Sjahadah:

“Esjhedoe enla ielaha iellallaah we esjhedoe enne Moehammeden °abdoehoe we rasoeloeh.”

“Ik getuig dat er geen god is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.”

Deze zin (kalima) leert een moslim uitsluitend in Eén god te geloven.

Allah heeft geen deelgenoot, geen vrouw en geen zoon. Ieder die een deelgenoot aan Allah toekent begaat een grote zonde.
Deze zin (kalima) vertelt ons over Mohammed als boodschapper van Allah. Allah gaf Zijn boodschap aan de profeet Mohammed als weldaad voor de mensen. Mohammed gaf Allah’s boodschap aan de mensen. Als moslim moeten we zijn leer volgen. De boodschap die de profeet Mohammed bracht is bedoeld voor de hele mensheid.

2) Kalima Tewhied:

“La ielaha iellallaah, Moehammedoer rasoeloellaah.”

“Er is geen god behalve Allah, Mohammed is de Boodschapper van Allah.”

Dit is het eerste en belangrijkste geloofsbeginsel. Deze zin (kalima) is de belangrijkste verklaring in het leven van een moslim. Uitsluitend door deze zin uit te spreken en te geloven wordt men moslim. Een moslim moet deze zin lezen, begrijpen en ernaar handelen.

Er zijn nog andere kalima’s:

3) Kalima Tewhied 2:

“La ielaha iellallahoe wehdehoe la sjerieke leh, lehoel mulku we lehoel hamdoe yoehyie we yoemietoe  bie yediehiel khayr, we hoewe °ala kullie sjey’ien Kadier.”

“Er is geen god dan Allah; Hij is Uniek en heeft geen deelgenoten; Hij is Meester over de hele wereld en alle lof komt Hem toe; Hij geeft leven en neemt leven terug. Al het goede is in Zijn handen; en Hij heeft macht over alle dingen.”

In deze zin verklaart een moslim dat Allah geen deelgenoten heeft. Niemand heeft enig deel in Zijn macht. Alles in deze en andere werelden staat onder Zijn gezag. Alle lof en glorie komen Hem toe. Hij geeft leven en neemt terug. Al het goede komt van Hem. Hij is de Almachtige.

Al deze kalima’s geven uitdrukking aan belangrijke onderdelen van het moslim geloof.

4) Kalima Temdjied:

“Soebhanallahie welhamdoe liellahie we la ielahe iellallahoe wellahoe ekber we la hawle we la koewwete iella biellahiel °alieyyiel °aziiem.”

Alle glorie en lof zij Allah; er is geen god buiten Allah; Allah is groot; er is geen kracht en geen macht dan bij Allah de Meest Verheerlijkte, de Meest Verhevene.”

Deze zin (kalima) vertelt ons meer over Allah en Zijn eigenschap Almachtig zijn. Allah is de enige Heer die waard is het hoogst geprezen te worden. Een moslim getuigt in deze kalima de glorie van de Heer en getuigt dat er geen god is dan Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *