Racisme

Doelstellingen:

– Het begrip “racisme” kunnen definiëren

– De verschillen kunnen goed uitleggen

– Het begrip “discriminatie” kunnen uitleggen

– De Koranische verzen erover kunnen vertellen.

Opdrachten:

– Welke racistische ervaringen heeft Europa geleefd?

– Zie je nu racistische uitingen in de verschillende landen? Welke?

1. Definitie: inleiding

Racisme is uitingen van haat of vijandigheid van een ras (volk) tegen een andere ras. Als een ideologie is het een leer van de superioriteit van het ene ras boven het andere met hatelijke en vijandelijke karakter.

Racisme is een vorm van schendingen van de mensenrechten. Het is een dreiging tegen fundamentele rechten en vrijheden.

Men kan van twee soorten racisme bespreken:

– Individuele racisme: het is begrensd met de personen of passieve gevoelens.

– Georganiseerde racisme : mensen die de fundamentele rechten en vrijheden van een andere volk zouden beroven, organiseren zich in een hatelijke kring.

Individuele racisme wortelt gewoon in een rasgevoel, maar wordt misbruikt door politieke gevoelens. Ras is een menselijk fundament maar “racisme” is een gevaarlijke ideologie die door de georganiseerde groepen of partijen wordt geleid. Het is de voedingsbodem van politieke excessen of profiteurs.

Racisme schaadt ook maatschappelijke orde. Omgangsvormen onder een gezonde maatschappij worden door racistische uitingen beïnvloed.

U kan door agressieve boodschappen het racisme goed bemerken. In België noemt 11 procent van jongeren zichzelf een racist en twee procent van de leerkrachten zegt zelf racist te zijn. (Knack, Racisme op school, november 2001, nr. 119 )

De overheden, het onderwijs, wetenschappers, media en de beroemden mogen geen ideologische apparaten zijn van racisme.

2. Verschillen

Verschillende culturen, gewoonten en waarden zijn verrijkelijke en menselijke elementen in een maatschappij. In een ordelijke periode zullen deze verschillen kunnen integreren. Maar racisme leidt het volk tot vijandelijke discriminatie en ontkent alle waarden behalve zijne.

Niemand kan eigen ras, eigen taal, eigen kleur enz. bepalen. U bezit het uit geboorte. Dus, u mag niemand discrimineren.

Racisme baseert op discriminatie, dwang en hegemonie.

Discriminatie is bodem van racisme, dwang is zijn manier en hegemonie is einddoel.

Mensen verschillen:

– Uiterlijk:

* zwart – blank, blond – bruin, rood – geel

* groot – klein, dik – dun

* man – vrouw

– Innerlijk :

* geduldig – ongeduldig

* levendig – onlevendig

– Mentaal:

* verstandig – onverstandig

* slimmerd – dommerik

* leergierig – lui

De wereld van vandaag heeft een multiculturele gezicht. Elke moderne maatschappij leeft verschillende culturen samen. Iedereen wordt gelijk(waardig) behandeld. De scholen of instellingen moeten de mensen met moderne opvattingen benaderen of begeleiden.

3. Discriminatie

Wie mensen, wegens verschillen ongelijk behandelt en minder kansen geeft, discrimineert ze. Wanneer er iemand wordt gediscrimineerd door zijn of haar verschillen spreekt men over racisme.

Discriminatie komt voor in:

– Veronderstellingen.

– Vooroordelen.

– Administratief weigering.

– Verkeerd interpretatie van integratiebeleid (integratie wel, assimilatie neen).

– Negatieve (soms opzettelijke) stimulatie van de verantwoordelijken.

Discriminatie en racistische benaderingen en behandelingen veroorzaken onverdraagzaamheid en agressie. Doordat is de discriminatie op basis van afkomst of culturele identiteit strafbaar in België.

Alle wettelijke teksten veroordelen de ongelijke handelingen als een vorm van discriminatie:

– Belgische Grondwet.

– Europese richtlijn 2000/43/EG.

– De universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

– Het Kinderrechtverdrag van Verenigde Naties.

4. Voorkomen

· Alle mensen hebben gelijke rechten,dus moeten ze gelijk behandeld worden.

· Verschillen in een gemeenschap zijn de menselijke waarden.

· Omgaan met verschillen is een teken van de beschaafde mensen.

· Juiste en volledige informatie over multiculturele samenleven.

· Afstand nemen van vooroordelen.

· De oorzaak van de vechtpartijen of vandalisme hoort niet bij de cultuur of herkomst van de mensen. Het is overal. Dus wees afstandelijk van discriminerende behandelen.

· Positief benaderen en vertrouwen.

· Duidelijk maken dat discriminatie of racisme in meeste landen ook in België strafbaar is.

· Men moet veel aandacht besteden aan de democratie en burgerzin als onvermijdelijke waarden.

· De leerkrachten kunnen in alle leerlingen zich inleven.

5. De koranische verzen

“De schepping van de hemelen en de aarde en het verschil in jullie talen en kleuren behoren tot tekenen van God. Daarin zijn tekenen voor de werelden (wereldbewoners).” (Er Roem: 22)

“O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht.” (El Hoedjoeraat: 13)

De profeet Muhammed (a.s) zei:

“O mensen, waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader is één. Een arabier is niet beter dan een niet-arabier. En een niet-arabier is niet beter dan een arabier.

Een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke. Behalve in termen van vroomheid en de goede daden.”

Testen:

– Geef twee definities van het racisme.

– Wat is het verschil tussen “het ras” en “het racisme”?

– Hoe kan je het racisme bemerken?

– Op welke punten baseert het racisme?

– Wat zeg je over menselijke verschillen?

– Welke teksten veroordelen discriminatie?

– Hoe kunnen de mensen de racistische gevoelens voorkomen?

– Wat zegt de Koran over rassen, talen en kleuren?

– Wat zegt de profeet Mohammed (a.s) over rassen en kleuren?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *