Soera Al Hoedjoerat (10-13) en Betekenis

STUDIE VAN DE VERZEN 10-13 VAN SOERA 49 : AL-HOEDJOERAAT  ( DE APPARTEMENTEN)

Ayat van soera Al Hoedjoeraat:

10. ‘Iennema l-moe’mienoene ‘ikhwetoen fe ‘eslihoe beyne ‘ekhaweykoem wa-ttakoe-llahe le°allekoem toerhamoen.

11. Ya ‘eyyoeha l-ledziene ‘amenoe la yeskhar kawmoen mien kawmien °asa ‘en yekoenoe khayran mienhoem,

we la niesa’oen mien nisa’ien °asa en yakoenna khayran mienhoenne,

we la telmiezoe ‘enfoesekoem we la tenabezoe biel-‘elkaab,

bie’se l-iesmoe l-foesoekoe be°de l-‘iemanie,

we men lem yetoeb fe ‘oela’ieke hoemoe z- zaliemoen.

12. Ya ‘eyyoehe l-ledziene ‘amenoe djtenieboe kasieran miene z-zannie ‘ienne be°da z-zannie ‘iesmoen

we la tedjessesoe we la yeghteb be°doekoem be°dan,

‘e yoehibboe ‘ehadoekoem ‘en ye’kule lehme ‘ekhiehie meyten fe keriehtoemoehoe,

we t-takoe-llahe, ‘ienne-llahe tewwaboen rahiem.

13. Ya ‘eyyoehe n-nasoe ‘ienna khalaknakoem mien dzekerien we ‘oensa we dje°alnakoem sjoe°oeben we kaba’iele liete°arafoe,

‘ienne ‘ekramekoem °inde-llahi ‘etkakoem, ‘ienne-llahe °aliemon khabier.

Vertaling

10. De gelovigen zijn voorzeker broeders. Bewaart daarom vrede onder uw broeders en weest godvruchtig opdat u barmhartigheid moge worden betoond.

11. O, gij die gelooft! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen. Kwaad is (het geven van) een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen.

12. O, gij die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En spionneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder!

Gij verafschuwt het zekerlijk. Vreest Allah voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol.

13. O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.

Uitleg

Individuele meningsverschillen ontstaan makkelijker dan die tussen groepen, of, in de moderne wereld, tussen naties. De collectieve gemeenschap van de Islam zou boven groepen en naties moeten staan, zij wordt geacht rechtvaardig te handelen en conflicten op te lossen, want vrede is beter dan oorlog. Maar wanneer een kant volhardt als agressor, zal de totale kracht van de hele gemeenschap tegen hem gericht worden. De essentiële voorwaarde is natuurlijk dat er perfecte eerlijkheid en oprechtheid en respect voor de hoogste principes bestaat, want de Islam vergt rekenschap van elk rechtvaardig en legitiem belang, zonder de spirituele en tijdelijke zaken te scheiden. De Verenigde Naties falen omdat deze voorwaarden afwezig zijn.

De broederschap van moslims is het hoogste sociale ideaal van de Islam. Hierop zijn de woorden van de Profeet (v.z.m.h.) gebaseerd tijdens zijn laatste bedevaart, en de Islam kan niet volledig gerealiseerd worden totdat dit ideaal is bereikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *