Het Koranische Wonder – Al Iedjaz’oel Koran

HET KORANISCHE WONDER (AL-IE°DJAZ OEL-KORAN) De Koran, die veertien eeuwen geleden is geopenbaard, vermeldt de feiten die pas onlangs ontdekt zijn of door wetenschappers geverifieerd. Het is buiten elke billijkheid dat iemand veertienhonderd jaar geleden deze feiten zou hebben geweten, daar ze pas onlangs ontdekt of geverifieerd zijn met geavanceerde …

Lees Meer

De Wederzijdse Hulp en Steun in de Islam

4. 1 Definitie van de wederzijdse hulp vanuit twee verzen (Koranische teksten) “En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger …

Lees Meer

Individuele Verantwoordelijkheid

1. Individuele verantwoordelijkheid Dit is het gebied van sociale en morele verantwoordelijkheid, door de Islam (‘taklief) genoemd. Binnen dat gebied bestaat er vrijheid om voortdurend morele keuzen te maken: lustgevoelens onderdrukken, woede beteugelen, alle neigingen van egoïsme en egocentrisme bestrijden, slechte intenties voor goede ruilen, enz. Voortdurend kan men kiezen …

Lees Meer

De Smeekbede en Het Zich Herinneren van God

1. Definitie van “doe°a” of smeekbede Doe°a is een hulp vragen aan Allah. De doe°a (smeekbede), kan in eigen taal met eigen woorden verricht worden, en is niet aan een bepaalde tijd of plaats gebonden. Het aanroepen van Allah d.m.v. doe°a houdt in dat een schepsel eigen onmacht begrijpt en …

Lees Meer

De Verantwoordelijke Persoon

Om al Allah’s geboden en verboden op te volgen en daarvoor verantwoordelijk te zijn, moet een mens 1. bij zijn volle verstand zijn (‘aqil); 2. de leeftijd der puberteit bereikt hebben (baligh) a. Zwakzinnigen en kinderen zijn niet verantwoordelijk voor het opvolgen van Allah’s geboden en verboden. b. Binnen de …

Lees Meer

Rechtvaardigheid

Islam is een religie van rechtvaardigheid. Ten aanzien van de moslim is rechtvaardigheid een religieuze verplichting, die Allah als volgt aanbeveelt: “Allah schrijft rechtvaardigheid, liefdadigheid en schenkingen aan verwanten voor.” (An-Nahl: 16/90) “Allah beveelt jullie aan de rechthebbenden te voldoen wat aan jullie ter bewaring is toevertrouwd. En wanneer jullie …

Lees Meer

Het Geduld Tegenover Moeilijkheden (As-Sabr)

Doelstellingen: – Spirituele dimensies volgens de islamitische opvatting kunnen uitleggen. – Verschillende niveau’s kunnen opnoemen. – De goddelijke beloning voor hen die geduldig, en moedig zijn kunnen beschrijven. – Begrip wanhoop aan de hand van volgende begrippen kunnen omschrijven: * Vlucht * Lafheid * Gebrek aan vertrouwen in Allah 1. …

Lees Meer

Schaamte en Fatsoen in de Islam

Doelstellingen – Definitie van de schaamte en het fatsoen, verschil met verlegenheid kunnen uitleggen. – De domeinen van de schaamte: · Schaamte t.o.v. Allah kunnen omschrijven. · Schaamte en sociaal fatsoen: kledij (man en vrouw), gedrag en houding in het openbaar kunnen bespreken. Ondersteuning van de les De overlevering van …

Lees Meer

Drugs en Verdovende Middelen

Doelstellingen: – De term “drug” kunnen definiëren. – Soorten drugs kunnen opnoemen. – Schade voor het lichaam en de geest van de mens kunnen beschrijven. – Hoe deze drugs kunnen worden vermeden kunnen uitleggen. – Juridische positie van de islam over deze zaak kunnen omschrijven. – Het begrip nicotine en …

Lees Meer