Selaam ( Het Groeten in de Islam)

1.Selaam in de Koran

“O jullie die geloven! Gaat geen huizen binnen, behalve jullie huizen, totdat jullie toestem-ming hebben gevraagd en selam hebben gegeven aan haar bewoners. Dat is beter voor jullie, hopelijk jullie laten vermanen.” (Noer: 24/ 27)

“…Wanneer jullie dan huizen binnentreden, geeft julliezelf dan selam, een groet van bij Allah, gezegend en goed…” (Noer: 24/ 61)

“En wanner jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze (terug),
of beantwoordt hem (op gelijke wijze). Voorwaar, Allah stelt de afrekening over alle zaken
op”. (Nisa: 4/ 86)

De Profeet Mohammed heeft gezegd: “Bij Hem in wiens hand mijn ziel is; jullie zullen voordat jullie geloven het paradijs niet binnengaan; en jullie zullen niet werkelijk geloven voordat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie iets vertellen waardoor jullie van elkaar zullen houden? Zeg meer de vredesgroet (Es-Selamoe °aleykoem) tot elkaar.” (Muslim.)

2.Hoe groeten we?

De selam is ook een verbintenis tussen de moslims over de hele wereld. Als er twee moslims zijn die elkaar taal niet kennen en die waarschijnlijk niet eens weten waar het land ligt van de ander. Dan zouden ze toch “Esselamoe °aleykoem” (de vrede zij met u), begrijpen en herkennen, waarop ze ook het antwoord “We °aleykoem selam” (de vrede zij met u ook) geven.

Waardoor direct een gevoel van vertrouwen ontstaat en ook het gevoel van, hij is een vreemde weghaalt. Allah Te°ala heeft in De Koran in Soerah Al-Waaki°ah geopenbaard: “Zij horen daarin (in het paradijs), geen onzin en geen zondigheid. Slechts het zeggen van Vrede!, Vrede! (selam, selam).” (Waki°ah: 56/ 25-26)

Wij hopen dat de moslims meer de selam uitwisselen over deze aardbol, zodat ook de eenheid tussen de moslims sterker wordt.

Aboe Oemamah verhaalt dat de boodschapper van Allah zei: “Het dichtst bij Allah Te°ala is degene, die de anderen voor is met het geven van de vredesgroet (selam).” (Aboe Dawoed)

In de Hadis van: “Er werd gevraagd: o, Boodschapper van Allah, als er twee personen elkaar ontmoeten, wie moet er dan het eerst de vredesgroet geven? Hij antwoordde: Degene die dichterbij Allah de verhevene is.” (Tirmidzie)

Enes verhaalt: “De Boodschapper van Allah zei tegen mij: O, mijn zoon, wanner je je huis binnengaat, groet dan je mensen met de vredesgroet. Het is een bron van zegeningen voor jou en de leden van je familie.” (Tirmidzie)

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah zei: “Wanneer een van jullie zich bij een gezelschap voegt behoort hij de aanwezigen de vredesgroet te geven en ook wanneer hij besluit te vertrekken. Het eerste is meer aanbevolen dan het laatste.” (Abu Dawoed en Tirmidzie)

Aboe Moesa al-Asj°arie verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei: “Toestemming (om binnen te komen) wordt drie maal gevraagd. Als je toestemming gegeven wordt, mag je naar binnen gaan. Anders ga je terug.” (Boekharie en Muslim)

Enes verhaalt dat de Profeet gewend was zijn woorden drie maal te herhalen zodat de betekenis volledig begrepen werd, en als hij een groep mensen tegenkwam was hij gewend het zeggen van Esselamoe °aleykoem drie maal te herhalen. (Boekharie)

Abu Hoerairah verhaalt dat de Profeet zei: “Een moslim heeft tegenover een de andere moslim vijf verplichtingen: Zijn vredesgroet beantwoorden, hem bezoeken als hij ziek is, aanwezig zijn bij zijn begrafenis, zijn uitnodiging (voor zijn huwelijksfeest) aanvaarden en het zeggen van “yerhamoekallah” (moge Allah Te°ala je genadig zijn) wanneer zijn broeder “Elhamdoe lillah” (Alle lof en dank is voor Allah) zegt wanneer hij geniest heeft.” (Boekharie en Muslim)

3.Selaam is de internationale groet van de moslims

Overal over de hele wereld wisselen de moslims deze groet uit, ongeacht land, taal, cultuur, leeftijd enz. De selam is de beste groet die je tussen de moslims kunt geven want het is ook een tijdloze groet. We hoeven niet op onze klok te kijken om bijvoorbeeld het woordje ochtend, middag of avond erachteraan te plakken.

Als we naar de inhoud van deze groet kijken dan zien we iets heel moois. In de selam wensen wij vrede, voor onze broeder en zuster. Wij vragen aan Allah Te°ala voor vrede en zegeningen voor onze broeder en zuster. En dit is nog maar een gedeelte van de selam.

De moslims vragen aan Allah Te°ala deze vredesgroet ook van met de Rahmeh en Berakah (genade en zegeningen) van Allah Te°ala.

Als wij terug kijken naar de hadis, dan moet het wel zo zijn dat we van onze broeder houden als we vrede en zegeningen van Allah Te°ala vragen voor hem. En hoe meer wij vrede voor hem vragen des te meer wij van hem houden.

Een verhaal:

“Op een dag wilde de Profeet Mohammed op bezoek gaan bij een metgezel van hem. Toen de Profeet iets naast de voordeur stond (zodat hij niet iets binnen in het huis zou zien wat hij niet zou mogen zien; dus ter bescherming van zijn ogen), zei hij: Esselamoe °aleykoem. Sa°d, de metgezel waar de Profeet op bezoek wilde gaan, zag dat het de Profeet was maar hij gaf, verstoppende in zijn huis, heel stilletjes antwoord, We °aleykoem selam o Rasoeloellah. De zoon van Sa°d die naast hem was, was verbaasd over wat zijn vader deed, maar deze gebood hem stil te zijn.

Toen de Profeet dacht dat zijn stem niet gehoord was, herhaalde hij de selam met een iets hardere stem. Waarop Sa°d weer heel zachtjes antwoordde We °aleykoem selam o, Rasoeloellah.

Toen de Profeet weer geen antwoord hoorde, gaf hij nog een keer de selam en dit keer met een nog hardere stem. “Esselamoe aleykoem we Rahmetoellahie we Berakatoeh”. En ook deze keer gaf Sa°d met een zachte stem de selam terug. Toen de Profeet dacht dat er niemand thuis was ging hij weg.

Toen Sa°d en zijn zoon zagen dat de Profeet wegliep gingen zij snel achter hem aan, roepend:

O, Rasoeloellah kom bij ons, kom bij ons, wij zijn wel thuis.

Toen vroeg de Profeet: Dus jullie waren net wel thuis, ik heb jullie toch geleerd om de selam te beantwoorden?

Toen zei Sa°d: ik heb telkens heel zachtjes de selam beantwoord zodat alleen Allah Te°ala en de engelen mijn selam hoorde.

Toen glimlachte de Profeet, want hij wist dat hier iets goeds achter was.

Sa°d zei verder: o, boodschapper van Allah, ik heb u alleen de vredesgroet laten herhalen zodat u meer vrede en zegeningen over mij wenst.

In dit verhaal kunnen wij lezen hoe belangrijk de sahabah de selam vond.

4.Manier van groeten

1. De gewoonte om te groeten is van groot belang, aangezien het vriendschappen en de kennissenkring uitbreidt. Het is ook een daad van vriendelijkheid en hoffelijkheid.

2. Iemand die rijdt dient iemand die loopt te begroeten; iemand die loopt dient degene die zit te begroeten; en een kleine groep dient de grotere groep te begroeten. De jongere begroet de oudere. Als twee mensen van ongeveer gelijke leeftijd, beide lopend, elkaar tegenkomen, mogen ze elk de ander als eerst begroeten.

3. Anderen dienen begroet te worden met de woorden: Esselamoe °aleykoem (vrede zij met u)

4. Het gebruik van een andere uitdrukkingen, zoals goedemorgen, goede avond of hallo, zijn alleen toegestaan na Esselamu °aleykoem gezegd te hebben.

5. De beleefdheid vereist, dat een groet op dezelfde of op een betere manier beantwoord wordt. Het is op zijn minst verplicht te antwoorden: we °aleykoem selam (en met u zij vrede). De ideale en perfecte vorm is: We °aleykoem selam we Rahmetoellahi we Berakatoeh (en met u zij de vrede, God’s genade en Zijn zegeningen).

6. Het is de plicht van een moslim om een groet onmiddellijk te beantwoorden met een wedergroet, behalve als er een goede reden is om het uit te stellen.

7. Het groeten van anderen met een gebaar van de vingers of met de palm van de hand of met de hoofd, dient vermeden te worden.

8. Een moslim dient zowel degenen te groeten die hij kent, als die hij niet kent. Dit verhoogt het aantal kennissen en vrienden. Hij kan echter niet in bepaalde gevallen zoals op markten of in drukke straten, iedereen gaan groeten die hij tegenkomt.

9. Wanneer men begroet wordt door een gezelschap, dient men de groet te beantwoorden met een algemene wedergroet, zonder iemand in het bijzonder te noemen.

10. Het is de plicht van een moslim om een groet te beantwoorden of hij een moslim is of niet.

11. Als men een boodschap stuurt naar een niet-moslim, kan deze begroet worden door te schrijven: Esselamu °ala men itteba°al-hoeda (vrede zij met degenen, die het rechte pad volgen).

12. Bij het begroeten van andere moslims, zowel mondeling (door de telefoon) of schriftelijk (brieven en dergelijke) dient men te beginnen en te eindigen met Esselamu °aleykoem.

“Heb jij niet gezien wat jouw Heer heeft gedaan met de mensen van de olifant? Heeft Hij hun list niet op een dwaalspoor gebracht? En Hij heeft zwermen vogels op hen neergezonden die bakstenen op hen wierpen, en hen maakten tot afgekloven maïskolven.”

Alle lofprijzingen behoren toe aan Allah Te°ala, wij prijzen Hem en vragen Zijn vergeving. Wij zoeken toevlucht tegen het kwaad van ons zelf en tegen onze kwade daden. Als wie dan ook geleidt wordt door Allah Te’ala, is er niemand om hem te misleiden. En als wie dan ook misleidt is door Allah Te°ala, is er niemand om hem te leiden. Ik getuig dat er geen god bestaat behalve Allah Te°ala, alleen en Hij geen partner of metgezel heeft en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Moge Allah Te°ala Zijn vrede en zegeningen schenken aan Profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en aan al diegenen wie hen in hun voetstappen volgen tot aan de Dag der Opstanding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *