Wat is Godsdienst? İndeling Der Godsdiensten

1-HET GEVOEL VAN RELIGIOSITEIT (AD-DÎN EN AT-TADAYYOEN)

Ad-dîn is een Arabische woord en betekent “De Godsdienst” in het Nederlands. De definitie van Godsdienst als een term is: “De Godsdienst is het geloof in het bestaan van één of meerdere onzichtbare en hogere wezens, die gevoelens hebben, een vrije wil, handelen en zaken regelen die de mens aangaan. Het geloof zet aan in contact te treden met die hemelse wezens in verlangen en vrees.” “De godsdienst is het geloof in een Goddelijk wezen, dat het waard is gehoorzaamd en aanbeden te worden.” Dit geldt als we naar godsdienst kijken als psychische toestand in de zin van religieus zijn. Deze definitie geeft religie zelfs als zij gebaseerd is op meergodendom en heidendom. De Koran noemt dit namelijk godsdienst: “Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst. Al-Kafieroen: 6

Islamgeleerden hebben religie als volgt gedefinieerd: “een goddelijke toestand die mensen met gezond verstand, vrijwillig leidt naar wat goed voor hen is in hun leven en naar het geluk in de toekomst.”

De behoefte van de mens aan godsdienst

De behoefte van de mens aan godsdienst in het algemeen en aan de Islam in het bijzonder is niet ondergeschikt. Het gaat dan ook niet om een randbehoefte, maar om een basisbehoefte die te maken heeft met de kern van het leven, het geheim van het bestaan en het diepste wezen van de mens.

De mens is sinds zijn ontstaan bezig met vragen die een antwoord behoeven:

Waar ben ik vandaan gekomen?

Ben ik vanzelf ontstaan of is er een schepper die mij heeft laten ontstaan?

Wie is Hij?

Wat heeft mij met Hem verbonden?

Deze cosmos met aarde en hemel, dieren, planten, grondstoffen en sterren, is dit alleen ontstaan of heeft een regelende schepper dit laten ontstaan?

Waarom bestaat de mens?

Waarom leeft hij/zij?

Waarom kreeg hij de wil en het verstand en werd hij onderscheiden van de rest van de dieren?

Is er een doel in zijn bestaan?

Heeft hij een opdracht in zijn leven?

Bestaat hij enkel om te eten,zoals de dieren, en sterft hij zoals beesten?

Waar gaat hij/zij naartoe?

Wat is er verder na dit leven… En na de dood?

Zal het leven worden afgesloten door de dood?

Of is er na de dood een leven, waarin afgerekend wordt met degenen die het kwade, en met hen die het goede gedaan hebben?

Vragen dringen zich bij de mens op in elk tijdperk en behoeven een antwoord dat zijn verlangens bevredigt en zodoende zijn hart rust geeft, terwijl er enkel een weg is naar een bevredigend antwoord als men zijn toevlucht neemt tot het geloof, tot een zuivere godsdienstige overtuiging. Het eerste wat een godsdienst een mens leert is, dat hij niet door een toeval uit het niets is ontstaan en dat hij ook niet vanzelf ontstaan is in dit universum, maar dat hij een schepsel is van een geweldige schepper.

De religie leert de mens waarom hij geschapen is, waarom hij veredeld werd en waarom hij de voorkeur genoot. Ze informeert hem over het doel van zijn bestaan en zijn taak daarin, dat hij niet voor niets is geschapen en dat hij er niet zomaar is, dat hij is geschapen om de rentmeester van Allah te zijn op aarde.

De religie laat de mens weten waar hij naar toe gaat na dit leven en na de dood, dat de dood niet louter een vergaan is of enkel een afwezigheid. De dood is een overgang naar een andere fase. Het is een pauze, waarna er een nieuw bestaan is, waarin elke ziel krijgt wat hij verdiende, voor eeuwig verbonden met wat hij gedaan heeft. Zo leeft de mens beseffend dat hij onsterfelijk is, en weet hij dat hij is geschapen voor het eeuwige, doch dat hij door de dood verhuist van het ene huis naar het andere.

Het eerste recht van zijn Heer jegens hem is, dat hij Hem alleen dient, niets als aan Hem gelijk beschouwt en dat hij Hem dient in wat Hij voorgeschreven heeft. Als hij zijn taak in dit begrensde huis met ongemakken en beproevingen heeft volbracht, vindt hij zijn deel daar in het andere huis: “Op de dag waarop elke ziel het goede dat zij gedaan heeft voorgelegd zal vinden.” Aal-i °Imraan: 3/30

Wie zonder godsdienst leeft – zonder geloof in Allah en het hiernamaals – is een ongelukkig mens. De behoefte van de mens aan godsdienst komt vooral voort uit zijn behoefte aan kennis van de waarheid van zichzelf en de waarheden van het grote bestaan. De eerste van deze waarheden en de allergrootste is het bestaan van Allah, de Allerhoogste, Zijn eenheid, Zijn volmaaktheid en Zijn verhevenheid.

De hemelse godsdiensten en de eenheid daarvan

Er zijn twee soorten godsdiensten:

1. Hemelse of geschreven godsdiensten dat ze over een boek beschikken, dat uit de hemel is neergedaald. Dat boek is een leidraad van Allah voor de mens. In geval van het Jodendom openbaarde Allah Zijn boek de Thora via Zijn gezant Mozes (vzmh). In het Christendom openbaarde Allah Zijn Evangelie via Zijn gezant Jezus (vzmh). In de Islam openbaarde Allah de Koran via Zijn laatste gezant en profeet Mohammed (vzmh).

Het verschil tussen de Islam en de andere geschreven godsdiensten is, dat Allah de fundamenten en de bronnen van de Islam heeft bewaard als Zijn laatste boodschap voor de mensheid en deze dus niet getroffen zijn door verdraaiingen en veranderingen, terwijl Hij de bronnen van de andere godsdiensten en hun heilige boeken niet heeft bewaard en deze dus verdraaid zijn, veranderd of verloren zijn geraakt.

2. Heidense of wereldse godsdiensten. Ze komen voort uit de aarde, niet uit de hemel. Ze zijn voortgebracht door de mens en niet door Allah, zoals het Boeddhisme in het verre Oosten, het Hindoeïsme in India, het Mazdeïsme in het oude Perzië en andere godsdiensten in Azië en Afrika.

De hemelse godsdiensten zijn van oorsprong één, voor wat betreft hun ideologische principes, zelfs als hun wetten verschillen, afhankelijk van hun tijd. Dit is wat de Koran duidelijk heeft gemaakt en bevestigd heeft: “Hij verordonneert voor jullie van de godsdienst wat Hij aan Noeh had opgedragen en wat Wij aan jou geopenbaard hebben en wat Wij aan Ibrahiem, Moesa en °Isa hadden opgedragen: Houdt de godsdienst in stand en splitst jullie daarin niet op in groepen”. De Koran heeft bepaald dat de godsdienst van Allah één is. Al Zijn boeken hebben dit geopenbaard en al Zijn gezanten hebben dit verkondigd. “De godsdienst bij Allah is de Islam.” Aali °Imraan: 3/19 Daarom waren alle gezanten van Allah Moslim en werden zij opgeroepen tot de Islam. “Ibrahiem was Jood noch Christen, maar hij was een aanhanger van het zuivere geloof, die zich (aan God) overgaf.” Aali °Imraan: 3/68 De discipelen (apostelen)

Van Jezus (vzmh) zeiden: “Wij geloven in Allah. Getuig dat wij ons (aan God) hebben onderworpen.” Aali °Imraan: 3/52

Mohammed (vzmh), de laatste der profeten, werd gezonden met de Islam, gelovend wat er was, dat wil zeggen: wat hem voorgegaan was uit de andere godsdiensten, en bevestigend wat hun boeken bevatten aan geloofswaarheden en gedragsregels. Zo is de Koran over die boeken komen waken om letterlijke en inhoudelijke verdraaiingen van Allahs woorden, waardoor ze getroffen waren, te corrigeren en de edele karaktertrekken te voltooien, die Allahs gezanten van tevoren hadden laten zien, totdat ze hun doel zouden bereiken nadat de mensheid tot volle rijping was gekomen. “En Wij hebben het boek met de waarheid naar jou neergezonden ter bevestiging van wat er voordien van het boek al was en om erover te waken.” Maaïde: 5/48

INDELING DER GODSDIENSTEN

1- Openbaringsgodsdienste

1. Het Jodendom

2. Het Christendom

3. De Islam

  Deze drie zijn tegelijk monotheïstisch (één God)

2- Primitieve Godsdiensten

1. Animisme: Geestenverering

2. Naturisme: Verering van natuur-krachten (berg, boom, zon, onweer, enz.)

3. Totemisme: Beeldenaanbidding
   3-  Nationale Godsdiensten   

1. Chinese godsdiensten

a. Voorvaderverering         b. Chinees boeddhisme    c. Confucianisme (levensleer)

d. Taoïsme (Lao-Tse)

2. Oude Turkse godsdiensten:

  * Sjamanisme (tovenarij)

3. Japanse godsdiensten

  * a. Shinto: keizerverering      b. Japans confusianisme

 c. Japans boeddhisme

4. Oude Amerikaanse godsdiensten

* a. Azteken in Mexico: zonneaanbidding    * b. Inca’s in Peru

5. Oude Egyptische godsdiensten

* a. Veelgodendom. Farao als godenzoon       * b. Heilige dieren: ibis, enz.

* c. Aanbidding van hemellichamen: zon, sterren,…

6. Godsdiensten van het Midden-Oosten

* a. Veelgodendom (polytheïsme)     * b. Sterrenaanbidding, sterrenwichelarij (astrologie)

* c. Beeldenverering

  7. Oude Perzische godsdiensten

* a. Vuuraanbidding: zie ook c.      b. Zoroaster – Zaratoestra: zie ook f.

* c. Parz-godsdienst       * d. Mithra-verering – zonnegod

             e. Manicheïsme: goede en kwade machten      f. Mazdaïsme

 8. Godsdiensten van India en Z.O. Azië

* a. Leer der Veda’s (oudste godsd. boeken)   * b. Brahmanisme: offers aan Brahma

 c. Hindoeïsme: kastensysteem, drie goden         d. Pantheïsme: alles is een deel van God

e. Boeddhisme: meditatie, monniken (Tibet, Birma)    f. Godsdienst van de Sikhs – Hindoe-sekte

9. Oude Griekse godsdiensten

* a. Veelgodendom: Olympus (Zeus, Venus enz.)     b. Filosofische stelsels: o.a. Sofisme, Plato, Socrates

10. Oude Romeinse godsdiensten   

* a. Beeldenaanbidding (Odeon) – Veelgodendom: Jupiter   * b. Orakels en tovenarij

* c. Godenverering (catacomben)             * d. Vuuraanbidding: Etrusken

11. Noordeuropese godsdiensten

* a. Keltische godsdiensten: Menhirs  * b. Teutoonse godsdiensten: Wodan, enz.

* c. Slavische godsdiensten

                                                                                                    * = niet meer besta

INDELING VAN DE OPENBARINGSGODSDIENSTEN

JODEN

(15 miljoen)

1. Orthodoxe joden

2. Reform-joden (liberale)

3. Conservatieve joden

4. Chassidische joden (met zwarte hoed)

Volgens afkomst en omgangstaal

1. Askenasische joden (M. en O. Europa)  spreken Jiddisch (Hebreeuws in synagoge)

2. Sefardische joden (Z.W. Europa) spreken Ladino (Hebreeuws in synagoge)

3. Zionisten: joden die Israël als land opeisen

CHRISTENEN

1. Orthodoxe christenen (170 miljoen) in 3 patriarchaten: Istanboel/Constantinopel (de meesten), Antiochië (Syrië) en Alexandrië (Egypte).
Tegenwoordig volgens nationaliteit: Grieken, Russen, Oekraïners, Bulgaren,…

2. Rooms-katholieken (770 miljoen) waaronder 11 miljoen geünieerde Orthodoxen.

3. Protestanten (300 miljoen) met afwijkingen in de christelijke leer:

Lutheranen (80 miljoen) vooral in Duitsland en Zuid-Amerika.

a. Calvinisten (75 miljoen) in vele sekten, vooral in Nederland, Frankrijk.

b. Anglicanen (60 miljoen): Engeland en Oud-katholieken (enkele duizenden).

c. Waldenzen (enkele duizenden) vooral in N.W. Italië.

d. Vrije Kerken (85 miljoen) zoals Methodisten, Presbyteranen, Leger des Heils, Mormonen, Congregationisten, enz. Veelal van Amerikaanse of Engelse oorsprong.

4. Afgescheiden Oosterse christenen met afwijkingen in de christelijke leer:

a. Monofysieten (14 miljoen) zoals de Armeniërs, Syriërs, Kopten en Ethiopiërs.

b. Nestorianen (100.000).

Niet meer bestaande: Doceten, Gnostieken, Montanisten, Marcionisten, Manicheërs (Perzië), Arianen, Monotelieten, Macedonianen, Iconoclasten. In het Westen bestaan eveneens niet meer de Novatianen, Pelagianen, Donatisten, Priscillianen, Bogomielen, Albigenzen en Katharen.

MOSLIMS

Volgens hun geloof

1. Soennieten (Ehl-i Sunnet wel Djemaat)                                                            

Die de Koran en de Tradities  van de Profeet volgen:

a. Selefieten Turkistan.

b. Matoeridiërs

c. Esjarieten

2. Niet-Soennieten (Ehl-i Bid’at)      

Die de Tradities niet volgen:

a. Kharidjiye

b. Sjia of Sjiëten: Perzië, enz.

c. Ibahiye

d. Moekannaïye

e. Sabbahiye

f. Batieniye

g. Kewziye

h. Kenziye

i. Djebriye

j. Kaderiye

k. Dehriye

l. Imamiye

m. Moe’teziele

n. Bahaiye of Bahai

o. Kadieyaniye, enz.

Volgens hun geloofspraktijk (rechtsscholen)

1. Hanefietische school (méér dan de helft): zoals in Turkije, Balkan, Kauka-sië, Syrië, Irak, Pakistan, Hindoestan,  Afghanistan

2. Sjafietische school in delen van Egypte, Syrië, Irak en Indonesië.

3. Malikietische school  in N. Afrika, dus Marokko, Algerië, Tunesië, Lybië.

4. Hambelietische school  in delen van  Arabië, Syrië en Irak.

Al deze scholen zijn volgens hun geloof   Soe­nnieten (Ehl-i Sunet wel Dzjemaat).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *