Woorden uit de Woestijn: Profeet Mohammed

 

Woorden uit de Woestijn: Profeet Mohammed (vzmh)

1-Arabie

Arabië, nu Saoedi-Arabië: bestaat voor een groot deel uit woestijn en is dun bevolkt.
Vroeger: waren er vooral nomadenstammen, enkele grote steden Via handelsroutes waren er handelscontacten met andere landen.

Nomadenstammen waren polytheïstisch; vereren van zon, maan, bronnen, bomen, stenen als goden.
In de 5e eeuw: Jodendom en Christendom waren bekend in Arabië. In Medina woonde een grote joodse gemeenschap.

Mekka: belangrijke handels-en bedevaartsplaats met een opvallend heiligdom: de Kaaba. In de Kaäba ligt de zwarte steen (de steen die door Allah is gegeven als bijdrage aan de bouw van de Kaäba).

 

Dank u voor : Irene Sterrenbuck

 

 

2-De Kaaba

– De Kaaba is een Kubusvormig gebouw.
– Het staat in de Grote Moskee in Mekka.
– Het is het centrale heiligdom van de Islam en wordt ook wel Bayt Allah (huis van Allah) genoemd.
– De Kaaba is bekleed met een zwart kleed (elke jaar vernieuwd) waarop verzen uit de Koran zijn geborduurd.
– De Kaäba bepaalt de gebedsrichting.
– En tijdens de Hadj (bedevaart) wordt er zevenmaal om de Kaäba gelopen.
– In de Kaaba is een zwarte steen aanwezig die al vóór Mohammed werd vereerd.
– Oorspronkelijk stonden er in de Kaäba beelden van veel verschillende en belangrijke goden.
– Een van de goden die aanwezig was in de Kaäba voordat Mohammed zich de Kaäba toe-eigende was: Al-lah = de God van alles.

3-Mohammed

* Geboren in 570 in Mekka.
* Wees vanaf zijn zesde.
* Groeide op in arme omstandigheden.
* Trouwde met 25 jaar met rijke weduwe Chadiedja.
* Hij zocht de stilte om te mediteren.
* 610: Visioen(en): doek met boodschap.
* 613: Boodschap:aanbid één God én houd rekening met de zwakken.
* Hij werd eerst niet geloofd (wel door zijn vrouw en familie.) Later ook door belangrijke mannen in Mekka zoals Aboe Bakr (vriend en later schoonvader) en Omar.
* Kritiek van Mohammed (n.a.v. de boodschap van de engel Gabriël) op anderen mensen:
– de rijken trokken zich niets aan van armen (zwakken) en
– er werden teveel goden vereerd.
Reactie: moeilijkheden, bedreigingen, geweld.
De rijken zagen de kritiek van Mohammed als bedreiging voor hun inkomsten; zij verdienden aan de vele mensen die Mekka bezochten om de verschillende goden te aanbidden.

 

4-Naar Medina

619: Zijn vrouw en oom (die hem beschermden) stierven. Rijke elite dreigde hem en zijn volgelingen te vermoorden.
619: Mohammed kreeg steun door een goddelijke droom: hij reisde op een gevleugeld paard naar Jeruzalem. Op de plek waar een voetafdruk van Mohammed te zien zou zijn, is in 692 de Rotskoepelmoskee gebouwd. (Zie blz. 32)

622: Mohammed ging naar Medina = keerpunt!
Hij kreeg daar heel veel aanhang en werd de leider van een snelgroeiende godsdienst. Mohammed kreeg aanzien als profeet, rechter en politicus.

Medina werd de eerste Islamitische stad.
Daarom wordt 622, Mohammeds komst in Medina, gezien als het begin van de Islamitische jaartelling.

5-Vragen

1. In welk land is de Islam ontstaan?
2. Wat kun je zeggen over de stammen die hier vroeger leefden?
3. Mekka was voordien al een belangrijke plaats.
Leg uit.
4. Wat was de betekenis van de Kaäba vóór de tijd van Mohammed?
5. Wanneer is Mohammed geboren/ gestorven.
6. Vertel over zijn jeugd.
7. Wat deed Mohammed in 613 naar aanleiding van de visioenen die hij had gehad?
8. Wat was de kritiek van Mohammed, nadat hij dat visioen had gehad, op de mensen in Mekka?
9. Waarom begonnen de rijke mensen van Mekka Mohammed tegen te werken?
10. Welk visioen kreeg Mohammed in 619? En wat gebeurde er nog meer in 619?
11.Waarom is, denk je, de stad Jeruzalem zo belangrijk voor moslims?
12. Waarom is 622 een keerpunt voor Mohammed?

 

 

6-Van Medina naar Mekka

Mohammed: van vervolgde tot godsdienstig leider.
Hij kreeg aanzien, werd rechter en politicus.
Hertrouwde met Aisja, 9-jarige dochter van zijn vriend Aboe Bakr. Zij werd zijn lievelingsvrouw.
Hij trouwde 12 vrouwen (Mohammed kreeg ‘toestemming’ van Allah om met meerdere vrouwen te trouwen).

In Medina woonden veel Joden. Mohammed verwachtte dat zij hem zouden erkennen als profeet. Dat gebeurde niet: Mohammed verdreef hen uit Medina of liet hen terechtstellen.
Later besluit; niet richting Jeruzalem maar richting Mekka bidden.

Mekka; had vanwege de heilige Kaäba grote aantrekkingskracht op Mohammed. Hij riep om om karavanen richting Mekka aan te vallen en te beroven.
Deze heilige oorlog liepen uit op enkele veldslagen tussen Medina en Mekka.!

630: verovering Mekka; alle godenbeelden werden vernield en de Kaäba werd het centrale Islamitische heiligdom.
Niet- moslims: mochten voortaan Mekka niet meer in.

632: Mohammed stierf en Aboe Bakr werd zijn opvolger.

 

7-Vragen (vervolg)

13. Waren de mensen in de tijd van Mohammed monotheïstisch en/ of polytheïstisch? Leg uit.
14. Hoe is Mohammed in contact gekomen met de verschillende religies in Arabië?
15. Hoe groot was de invloed van Mohammed zijn eerste huwelijk op het ontstaan van de Islam?
16. Waarom had Mekka zo’n grote aantrekkingskracht op Mohammed? (2)
17. Vertel over de vrouwen van Mohammed (3)
18. Waarom kreeg Mohammed een hekel aan Joden?
19. Wat deed Mohammed als wraak t.o.v. de Joden?
20. Hoe heeft Mohammed Mekka kunnen veroveren?
21. Wat deed Mohammed in Mekka toen hij Mekka veroverd had?
22. Veranderde er iets in Mekka door de nieuwe godsdienst? Zo ja, wat veranderde er? Zo nee, wat bleef hetzelfde?

8-Koran

– Betekent: dat wat voorgelezen moet worden.
– Even groot als N.T.
– 114 soera’s.
– Elke soera begint met lofprijzing.
– Niet chronologische indeling maar op lengte; langste vooraan (behalve de eerste).
– Bestaat uit woorden die Mohammed van Gabriel hoorde.
– Woorden van Mohammed zijn opgeschreven door zijn volgelingen (o.a. door pleegzoon Zaid).
– Pas in 10de eeuw de Koran zoals we die nu kennen.
Opdr. 3 lezen.
– Koran zegt iets over geloven en over handelen.
– Verschil in inzicht: wel of geen letterlijke interpretatie.
– Aantal personen uit O.T. komen ook in Koran voor.
– Mohammed = ‘zegel der profeten’

Inhoud: woorden die Mohammed van Gabriël kreeg.

Mohammed gaf de woorden aan zijn volgelingen door.
De volgelingen schreven de woorden op of gaven ze door.
In de 10de eeuw was er overeenstemming over de tekst van de Koran.

Inhoud:
– wat moeten moslims geloven
– hoe moeten moslims handelen.
Bij het handelen zijn verschillende interpretaties:
– letterlijk nemen zoals het in de Koran staat
– niet alles letterlijk nemen, de Koran is ontstaan in een bepaalde tijd onder bepaalde omstandigheden.

9-Koran en Bijbel

Een groot aantal mensen uit de Bijbel wordt ook in de Koran genoemd: Adam, Noach, Abraham, Mozes en Jezus
Moslims geloven dat God zich heeft geopenbaard:
– eerst aan Joden
– daarna aan christenen
– en tenslotte aan Mohammed.
God moest zich openbaren aan Mohammed omdat de Joden en Christenen de woorden van God hebben vervalst, verkeerd begrepen.
Mohammed is de laatste van de profeten= het zegel der profeten.

Koran

Koran: heilige boek van de moslims.
Betekenis: dat wat voorgelezen moet worden.
Omvang: als N.T.
Onderverdeeld in 114 soera’s (hoofdstuk) die voorafgegaan worden door een lofprijzing.
De soera’s zijn niet chronologisch geordend maar ingedeeld naar lengte (van lang naar kort). Behalve de eerste soera; dit is een kort hoofdstuk van zeven verzen.

10-Vragen

23. Wat betekent ‘koran’?
24. Vertel over de ontstaansgeschiedenis van de koran.
25. Vertel over de inhoud van de koran.
26. Er zijn verschillen qua interpretatie van de koran. Leg uit.
27. Welke overeenkomst is er tussen de bijbel en de koran?
28. Wat is het ‘zegel der profeten’?
29. Waarom heeft God Mohammed uitgekozen om Zijn bedoelingen aan de mensen kenbaar te maken?
30. “De Koran vervangt de Tora en de Bijbel’. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld
31. Wat is de ‘oemma’?
32. Waarvoor geeft de koran regels?
33. Wat is de ‘soenna’?
34. Wat is een ‘hadieth’?Koran

 

11-Soenna en hadieth

Oemma; geloofsgemeenschap = huis van de Islam. Geloven als een grote familie.
Alle regels: gebaseerd op de koran:
* fatsoensregels
* handelscontracten
* huwelijksovereenkomsten
* omgangsvoorschriften (man-vrouw/ ouder-kind)
* wetgeving
* rechtssysteem
Kortom: voor hele leven!
In de koran staat niet alles; daarom gebruik van een andere bronnen:
– de Soenna (=traditie)
Hierin: verzameling van adviezen, gewoonten van Mohammed. (V.b. bidden)
– Hadieth: verhaal over Mohammed waarin straf, maatregel of uitlegging van de koran wordt beschreven.

Mohammed
Kaaba.
godenbeelden
De Grote Moskee
Een moslim borduurt aan een nieuw kleed voor de Kaäba.
Doek verwisselen
Kaäba
Huwelijk met Chadiedja
Bezoek van de engel Gabriël
Aboe Bakr
Omar
Woestijn in Arabië
Zwarte steen in de Kaäba
Visioen Mohammed
Islamitische jaartelling
Rotskoepelmoskee
Voetafdruk
Medina
Vragen
Joden in Medina
Een soera
De engel Gabriël
Abraham
Noach
Mozes
Jezus
De Kaäba vóór Mohammed
Reciteren van de Koran
Schoonzoon van Mohammed
Mohammed: het zegel der profeten
Vervolging in Mekka

 

Met Dank

H. 3 Woorden uit de woestijn
(blz. 29 – 39)
Image by Tom Mooring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *