Leyletoel Kadr – De Nacht van De Verdienste

1.Soera al-Kadr

Biesmiellahier-rahmanier-rahiem.

1.Ienna enzelnahoe fie leyletiel-kadr.

2.We ma edrake ma leyletoel-kadr?

3.Leyletoel-kadri khayroem mien elfie sjehr.

4.Tenezzeloel mela’iketoe werroehoe fieha bi’idznie rabbiehiem mien kullie emr.

5.Selamoen hieye hatta metle°iel-fedjr.

Zijn betekenis:

De waardevolle nacht
In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

1-Waarlijk, wij hebben het (de Koran) nedergezonden in de waardevolle nacht.

2-En wat weet u wat de waardevolle nacht is?

3-Waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

4-De engelen en de Geest (de engel Gabriël) dalen daarin, met toestemming van hun Heer, voor iedere zaak neder.

5-Vrede! Die duurt tot het aanbreken van de dageraad.

(zevenennegentigste soera van Koran, Mekkaans)

De boodschap van deze “soera” is; wanneer wij de duisternis waarin onze geest gedompeld is wegwerken met het licht van de Koran, die in de waardevolle nacht neergezonden is, zal een wonderbaarlijke vrede en een gevoel van veiligheid opkomen in onze geest. En dit zal duren tot het einde van ons leven.

2.Hoe heeft Profeet Mohammed (s.a.w.) kennis gemaakt met Koran?

Koran is de wegwijzer van een moslim. Het is nedergezonden in de waardevolle nacht, daarom is deze nacht heel belangrijk en daarom zijn er veel beloningen in deze nacht.

Toen Mohammed (s.a.w) 40 jaar was, in het jaar 610 afzonderde Hij zich in de grot Hira die zich in de berg Noer bevind. Hij wou alleen blijven en nadenken over alles, o.a. schepping, één God, dat geloven in afgoden verkeerd was enzovoort…. Hij was in de laatste dagen van de ramadan, weer in de grot Hira. Tegen de morgenlicht (fadjr) heeft Hij een vreemd stem gehoord (stem van de engel Gabriël), die stem zei “Ikra”‘ (lees) tegen hem, Mohammed antwoordde “ik kan niet lezen.” Stem herhaalde zijn woord drie keer. In het derde maal vroeg aan Gabriël “Wat moet ik oplezen?” Toen begon Gabriël eerste vijf verzen van soera Alak te lezen.

Dat is dus in Leyletoel-kadr (waardevolle nacht) in 610 gebeurd. Zo is Mohammed (s.a.w.) zijn profeetschap begonnen. Vanaf dit moment verkondiging van de godsdienst van één God; Islam taak van de laatste Profeet Mohammed (s.a.w.).

Koran heeft het ook bevestigd, dat Koran in de maand Ramadan neergezonden is.”Ramadan is de maand waarin de Koran werd geopenbaard (de eerste openbaring door de profeet werd ontvangen). Dit boek is een perfecte leiding voor de gehele mensheid en bevat duidelijke aanwijzingen die de rechte weg tonen en die een onderscheid maken tussen waarheid en leugen.” (Bakara: 2/ 185)

3.In welke nacht valt de waardevolle nacht?

Het is goed deze nacht veel te bidden, Koran lezen, goede daden te verrichten, want in de Waardevolle Nacht krijgen we daar extra veel zegeningen voor.

Onze geliefde Profeet (s.a.w) heeft gezegd:

“Wie de Leyletoel Kadr doorbrengt met gebeden, (in Allah) gelovende en hopende (op een beloning van Allah), al de vroegere zonden van hem zullen vergeven worden.”

Over het privé leven van de profeet weten we vooral veel details door de overleveringen van Aisjah, een heel bijzondere vrouw. Vanaf haar vroege jeugd had zij een band met de profeet

en ze was de dochter van één van zijn trouwste metgezellen, Aboe Bakr as-Siddiek daarna als vrouw van Mohammed (s.a.w.).

Aisjah heeft volgende overgeleverd;

“Als laatste tien dagen van de Ramadan aanbraken, bracht de profeet de nachten tot leven met

aanbidding, maakte zijn familieleden wakker om er aan deel te nemen en omgordde zijn lendenen.” De laatste woorden betekenen in dit geval dat hij zich onthield van echtelijk verkeer.

Toen zij vroeg: waarom de profeet die nachten opbleef? Antwoordde hij:

” Zoek de Leyletoel-Kadr (de waardevolle nacht) in de oneven nachten van de laatste tien dagen van Ramadan.” Daarop vroeg zij aan de profeet: “O, boodschapper van Allah, wat moet ik zeggen in mijn smeekbede als ik mij in de waardevolle nacht bevindt?”

De profeet antwoordde: Zeg: “Allahoemme, inneke afoewwoen, toehibboel afwe fe°foe ‘annie.” (O Allah, U bent de Ene die vergeving schenkt voor zonden, U houdt van vergeven graag, vergeef me.”

De profeet heeft in een andere hadies gezegd: “Hij die waakt gedurende de verdienstelijke nacht gedreven door zijn geloof en met als enig doel Allah te behagen, al zijn vroegere zonden zullen vergeven worden.” (Overgeleverd door Boekharie volgens Aboe Hoeraira)

Alle moslims vieren waardevolle nacht, door meer devoties te verrichten. Meestal werd het in de 27ste nacht van de maand ramadan gevierd, maar we hebben geen bewijs dat het precies de 27ste nacht is maar we weten dat we leyletoel-kadr in de oneven dagen in de laatste 10 dagen van de maand ramadan moeten opzoeken.

Omdat de waardevolle nacht zich in de maand ramadan bevind heeft de maand ramadan meer waarde. Ooit vertelde onze profeet aan zijn volgelingen, “dat iemand in de historie 1000 maanden aan Allah’s weg had gewerkt. Hierop zeiden de volgelingen die naast de profeet stonden: “Zeg profeet van Allah! Wij hebben een kort leven, wij kunnen nooit geraken tot hun niveau, hun rang.

De mensen uit de geschiedenis zullen betere plaatsen krijgen in het hiernamaals, wij zullen achterop blijven.” Hierop zond Allah de soera Kadr. In deze soera verkondigde Allah het nieuws dat “de nacht Kadr gezegender was dan 1000 maanden.” Dus de moslims die tijdens de nacht van Kadr bidden, verheugen zich erop dat zij een verdienste zullen krijgen alsof zij meer dan duizend maanden hebben gebeden. Poorten van de paradijs blijven ook de hele nacht open en alle engelen zijn in de aarde voor iedere zaak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *