Soera Loekmaan en Betekenis (31, 12-19)

STUDIE VAN SOERA LOEKMAAN (31,12-19)

         
 Inhoud:
1. Vertaling van de originele tekst van de Koran
2. Bewerking van de Korantekst
a.Wie is Lukmaan?
b. Een voorbeeldige raad
3. De studies

1. Vertaling van de originele tekst van de Koran

12. En Wij schonken wijsheid aan Lukmaan, zeggende: “Wees Allah dankbaar, want hij die dankbaar is, is dankbaar voor zichzelf, en die ondankbaar is: Allah is Zichzelf- genoeg, Geprezen.

13. Toen Lukmaan tot zijn zoon, terwijl hij hem raad gaf, zei: “O mijn lieve zoon, ken geen medegoden aan Allah toe; afgoderij is inderdaad een grote ongerechtigheid.”

14. Wij hebben de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee haren in beslag. Zeg mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer.

15. Maar indien (uw ouders) trachten u iets met Mij te doen vereenzelvigen, waarvan van gij geen kennis hebt, gehoorzaam hen niet. Doch leef met hen samen in de wereld op een behoorlijke wijze en volg de weg van hem die zich tot Mij richt. Dan zult gij tot Mij terugkeren en Ik zal u inlichten over hetgeen gij deed.

16. “O mijn lieve zoon! Al zou het het gewicht van een mosterdzaadje zijn, en al zou het zich in een rots bevinden of in de hemelen of op aarde, Allah zal het zeker openbaar maken. Voorwaar, Allah is Aldoordringend, Alkennend.

17. O mijn lieve zoon, verricht het gebed en beveel het goede aan en verbied het kwade en verdraag geduldig wat u ook overkomt. Dit is een ernstige zaak.

18. En keer uw gelaat niet (in verachting) van de mensen af noch wandel in hoogmoed op aarde; want Allah heeft de hoogmoedige noch de pocher lief.

19. En loop met gewone stap en verzacht uw stem; want de meest onaangename stem is het gebalk van een ezel.

2. Bewerking van de Korantekst

a. Wie is Lukmaan?

Het is niet zeker dat Lukmaan een profeet was maar hij was een wijze en geestelijk rijpe mens. Men vermoed dat hij een familielid was van de profeet Eyyob (v.z.m.h.).

b. Een voorbeeldige raad

Zoals ons in de Koran als voorbeeld wordt gegeven hoe wij Allah moeten smeken, zo ook kunnen we een voorbeeld nemen aan de raad van Lukmaan.

3. De studies:

Studie l: Lukmaan spreekt zijn zoon telkens aan op een zeer lieve en zachte manier. ( cfr. “O mijn lieve zoon.”)

Studie 2: Wie dank betuigt aan Allah doet dat slechts in zijn eigen voordeel en omgekeerd.

Studie 3: De grootste zonde (die Allah niet zal vergeven) is veelgodendienst. Daarom begint Lukmaan allereerst hiermee.

Studie 4: Respect en eerbied tegen de ouders komt op de tweede plaats.

Studie 5: Lukmaan wil zijn zoon in het besef brengen van de aanwezigheid van Allah. “Allah is overal en altijd met ons.”

Studie 6: Nog andere raden van Lukmaan: de dagelijkse gebeden, het behoorlijke gebieden en het verwerpelijke verbieden, volharding met wat je treft, niet verwaand en hoogmoedig zijn, gematigd zijn in uw handelen en doen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *