Werken of Bedelen in Islam?

1. Het verschil tussen werken en bedelen

God heeft de wereld ten gunste van de mens geschapen. De mens moet zijn behoeften verdienen door werken. Hij moet werken of bedelen.

Het is de moslim niet toegestaan om het werk te ontwijken. De profeet Mohammed (vzmh) verbiedt de moslim om zonder ernstige noodzaak (en oorzaak) te bedelen en daardoor zijn waardigheid te verliezen. Hij zegt: “Degene die zonder noodzaak bedelt is net zoals iemand die een gloeiend stuk kolen in zijn hand houdt.”

Een andere gezegde van de profeet: “Iemand die bij anderen bedelt om zijn rijkdom te vermeerderen zal op de dag der opstanding (yawmil aakhirah) een geschonden gezicht hebben en zal brandende stenen uit de hel eten…”

Door deze waarschuwingen stimuleert de profeet om de mensen te werken. Zijn bedoeling was de waardigheid van de mens te bevorderen en de moslims verre te houden van afhankelijkheid van anderen.

Nog een waarschuwing van de profeet: “Bedelen staat gelijk aan het wegschrappen van het vlees van het gezicht. Dus als iemand zijn gezicht wil redden dan moet hij het (bedelen) vermijden,behalve als hij het van de heerser vraagt of als hij het uit noodzaak vraagt.”

Wanneer mag een persoon bedelen?

• slachtoffer worden van een ramp en zijn eigendommen verliezen.

• als een persoon een hongersnood lijdt en dat dan kan bevestigd worden door drie betrouwbare personen.

Bij noodzakelijke toestanden mag men geld vragen tot weer op eigen benen kan staan.

Werken of Bedelen in Islam?

2. De waardigheid van het werk

Eerlijk werken wordt als een gebed beschouwd in de islam. De profeet onderwees zijn metgezellen (ashaab) dus de moslims dat het geheel van menselijke waardigheid verbonden is met zijn werk, welk werk dan ook, uitgezonderd illegale (haraam) werken.

De moslim kan zijn levensonderhoud verdienen alleen door halaal (legaal) werken in de verschillende sectors zoals handel,landbouw en industrie zolang het niet “haraam” is.

Elk soort werk dat een behoefte in een maatschappij vervult of een voordeel brengt, wordt positief beoordeeld mits de persoon die het op de juiste manier beoefent, zoals de islam het vereist.

De profeet Mohammed (vzmh) zegt: “Het is beter dat iemand een touw pakt en een bos hout op zijn rug draagt en dat verkoopt dan dat hij bij mensen bedelt.”

W.C’s poetsen is steeds beter dan bedelen.

De profeet heeft schapen gehoed. Het waren niet eens zijn eigen schapen, maar die van de bewoners van Mekka en hij hoedde ze voor een vast bedrag. Hij vroeg de metgezellen om het respect bij te brengen voor degenen die werken en niet voor degenen die op de rug van andere mensen leven zoals parasieten.

Gods boodschapper zegt volgende: “Niemand verdient zijn brood beter dan degene die het met zijn handen verdient. En Dawoed de profeet van God (David) verdiende zijn brood met handwerk.” [ Dawoed (vzmh) was smid als beroep.]

3. Haraam verdiensten

De islam verbiedt voor zijn volgelingen bepaalde werken die schadelijk zijn voor hun geloof, moraal, gezondheid of voor de goede manieren in de maatschappij:

– Handel in verdovende middelen zoals drugs, alcohol is haraam (verboden).

– Handel op basis van onrechtmatigheden, bedrog of buitengewone winsten zijn ook haraam. Allah subhaanahoe we ta°ala zegt in de Kor’an: “Jullie die geloven, verteert niet onderling eikaars bezittingen door bedrog, behalve als het om handel met wederzijdse instemming gaat En doodt elkaar niet. God is voor jullie barmhartig.”

“Wie het in overtreding en onrechtmatigheid toch doet, die zullen Wij in een vuur laten braden, dat is voor God gemakkelijk.” (An-Nisaa: 29,30)

Ook de profeet waarschuwde de mensen tegen bedrog met hun handelswaar, want dit is de zwakheid van de kooplieden. Lees volgende hadies aandachtig: “Op de dag der opstanding zal Allah niet naar drie soorten mensen omkijken,noch hen reinigen. Eén van die drie soorten is degene die zweert terwijl hij met zijn handelswaar bedrog pleegt.”

– Ontucht (zina) is streng verboden. De islam wijst absoluut af en veroordeelt deze praktijk in alle vormen. Het verbiedt elke man en vrouw om geld te verdienen door seksuele activiteiten of welke reden dan ook.

– Niet alleen ontucht (zina) is verboden maar ook alles wat daartoe leidt,zoals bijvoorbeeld provocerende dansen of erotische voorstellingen valt onder haraam activiteiten. In de Koran staat: “En houdt u verre van het overspel, want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg.” (Al-Israa: 32)

– Ook werken ineen bar,slijterij,nachtclub of dancings is voor de moslims haraam.

– Winst door diefstal, omkoping, gokken, fraude, het valselijk voordoen is haraam. Wie zijn brood door haraam handelingen verdient,wordt door God bestraft.

– Winst door de rente is ook haraam. In de Koran staat volgende: “Jullie die geloven, verteert de woeker niet met veelvoudige verdubbeling. En vreest God, misschien zal het jullie welgaan.” (Aali °Imraan: 130)

De profeet waarschuwt tegen de rente: “Als iemand willens en wetens een dierhem (cent) verteert die door rente (woeker) verkregen is, begaat hij een grotere zonde dan 36 keer ontucht (zina) te bedrijven.” ( rente of woeker is onwettige winst door misbruik van de nood van een ander.)


Doelstellingen:

– het verschil tussen werken en bedelen kunnen uitleggen.
– de hadiesen over bedelen kunnen analyseren.
– de waardigheid van het werk kunnen vertellen.
– de haraam verdiensten kunnen opsommen.

Opdrachten:

– welke bedrijven zijn er in je omgeving,noem op.
– in welke sector wou je werken, waarom?
– welke illegale werken ken je, leg uit.


Testen:

– Hoe verdienen de mensen hun behoeften?
– Wat zegt de profeet over bedelen?
– Wat bedoelt de profeet met zijn waarschuwing over bedelen?
– Wanneer mag iemand geld vragen van een andere?
– Hoe wordt het werk beschouwd t.o.z van waardigheid?
– Hoe mag je, je levensonderhoud verdienen?
– Geef een overzicht over haraam verdiensten
– Wat zegt onze profeet over bedrog met handelswaar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *