Schaamte en Fatsoen in de Islam

Doelstellingen

– Definitie van de schaamte en het fatsoen, verschil met verlegenheid kunnen uitleggen.

– De domeinen van de schaamte:

· Schaamte t.o.v. Allah kunnen omschrijven.

· Schaamte en sociaal fatsoen: kledij (man en vrouw), gedrag en houding in het openbaar kunnen bespreken.

Ondersteuning van de les

De overlevering van de Boodschapper (v.z.m.h.) van God: “De schaamte maakt deel uit van het geloof, en het geloof leidt naar het Paradijs, wat betreft vulgariteit, zij is een teken van de hardheid van het hart en de hardheid van het hart leidt naar de Hel.” (Ahmad en Tirmidzi)

1. Definitie van de schaamte en het fatsoen, verschil met verlegenheid

Schaamte is een gevoel van verlegenheid, zelfverwijt of bescheidenheid.

Fatsoen betekent goed gemanierd zijn.

Verlegenheid is een gevoel van toestand waaruit men zich moeilijk kan redden. Een toestand van beschroomdheid.

Schaamte werd door de Profeet (vzmh) als een grote deugd gezien. Hij (vzmh) zei: “Schaamte is een gedeelte van het geloof.” (Al-Boekhaarie).

Een ander hadith om zijn schaamte te bewaren: “O gij jonge mannen! Een ieder die in staat is om te trouwen dient te trouwen, want dit zal hem helpen om zijn blik neer te slaan en zijn schaamte te bewaren.” (Al-Boekhaarie).

“Bescheidenheid en geloof horen bij elkaar. Als het een er niet is, dan is het ander verloren.” (Muslim).

De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: “Schaamte is een onderdeel van het geloof en de plaats van het geloof is in het Paradijs. En schaamteloosheid is een onderdeel van grofheid en de plaats van grofheid is in de Hel.” (Ahmad en Tirmidzi)

2. De domeinen van de schaamte: Schaamte t.o.v. Allah

Volgens een overlevering van Tirmidzi heeft de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) zijn volgelingen eens als volgt toegesproken:

“Schaam jullie met ware schaamte tegenover Allah!” Wij antwoordden: “Wij schamen ons werkelijk tegenover Allah, o Boodschapper van Allah, en alle lof komt Allah toe.” Hij zei: “Nee, niet zoals jullie menen wat schaamte is. Ware schaamte is, dat jullie waken over jullie hoofden en wat zich erin bevindt en dat jullie waken over jullie buiken en wat deze omvatten. En dat jullie de dood en de verrotting gedenken. En wie het leven van het hiernamaals wenst, laat hem de weelde van het aardse leven de rug toe keren. Wie dat doet, schaamt zich met ware schaamte tegenover Allah.”

Van Aboe Hoerayra (r.a): Rasoeloellah (vzmh) heeft gezegd: “Het geloof (iemaan) bestaat uit meer dan zeventig (of: zestig) onderdelen. Het beste ervan is het zeggen van: ‘Er is geen godheid dan Allaahu Te°ala, en het minste ervan is het verwijderen van iets schadelijks van de weg. En schaamte (hajaa’) is een onderdeel van het geloof.” (Muslim Kitab oel Iemaan (1), B.12/H.58)

In een andere hadieth wordt gezegd: “Schaamte (hajaa’) is van de iemaan”, “Hajaa’ brengt niets dan het goede (khayr)”, “Alles van de hajaa’ is juist en goed (khayr).”

3. De domeinen van de schaamte: Schaamte en sociaal fatsoen: kledij (man en vrouw), gedrag en houding in het openbaar

De moslims (mannen en vrouwen) moeten hun kuisheid bewaken en op een gepaste wijze bedekt zijn. In de Koran lezen wij deze verzen: “Zeg (O Mohammed) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven. En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij ook hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is, en zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen, en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters of hun vrouwen, of hun slavinnen waarover zij beschikken, of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben, of de kinderen die nog niet op de ‘awraat’ van vrouwen letten. En laten zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen. En keert jullie allen berouwvol tot Allah, o gelovigen, hopelijk zullen jullie welslagen. Koran: 24/ 30,31

4. Wat is Awrah?

Awrah (meervoud: Awraat) is de lichaamsdelen van de mannen en vrouwen die niet getoond mogen worden. Welke deze lichaamsdelen zijn, wordt bepaald door wie er naar wie kijkt. Zo kunnen wij in het algemeen samengevat onderscheiden; de awraat tussen :

Mannen onderling: het gedeelte van het lichaam tussen knieën en navel.
Vrouwen onderling: het gedeelte van het lichaam tussen knieën en navel.

Vrouwen tegenover mannen die in vers 31 genoemd worden: haar gehele lichaam, behalve haar gezicht en handen. In het bijzijn van mannen die wel in dit vers genoemd worden mogen zij hun hoofddoek of sluir afnemen.

Mannen tegenover vrouwen: het gedeelte van het lichaam tussen knieën en navel.
De moslimvrouwen die op grond van een sterk advies in de volgende Koran vers er voor kiezen om een hoofddoek te dragen. Om op deze wijze herkend te worden als moslima en hun identiteit duidelijk te maken.

“O profeet: Zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbaab) over zich heen laten hangen, op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen, en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”Koran: 33/ 59

Door het dragen van een hoofddoek word je (h)erkend als moslima. Je wordt door mannen behandeld en gewaardeerd als mens en niet als alleen maar een ‘lekker ding’ en je wordt minder lastig gevallen als je op straat loopt. Maar mocht een moslimvrouw het niet kunnen opbrengen om een hoofddoek te dragen omdat zij zich gemarginaliseerd en psychologisch geterroriseerd voelt door haar paternalistische ‘feministische zusters’ die lijden aan structurele minderwaardig-heidscomplexen dan zegt God: Allah is Vergevensgezind en Genadevol. Indien zij er voor zou kiezen om geen hoofddoek te dragen.

5. Ahadith over gedrag en fatsoensnormen

Abu Hoerayra verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei: “De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen”. (Overgeleverd door al-Tirmidzi).

Aboe Hoerayra zei dat de boodschapper van God zei: “Weten jullie wat achterklap (of roddel) is?” Ze zeiden: “God en Zijn boodschapper weten het het beste.” Hij zei: “(Als) je iets over je broeder zegt, wat hij niet leuk vindt, dat is achterklap.” Iemand zei: “Maar wat, als mijn broeder zo is zoals ik zeg?” Hij zei: “Als hij is zoals je zegt, dan heb je geroddeld en als hij niet is zoals je zegt, dan heb je hem belasterd.” (Muslim)

Abou Hoerayra verhaalt dat de boodschapper van God zei: “Weest niet jaloers op elkaar, en drijft geen oneerlijke handel, en haat elkaar niet, en keert jullie niet van elkaar af en doe geen bod als een ander biedt en weest als broeders dienaren van God. De broeder is een broeder van een moslim: behandelt hem niet onrechtvaardig en kijkt niet op hem neer en laat hem niet in de steek. Godsvrees (Taqwa) is hier – en hij wees drie maal naar zijn borst – om slecht te worden, volstaat het voor een moslim om op zijn broeder neer te kijken. Alles van een moslim is verboden voor een moslim: zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer.” (Muslim)

Ibn Omar verhaalt dat de Boodschapper van God zei: “Een moslim is de broeder van een moslim, hij doet hem geen onrecht aan en hij geeft hem niet over aan de vijand. Wie zich bezig houdt met het bevredigen van een behoefte van een broeder, zal ondervinden dat God zich bezighoudt met het bevredigen van zijn behoefte. Wie de tegenspoed van een moslim doet verdwijnen, zijn tegenspoed zal door God op de Dag des Oordeels verwijderd worden. En wie tekortkomingen van een moslim verbergt, zijn tekortkomingen zullen door God op de Dag des Oordeels verborgen worden.” (Boekhari en Muslim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *